Vaak gestelde vragen

219 resultaten gevonden

Pagina's

Als vijfenzestigplusser of persoon met een handicap kom ik in aanmerking voor de huursubsidie als ik verhuis van een woning die niet aangepast is aan mijn fysieke mogelijkheden, naar een woning die wel aangepast is. Wanneer is een woning aangepast?

Of een woning aangepast is, hangt af van twee zaken:

 • vier mobiliteitscriteria waaraan de woning zal worden getoetst;
 • uw eigen fysieke mogelijkheden.

De vier mobiliteitscriteria zijn de volgende:

 1. de technische uitrusting in de woning: de woning beschikt over voldoende technische uitrusting zodat u daar zelfstandig kan wonen
 2. de toegankelijkheid van de vertrekken in de woning: de keuken, de badkamer, de slaapkamer, de leefkamer en het toilet zijn toegankelijk via gelijkvloerse verbindingen zonder noemenswaardige niveauverschillen. Als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, moet er voldoende circulatieruimte zijn
 3. de toegankelijkheid van de woning en de bereikbaarheid vanaf het openbaar domein: de woning moet veilig bereikbaar zijn vanaf de openbare weg via een voldoende brede toegangsweg zonder noemenswaardige trappen of hellingen. Als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, dan is de toegang vanaf de openbare weg tot de woning aangepast voor zelfstandig rolstoelgebruik
 4. de aanwezigheid van aan wonen complementaire functies in de omgeving van de woning: binnen een loopafstand van 600 meter is er een aanbod van voorzieningen zoals openbaar vervoer, bakker, slager, apotheek en huisarts.

Als de woning voldoet aan alle vier de criteria, dan is deze altijd aangepast. Uw fysieke mogelijkheden spelen dan geen rol bij de beoordeling. Als de woning niet voldoet aan alle vier de criteria, dan hangt het resultaat af van uw fysieke mogelijkheden:

 • als u voldoende mobiel bent en bijgevolg geen behoefte heeft aan een gemakkelijk toegankelijke gelijkvloerse woning, speciale technische uitrusting in de woning, en voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van de woning, dan is de woning aangepast
 • als u onvoldoende mobiel bent en wel behoefte heeft aan een gemakkelijk toegankelijke gelijkvloerse wonig, speciale technische uitrusting in de woning, of voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van de woning, dan is de woning onaangepast
 • Of u al dan niet voldoende mobiel bent, kan u aantonen door middel van een Bestand medisch attest, dat door uw huisarts moet worden ingevuld. Als u dit medisch attest niet bezorgt, gaan wij ervan uit dat u onvoldoende mobiel bent

De aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, was nog niet erkend op de factuurdatum. Ondertussen is de erkenning in orde. Komt de factuur van deze aannemer in aanmerking in het oude stelsel van de renovatiepremie?

De aannemer moet erkend zijn op de factuurdatum of op de aanvraagdatum. Als uit controle blijkt dat de aannemer erkend was op de datum waarop u de renovatiepremie heeft aangevraagd, dan komt de factuur van deze aannemer dus in aanmerking.

De woning die ik heb verlaten, is ongeschikt verklaard. Toch is mijn aanvraag die ik op basis hiervan heb ingediend, geweigerd. Waarom?

De woning moet bij besluit ongeschikt verklaard zijn terwijl u er uw hoofdverblijfplaats had. Bovendien moet er op het technisch verslag van de woningcontroleur sprake zijn van ofwel minstens drie gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur", ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en zestig strafpunten. Een deel van de ongeschikt verklaarde woningen behaalt dat minimum aantal strafpunten of gebreken niet. Voor het verlaten van een dergelijke woning kan geen tegemoetkoming in de huurprijs worden toegekend.

U moet er ook rekening mee houden dat de eigenaar van de woning kan overgaan tot het herstellen van de gebreken. Stel dat de eigenaar de gebreken herstelt en de door u verlaten woning opnieuw conform wordt voordat u verhuisd bent of een huurcontract voor een nieuwe woning heeft afgesloten, dan vervalt uw recht op de huursubsidie.

Een huurder die werkloos of ziek is en waarvoor het huurgarantiefonds tijdelijk de huur betaalt, blijft wel met hetzelfde betalingsprobleem zitten voor de komende maanden. Kan de vrederechter dan beslissen of het huurgarantiefonds langer tussenkomt?

Neen, het huurgarantiefonds biedt de huurders natuurlijk ademruimte om hun zaken financieel op orde te krijgen.

Een huursubsidie kan aangevraagd worden op basis van het verlaten van een overbewoonde woning. Wat wordt bedoeld met 'overbewoond'?

Overbewoning wordt vastgesteld naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek. Tijdens dit onderzoek gaat een woningcontroleur ter plaatse na of de woning voldoet aan de normen van (brand)veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit en woningbezetting. In het geval van overbewoning is er een zware overschrijding van de bezettingsnorm, wat een veiligheids- en/of gezondheidsrisico met zich meebrengt. Dat wordt dan door de woningcontroleur omschreven in een omstandig verslag en er wordt een procedure opgestart om de woning overbewoond te verklaren. Als de woning effectief bij besluit overbewoond wordt verklaard terwijl u daar uw hoofdverblijfplaats heeft, opent u bij het verlaten van deze woning een toegang tot de tegemoetkoming in de huurprijs.

 

Enkel het buitendakse gedeelte van de schouw wordt hervoegd. Komt dit in aanmerking voor de verbeteringspremie?

Buitendakse schouwherstellingen komen in aanmerking als ze kaderen binnen een volledige sanering van het rookkanaal. Als dat niet het geval is, kan het hervoegen van het buitendakse gedeelte van de schouw enkel nog meegenomen worden als dakwerk.

Enkel het glas van mijn ramen is vervangen. Komt dit in aanmerking voor de verbeteringspremie?

Neen. De ramen moeten in hun geheel vernieuwd worden. Enkel het glas vernieuwen volstaat niet.

Geeft de uitbetaling van een renovatiepremie (oude stelsel) aanleiding tot een stijging van het kadastraal inkomen van mijn woning?

Wonen-Vlaanderen berekent enkel de renovatiepremie waarop u aanspraak maakt, en gaat niet na of de werken die u heeft uitgevoerd een invloed hebben op het kadastraal inkomen van uw woning. Wonen-Vlaanderen geeft evenmin spontaan gegevens over door u uitgevoerde werkzaamheden door aan het kadaster. Het doorgeven van gegevens gebeurt enkel als een belastingadministratie hiertoe een specifiek verzoekschrift indient bij Wonen-Vlaanderen, aangezien Wonen-Vlaanderen in dat geval wettelijk verplicht is de gevraagde informatie te verstrekken.

Als u verbouwingswerken heeft uitgevoerd, dan moet u dit zelf binnen de dertig dagen na de voltooiing van de werken melden aan het controlekantoor van het kadaster.

Gelden deze inkomensgrenzen voor iedereen die een Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvraagt?

Neen, deze inkomensgrenzen gelden alleen voor personen die een lening aangaan voor:

 • een nieuwbouw
 • de aankoop van een nieuwbouw
 • vervangingsbouw (= een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen)

waarvan de bouwvergunning werd aangevraagd vóór 1 januari 2012.

De inkomensgrenzen gelden enkel in combinatie met het energiepeil van de woning. Is het E-peil van uw woning hoger dan E70 én uw gezamenlijk belastbaar inkomen ligt boven de inkomensgrens, dan komt u niet in aanmerking voor de verzekering. Is het E-peil van uw woning lager of gelijk aan E70, dan komt u wel in aanmerking voor de verzekering, ook als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt. U moet natuurlijk ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Geldt het huurgarantiefonds enkel voor nieuw af te sluiten huurcontracten of kunnen eigenaars met lopende huurcontracten zich ook aansluiten?

Het huurgarantiefonds geldt enkel voor nieuw af te sluiten contracten. U dient de aanvraag tot aansluiting te doen binnen twee maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract.

(reden: om mogelijke misbruiken te vermijden, gaat het enkel om nieuwe huurcontracten. Anders zouden verhuurders zich kunnen aansluiten op het moment dat de huurder een huurachterstal heeft..)

Pagina's