Vaak gestelde vragen

222 resultaten gevonden

Pagina's

Gelden deze inkomensgrenzen voor iedereen die een Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvraagt?

Neen, deze inkomensgrenzen gelden alleen voor personen die een lening aangaan voor:

  • een nieuwbouw
  • de aankoop van een nieuwbouw
  • vervangingsbouw (= een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen)

waarvan de bouwvergunning werd aangevraagd vóór 1 januari 2012.

De inkomensgrenzen gelden enkel in combinatie met het energiepeil van de woning. Is het E-peil van uw woning hoger dan E70 én uw gezamenlijk belastbaar inkomen ligt boven de inkomensgrens, dan komt u niet in aanmerking voor de verzekering. Is het E-peil van uw woning lager of gelijk aan E70, dan komt u wel in aanmerking voor de verzekering, ook als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt. U moet natuurlijk ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Geldt het huurgarantiefonds enkel voor nieuw af te sluiten huurcontracten of kunnen eigenaars met lopende huurcontracten zich ook aansluiten?

Het huurgarantiefonds geldt enkel voor nieuw af te sluiten contracten. U dient de aanvraag tot aansluiting te doen binnen twee maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract.

(reden: om mogelijke misbruiken te vermijden, gaat het enkel om nieuwe huurcontracten. Anders zouden verhuurders zich kunnen aansluiten op het moment dat de huurder een huurachterstal heeft..)

Het E-peil van mijn woning is lager of gelijk aan 70. Is het dan nog nodig om mijn inkomen na te gaan?

Ja. Wanneer het E-peil van uw woning lager of gelijk is aan 70 én uw inkomen ligt onder de inkomensgrens, dan hebt u recht op een hogere maximale tegemoetkoming van de verzekeraar: 600 euro i.p.v. 500 euro. Om te weten of uw inkomen boven of onder de inkomensgrens ligt, moeten we uw inkomen nagaan.

Het energiepeil van mijn woning is hoger dan E70. Kom ik nog in aanmerking voor de verzekering?

Wanneer het energiepeil van uw woning hoger is dan E70, komt u enkel in aanmerking voor de verzekering wanneer uw inkomen onder de inkomensgrens ligt. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Hoe bepalen jullie of een woning te klein is? En wat met een kamer?

Wij meten de oppervlakte op van de volgende woonlokalen: leefkamer(s), keuken en slaapkamer(s). Daarvan maken wij het totaal. Als dat totaal kleiner is dan de bij besluit opgelegde minimumnorm, of als er te weinig woonlokalen zijn, dan is de woning of kamer te klein.

Voor woningen bedraagt de minimale oppervlakte 18 m² voor 1 persoon, 27 m² voor 2 personen, 40 m² voor 3 personen, 50 m² voor 4 personen, 60 m² voor 5 personen,...

In 1 of 2 woonlokalen kunnen maximaal 2 personen verblijven, in 3 woonlokalen 3 personen, in 4 woonlokalen 5 personen, in 5 woonlokalen 8 personen,...

Opgelet: er wordt enkel gemeten in de zone met een plafondhoogte van minstens 220 cm. Bij hellende plafonds wordt ook rekening gehouden met de zone met een vrije hoogte groter dan 180 cm. Met lokalen die kleiner zijn dan 4 m² of die nergens 220 cm plafondhoogte halen, wordt geen rekening gehouden.

Voor een kamer gelden andere minimale oppervlaktenormen. Daar bedraagt het minimum van het woongedeelte 12 m² voor 1 persoon, 18 m² voor 2 personen, 35 m² voor 3 personen, 45 m² voor 4 personen,...  Als de kamer een keukenfunctie en/of een badfunctie in het woongedeelte bevat, dan wordt het minimum per aanwezige functie verhoogd met 3 m².

Voor studentenkamers die gerealiseerd werden vóór 1 september 1998 geldt een minimale oppervlakte van 8 m² als een conformiteitsattest werd aangevraagd vóór 1 september 2001, en vervolgens toegekend. In de andere gevallen is de minimumoppervlakte voor studentenkamers 12 m².

Hoe kan ik nagaan of de factuur afkomstig is van een aannemer die in orde is met zijn fiscale verplichtingen in het oude stelsel van de renovatiepremie?

Een aannemer moet in orde zijn met zijn fiscale verplichtingen. Indien u een ondernemingsnummer heeft, bent u gehouden aan de inhoudingsplicht. U kan dit controleren via de website www.minfin.fgov.be - rubriek "My Minfin" - rubriek "Naar Mynfin zonder authentificatie" - rubriek "e-services".

Hoe kunt u zich aansluiten bij het Huurgarantiefonds?

U kunt het invulformulier online invullen. Daar voegt u een scan van het geregistreerde* huurcontract bij.

U kunt het aanvraagformulier tot aansluiting ook afdrukken en invullen. Achter het bijlageblad voegt u de kopie van de geregistreerde* huurovereenkomst bij.

Stuur uw aanvraag samen met de kopie van het geregistreerde* huurcontract naar Wonen-Vlaanderen op het adres bovenaan het invulformulier. 

*Doe de aanvraag tot aansluiting ook wanneer u niet over een geregistreerde huurovereenkomst beschikt. Stuur een kopie van de ondertekende huurovereenkomst mee. Later zal u worden gevraagd uw dossier aan te vullen.

Hoe lang krijg ik de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie)?

De Vlaamse huursubsidie wordt gedurende maximaal negen jaar uitbetaald, te rekenen vanaf de startdatum van uw huurovereenkomst. Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent en uw nieuwe woning voldoet aan de vier mobiliteitscriteria, kan uw huursubsidie zelfs voor onbepaalde duur worden uitbetaald.

In bepaalde gevallen zal de uitbetaling van uw huursubsidie vervroegd worden stopgezet. Dat zal het geval zijn als:

  • uw inkomen tijdens een inkomenscontrole na 2 jaar boven het dan geldende maximuminkomen ligt
  • uw inkomen tijdens een inkomenscontrole na 6 jaar boven het dan geldende maximuminkomen ligt, behalve als uw huursubsidie van onbepaalde duur is
  • u rechthebbend wordt op de Vlaamse huurpremie
  • u ingeschreven moet zijn op de wachtlijst bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw gemeente en u nu van deze wachtlijst geschrapt wordt, of als u door een nieuwe verhuis niet meer aan deze voorwaarde voldoet en u dit niet binnen de zes maanden na uw verhuis opnieuw in orde brengt
  • u verhuist naar een woning die niet aan de voorwaarden voldoet. De woning heeft bijvoorbeeld ernstige gebreken. Als u uw huursubsidie aangevraagd heeft vanaf 1 mei 2014, moet u er bij een nieuwe verhuis ook op letten dat uw nieuwe huurprijs onder het maximum blijft

Hoe wordt het energiepeil van mijn woning nagegaan?

Het energiepeil van de woning wordt automatisch door het agentschap Wonen-Vlaanderen opgevraagd, u hoeft ons het energiepeil dus niet zelf te bezorgen.

Het energiepeil van uw woning wordt bepaald door een daarvoor aangestelde verslaggever, de EPB-verslaggever. Dit is een architect, een burgerlijk ingenieur-architect, een burgerlijk of industrieel ingenieur of een bio-ingenieur, die de startverklaring (dit is een voorlopige schatting van het E-peil van de woning) en het energieprestatiecertificaat (dit is het definitieve E-peil van de woning) opmaakt en overdraagt aan het Vlaams Energieagentschap, in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Hoe wordt het inkomen nagegaan?

Het inkomen wordt automatisch door het agentschap Wonen-Vlaanderen opgevraagd, u hoeft ons uw inkomen dus niet zelf te bezorgen.

Het inkomen wordt nagegaan aan de hand van het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van elke ontlener die in de woning woont wordt samengeteld, ook wanneer men geen aanvrager is.

Pagina's