Vaak gestelde vragen

219 resultaten gevonden

Pagina's

Het E-peil van mijn woning is lager of gelijk aan 70. Is het dan nog nodig om mijn inkomen na te gaan?

Ja. Wanneer het E-peil van uw woning lager of gelijk is aan 70 én uw inkomen ligt onder de inkomensgrens, dan hebt u recht op een hogere maximale tegemoetkoming van de verzekeraar: 600 euro i.p.v. 500 euro. Om te weten of uw inkomen boven of onder de inkomensgrens ligt, moeten we uw inkomen nagaan.

Het energiepeil van mijn woning is hoger dan E70. Kom ik nog in aanmerking voor de verzekering?

Wanneer het energiepeil van uw woning hoger is dan E70, komt u enkel in aanmerking voor de verzekering wanneer uw inkomen onder de inkomensgrens ligt. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Hoe kan ik nagaan of de factuur afkomstig is van een aannemer die in orde is met zijn fiscale verplichtingen in het oude stelsel van de renovatiepremie?

Een aannemer moet in orde zijn met zijn fiscale verplichtingen. Indien u een ondernemingsnummer heeft, bent u gehouden aan de inhoudingsplicht. U kan dit controleren via de website www.minfin.fgov.be - rubriek "My Minfin" - rubriek "Naar Mynfin zonder authentificatie" - rubriek "e-services".

Hoe kunt u zich aansluiten bij het Huurgarantiefonds?

U kunt het invulformulier online invullen. Daar voegt u een scan van het geregistreerde* huurcontract bij.

U kunt het aanvraagformulier tot aansluiting ook afdrukken en invullen. Achter het bijlageblad voegt u de kopie van de geregistreerde* huurovereenkomst bij.

Stuur uw aanvraag samen met de kopie van het geregistreerde* huurcontract naar Wonen-Vlaanderen op het adres bovenaan het invulformulier. 

*Doe de aanvraag tot aansluiting ook wanneer u niet over een geregistreerde huurovereenkomst beschikt. Stuur een kopie van de ondertekende huurovereenkomst mee. Later zal u worden gevraagd uw dossier aan te vullen.

Hoe lang krijg ik de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie)?

Uw recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van het huurcontract van de woning waarvoor u de tegemoetkoming heeft aangevraagd, maar nooit meer dan 2 maand voor de aanvraagdatum.

De huursubsidie wordt vervolgens gedurende maximaal 9 jaar uitbetaald, behalve als u huurder bent bij een sociaal verhuurkantoor of als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar bent of erkend bent als een persoon met een ernstige handicap en u een woning huurt die voldoet aan de vier mobiliteitscriteria. In dat geval ontvangt u de huursubsidie voor onbepaalde duur.

In een aantal gevallen zal de uitbetaling van uw huursubsidie worden stopgezet of opgeschort. Een stopzetting houdt in dat de uitbetaling niet meer opnieuw kan opgestart worden, tenzij u de stopzettingsgrond in beroep kan weerleggen. In het geval van een opschorting is wel nog een hervatting van de uitbetalingen mogelijk zodra u opnieuw voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Uw huursubsidie in uitbetaling zal worden stopgezet:

  • als u verhuist naar een gesubsidieerde sociale huurwoning;
  • als uw huursubsidie werd opgeschort omdat u door een verhuis naar een andere woning niet langer ingeschreven was bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente en u er meer dan negen maanden te rekenen vanaf de verhuisdatum over doet om dit opnieuw in orde te brengen (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is);
  • als u geschrapt wordt van de wachtlijst bij de sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is);
  • als u rechthebbend wordt op de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders (de Vlaamse huurpremie);
  • als u de huursubsidie ontvangt voor het huren van een woning van een sociaal verhuurkantoor en u verhuist naar een woning die niet verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor;
  • als blijkt dat u niet langer voldoet aan de eigendomsvoorwaarde.

Een huursubsidie in uitbetaling zal worden opgeschort:

  • als u verhuist naar een andere huurwoning. In dat geval zal Wonen-Vlaanderen eerst opnieuw nagaan of u voldoet aan de voorwaarden inzake de maximale huurprijs, het maximuminkomen, de kwaliteit en ligging van deze woning. Voldoet u nog steeds aan de voorwaarden, dan hervat de uitbetaling. Voldoet u niet meer, dan blijft de opschorting behouden;
  • als u verhuist naar een andere huurwoning en u daardoor niet langer ingeschreven bent bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is. U beschikt dan over negen maanden te rekenen vanaf de verhuisdatum om dit in orde te brengen. Als u na deze negen maand nog niet ingeschreven bent, gaat de opschorting over in een stopzetting);
  • als uit een jaarlijkse controle blijkt dat u niet langer voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld inzake de maximale huurprijs en het maximuminkomen, of als het bedrag van uw herberekende huursubsidie gelijk wordt aan 0 euro;
  • als de woning waarvoor u huursubsidie ontvangt onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond wordt verklaard, of als uit een onderzoek ter plaatse blijkt dat deze woning niet conform is.

Hoe wordt het energiepeil van mijn woning nagegaan?

Het energiepeil van de woning wordt automatisch door het agentschap Wonen-Vlaanderen opgevraagd, u hoeft ons het energiepeil dus niet zelf te bezorgen.

Het energiepeil van uw woning wordt bepaald door een daarvoor aangestelde verslaggever, de EPB-verslaggever. Dit is een architect, een burgerlijk ingenieur-architect, een burgerlijk of industrieel ingenieur of een bio-ingenieur, die de startverklaring (dit is een voorlopige schatting van het E-peil van de woning) en het energieprestatiecertificaat (dit is het definitieve E-peil van de woning) opmaakt en overdraagt aan het Vlaams Energieagentschap, in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Hoe wordt het inkomen nagegaan?

Het inkomen wordt automatisch door het agentschap Wonen-Vlaanderen opgevraagd, u hoeft ons uw inkomen dus niet zelf te bezorgen.

Het inkomen wordt nagegaan aan de hand van het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van elke ontlener die in de woning woont wordt samengeteld, ook wanneer men geen aanvrager is.

Hoe wordt uw aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds behandeld?

Zodra het Huurgarantiefonds uw aanvraag ontvangen heeft, heeft het Fonds 15 werkdagen om na te gaan of uw aanvraag volledig is. Als ze niet volledig is, krijgt u binnen 15 werkdagen een vraag om uw aanvraag aan te vullen. Dat moet gebeuren binnen vier maanden vanaf de ondertekening van de huurovereenkomst.

Als uw aanvraag binnen die tijd volledig is, heeft het Huurgarantiefonds vanaf dan drie maanden om ze te behandelen. Als uw aanvraag ontvankelijk is, krijgt u een vraag om binnen de maand de aansluitingsvergoeding te betalen. Bij de ontvangst van uw betaling, bent u aangesloten bij het Huurgarantiefonds. Hiervan krijgt u een attest ter bevestiging. Bewaar dit zorgvuldig! Bij een vordering voor de vrederechter hebt u dit attest nodig.

Hoelang moet een woning ten minste opgenomen zijn in één van de opgegeven lijsten of registers om aanspraak te kunnen maken op de belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten?

Er is een maximumtermijn van 4 jaar dat het gebouw opgenomen mag zijn in één van de opgegeven lijsten of registers. Is er ook een minimumtermijn?

Kan de renovatieovereenkomst aangegaan worden vanaf dag één dat de woning op de gemeentelijke lijst staat en dat de eigenaar in kennis is gesteld en de administratieve akte is opgemaakt? Of kan dit enkel en alleen vanaf april van elk jaar wanneer de lijst ter info wordt doorgegeven aan Wonen Vlaanderen?

Het antwoord is dat 1 dag volstaat. Op het ogenblik van de aanvraag moet het zo zijn dat de woning is opgenomen in het leegstandsregister. In de mate dat de opname in het leegstandsregister nog niet is doorgegeven aan Wonen-Vlaanderen zal moeten worden aangetoond aan de hand van de gemeentelijke beslissing dat de woning in kwestie is opgenomen.

Een pand wordt nog niet effectief opgenomen in het register op het ogenblik dat de administratieve akte wordt verstuurd. De gemeente moet de beroepstermijn afwachten en pas daarna neemt ze het pand effectief op (weliswaar met als startdatum van de opname de datum van de administratieve akte). Men kan dus pas in aanmerking komen voor de belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten als die beroepsperiode verstreken is en het pand effectief is opgenomen.

 

Hoeveel bedraagt de verkoopwaarde van mijn woning?

Met verkoopwaarde wordt bedoeld de waarde van uw woning bij een vrije onderhandse verkoop. Aan uw kredietverstrekker wordt gevraagd om op het document 5 van het aanvraagformulier een geschatte verkoopwaarde voor uw woning in te vullen. We gaan er namelijk van uit dat uw kredietverstrekker weet wat uw woning waard is bij het toestaan van de lening. Het is dus niet de bedoeling dat u kosten maakt en de woning speciaal voor de verzekeringsaanvraag laat schatten. Is uw kredietverstrekker van mening dat uw woning meer waard is dan 320.000 euro, of 368.000 euro als uw woning gelegen is in vlabinvest-gebied (alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, en enkele gemeenten (Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren) van het arrondissement Leuven), dan zult u niet in aanmerking komen voor de verzekering.

Bij de aankoop van een woning geldt de effectief betaalde prijs, die vermeld wordt in de aankoopakte, als onderhandse verkoopwaarde. Indien er ook sprake is van een renovatie, dan wordt de waarde van het goed vermeerderd met de volledige renovatiekost exclusief BTW.

Wanneer het echter om een nieuwbouwwoning gaat, dan behelst de waardebepaling van het totale project enerzijds de waarde van de bouwgrond en anderzijds de constructiewaarde van de volledig afgewerkte woning, exclusief BTW.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen kan te allen tijde bij twijfel zowel de eigendomstitel als hypothecaire kredietakte opvragen ter verificatie van de verkoopwaarde van uw woning.

Pagina's