Vaak gestelde vragen

634 resultaten gevonden

Pagina's

Aan welke voorwaarden moet de huurwoning voldoen?

Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale veiligheid-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode.
De woning moet stabiel en toegankelijk zijn. Verder moet ze beschikken over voldoende en veilige verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen. Tenslotte moet de woning brandveilig zijn.
Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend, gaat een onderzoeker aan de hand van een technisch verslag na of de woning al dan niet voldoet aan de elementaire vereisten. Een gebrek wordt gequoteerd met strafpunten op basis van de aard en de ernst van het probleem. Als een woning vijftien of meer strafpunten telt, kan ze ongeschikt worden verklaard. Een ongeschikte woning mag niet meer (verder) verhuurd worden, ongeacht de oorsprong van de gebreken.

Aanmelden in VLOK lukt niet: run-time error en gebruikersnaam?

Feedback Erika

Ik kan het systeem niet opstarten. Ik log in met mijn e-mailadres en krijg run-time error. Ik neem aan dat ik het correcte login gebruik want ik heb niets anders. 

Antwoord

1.  De correcte gebruikersnaam om aan te melden in VLOK is niet je mailadres maar wel de gebruikersnaam zoals vermeldt op de snelstartkaart van je gemeente.

2.  Ook aanmelden met de correcte gebruikersnaam lukte niet wegens een run-time error. Dit was een technisch probleem omdat de backend server niet langer reageerde.  Het probleem is opgelost door de Vmware tools opnieuw te installeren en de server te rebooten. Als u onderstaande foutmelding opnieuw zou krijgen, gelieve het kernteam onmiddellijk te verwittigen zodat we het probleem snel kunnen oplossen.

Als een kandidaat-huurder niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde, kunt u ook kijken naar het actueel besteedbaar inkomen (ABI). Geldt dit alleen voor een persoon in schuldbemiddeling of ook voor andere kandidaat-huurders?

U kijkt naar het ABI als de kandidaat bij inschrijving/toelating niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde en in schuldbemiddeling is. Het ABI wordt vastgesteld voor alle kandidaat-huurders, namelijk alle meerderjarige personen waarvan het inkomen in rekening wordt gebracht. Het volstaat dus dat één iemand van het gezin in schuldbemiddeling is.

Maar, in de praktijk wordt er per persoon naar het Netto Belastbaar Inkomen (NBI) van drie van de laatste zes maanden gekeken. Eventuele schuldaflossingen, alimentatiegelden en vrijgestelde inkomsten worden van dit netto belastbaar inkomen afgetrokken.

Voor personen waarbij geen van deze drie ´kosten´ kunnen worden afgetrokken, zal het ABI gelijk zijn aan het NBI. Vervolgens worden de inkomens samengevoegd tot een gezamenlijk gezinsinkomen. (Lees ook: art.1, eerste lid, 1° van het KSH

Voor de huurprijsberekening kijkt u altijd naar het totale gezinsinkomen.

Als vijfenzestigplusser of persoon met een handicap kom ik in aanmerking voor de huursubsidie als ik verhuis van een woning die niet aangepast is aan mijn fysieke mogelijkheden, naar een woning die wel aangepast is. Wanneer is een woning aangepast?

Of een woning aangepast is, hangt af van twee zaken:

 • vier mobiliteitscriteria waaraan de woning zal worden getoetst;
 • uw eigen fysieke mogelijkheden.

De vier mobiliteitscriteria zijn de volgende:

 1. de technische uitrusting in de woning: de woning beschikt over voldoende technische uitrusting zodat u daar zelfstandig kan wonen
 2. de toegankelijkheid van de vertrekken in de woning: de keuken, de badkamer, de slaapkamer, de leefkamer en het toilet zijn toegankelijk via gelijkvloerse verbindingen zonder noemenswaardige niveauverschillen. Als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, moet er voldoende circulatieruimte zijn
 3. de toegankelijkheid van de woning en de bereikbaarheid vanaf het openbaar domein: de woning moet veilig bereikbaar zijn vanaf de openbare weg via een voldoende brede toegangsweg zonder noemenswaardige trappen of hellingen. Als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, dan is de toegang vanaf de openbare weg tot de woning aangepast voor zelfstandig rolstoelgebruik
 4. de aanwezigheid van aan wonen complementaire functies in de omgeving van de woning: binnen een loopafstand van 600 meter is er een aanbod van voorzieningen zoals openbaar vervoer, bakker, slager, apotheek en huisarts.

Als de woning voldoet aan alle vier de criteria, dan is deze altijd aangepast. Uw fysieke mogelijkheden spelen dan geen rol bij de beoordeling. Als de woning niet voldoet aan alle vier de criteria, dan hangt het resultaat af van uw fysieke mogelijkheden:

 • als u voldoende mobiel bent en bijgevolg geen behoefte heeft aan een gemakkelijk toegankelijke gelijkvloerse woning, speciale technische uitrusting in de woning, en voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van de woning, dan is de woning aangepast
 • als u onvoldoende mobiel bent en wel behoefte heeft aan een gemakkelijk toegankelijke gelijkvloerse wonig, speciale technische uitrusting in de woning, of voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van de woning, dan is de woning onaangepast
 • Of u al dan niet voldoende mobiel bent, kan u aantonen door middel van een Bestand medisch attest, dat door uw huisarts moet worden ingevuld. Als u dit medisch attest niet bezorgt, gaan wij ervan uit dat u onvoldoende mobiel bent

Art.29 van de typehuurovereenkomst bepaalt dat de verhuurder een brandverzekering afsluit met afstand van verhaal voor de huurwoningen. Hoe is dit bij de huurovereenkomst van voor 1 januari 2008?

Het afsluiten van die verzekering is enkel voorzien in de typehuurovereenkomsten van na 1 januari 2008. U moet een dergelijke verzekering enkel afsluiten voor de huurders met een huurovereenkomst van na 1 januari 2008.

Beide ouders leven niet langer samen en zijn allebei apart sociale huurders. Hierdoor hebben ze elk recht op een halve gezinskorting. Hoe kunt u hun verklaring nagaan?

De ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is, moet een verklaring op eer (getekend door beide ouders) binnenbrengen om de helft van de gezinskorting op te eisen. Dan moet u nagaan of de andere ouder inderdaad ook een sociale woning huurt.

Hoe doet u dit? Via de KSZ vraagt u het adres op met het inschrijvingsnummer van de sociale zekerheid.

Huurt de andere ouder geen sociale woning? Dan verwittigt u de andere SHM dat de ouders zo een verklaring hebben ondertekend.

Bent u verplicht een schriftelijke garantie of borgstelling van het OCMW te aanvaarden als waarborg voor de sociale huurwoning?

Ja. Als een OCMW zich borg of garant stelt, moet u dit als waarborg aanvaarden. De kandidaat-huurder heeft het recht om de waarborg door deze garanties te vervangen. Het doel van de huurwaarborg (garantie dat huurderverplichtingen nageleefd worden) is zo bereikt. (lees ook: art.37, §4 van het KSH)

Beoordelingscriteria kunnen in de loop tijd veranderen. Zullen de eerst gevisiteerde SHM’s niet benadeeld worden ten opzichte van maatschappijen die later beoordeeld worden?

 • Werken met visitatiecommissies om de prestaties van SHM’s te beoordelen is voor Vlaanderen helemaal nieuw. Dit is voor de Vlaamse Overheid en de Visitatieraad ook een leerproces. Op basis van geleerde lessen kan worden bijgestuurd. SHM’s zullen nauw worden betrokken bij evaluaties en bestellingen. Een rechtvaardige beoordeling van elke sociale huisvestingsmaatschappij is daarbij het vertrekpunt.
 • De bijsturingen waren tijdens de eerste visitatieronde niet zodanig ingrijpend dat een SHM die later beoordeeld werd nadeel of voordeel ondervond in vergelijking met een SHM, waarvan de prestaties in het begin van de visitatieronde beoordeeld werden.
 • Grondige bijsturingen werden voor iedereen tegelijk geïmplementeerd bij de aanvang van de tweede ronde van prestatiebeoordeling.
 • We menen dat het mogelijk moet zijn om – zonder afbreuk te doen aan de gelijke behandeling van elke SHM - evidente bijsturingen, waarover uiteraard ook consensus zal worden gezocht, met onmiddellijke ingang te laten doorgaan, om de kwaliteit van de prestatiebeoordeling te verhogen.

Berekening forfaitaire beroepskosten inkomstenjaar 2018: zijn de percentages per inkomensschijf weggevallen?

Berekent u het huidige inkomen van een werknemer? Dan houdt u rekening met de beroepskosten. Beroepskosten zijn kosten die u van het belastbaar inkomen aftrekt. U berekent ze forfaitair.

Inkomsten uit 2017

Voor inkomsten uit 2017 zijn de beroepskosten gebaseerd op drie inkomensschijven:

 • Van 0,01 tot 8.620 euro: 30%

 • Van 8.620 tot 20.630 euro: 11%

 • Vanaf 20.630 euro: 3%

De forfaitaire beroepskosten voor werknemers bedroegen in 2017 maximaal 4.320 euro.

Inkomsten uit 2018

Voor inkomsten uit 2018 berekent u het kostenforfait tegen een gelijk tarief van 30%. Dit is één van de extra maatregelen die de regering trof om het netto-inkomen van de werknemers te verhogen. Er is dus geen opsplitsing meer per inkomensschijf.

De forfaitaire beroepskosten voor werknemers bedragen in 2018 maximaal 4.720 euro.

Op Woonnet vindt u een Excelbestand waarmee u de forfaitaire beroepskosten kunt uitrekenen.

Betekent ‘de gemeente waar de toe te wijzen woning ligt’ dat de woningen fysiek voorbehouden worden voor de versnelde toewijzing aan bijzondere doelgroepen volgens art.24 van het Kaderbesluit sociale huur?

Neen. Die omschrijving duidt alleen de gemeente aan waar het lokaal overleg eventueel opgestart kan worden. De betekenis is: de gemeente waar de toewijzing kan gebeuren.

Pagina's