Vaak gestelde vragen

222 resultaten gevonden

Pagina's

Hoe wordt uw aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds behandeld?

Zodra het Huurgarantiefonds uw aanvraag ontvangen heeft, heeft het Fonds 15 werkdagen om na te gaan of uw aanvraag volledig is. Als ze niet volledig is, krijgt u binnen 15 werkdagen een vraag om uw aanvraag aan te vullen. Dat moet gebeuren binnen vier maanden vanaf de ondertekening van de huurovereenkomst.

Als uw aanvraag binnen die tijd volledig is, heeft het Huurgarantiefonds vanaf dan drie maanden om ze te behandelen. Als uw aanvraag ontvankelijk is, krijgt u een vraag om binnen de maand de aansluitingsvergoeding te betalen. Bij de ontvangst van uw betaling, bent u aangesloten bij het Huurgarantiefonds. Hiervan krijgt u een attest ter bevestiging. Bewaar dit zorgvuldig! Bij een vordering voor de vrederechter hebt u dit attest nodig.

Hoelang moet een woning ten minste opgenomen zijn in één van de opgegeven lijsten of registers om aanspraak te kunnen maken op de belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten?

Er is een maximumtermijn van 4 jaar dat het gebouw opgenomen mag zijn in één van de opgegeven lijsten of registers. Is er ook een minimumtermijn?

Kan de renovatieovereenkomst aangegaan worden vanaf dag één dat de woning op de gemeentelijke lijst staat en dat de eigenaar in kennis is gesteld en de administratieve akte is opgemaakt? Of kan dit enkel en alleen vanaf april van elk jaar wanneer de lijst ter info wordt doorgegeven aan Wonen Vlaanderen?

Het antwoord is dat 1 dag volstaat. Op het ogenblik van de aanvraag moet het zo zijn dat de woning is opgenomen in het leegstandsregister. In de mate dat de opname in het leegstandsregister nog niet is doorgegeven aan Wonen-Vlaanderen zal moeten worden aangetoond aan de hand van de gemeentelijke beslissing dat de woning in kwestie is opgenomen.

Een pand wordt nog niet effectief opgenomen in het register op het ogenblik dat de administratieve akte wordt verstuurd. De gemeente moet de beroepstermijn afwachten en pas daarna neemt ze het pand effectief op (weliswaar met als startdatum van de opname de datum van de administratieve akte). Men kan dus pas in aanmerking komen voor de belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten als die beroepsperiode verstreken is en het pand effectief is opgenomen.

 

Hoeveel bedraagt de verkoopwaarde van mijn woning?

Met verkoopwaarde wordt bedoeld de waarde van uw woning bij een vrije onderhandse verkoop. Aan uw kredietverstrekker wordt gevraagd om op het document 5 van het aanvraagformulier een geschatte verkoopwaarde voor uw woning in te vullen. We gaan er namelijk van uit dat uw kredietverstrekker weet wat uw woning waard is bij het toestaan van de lening. Het is dus niet de bedoeling dat u kosten maakt en de woning speciaal voor de verzekeringsaanvraag laat schatten. Is uw kredietverstrekker van mening dat uw woning meer waard is dan 320.000 euro, of 368.000 euro als uw woning gelegen is in vlabinvest-gebied (alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, en enkele gemeenten (Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren) van het arrondissement Leuven), dan zult u niet in aanmerking komen voor de verzekering.

Bij de aankoop van een woning geldt de effectief betaalde prijs, die vermeld wordt in de aankoopakte, als onderhandse verkoopwaarde. Indien er ook sprake is van een renovatie, dan wordt de waarde van het goed vermeerderd met de volledige renovatiekost exclusief BTW.

Wanneer het echter om een nieuwbouwwoning gaat, dan behelst de waardebepaling van het totale project enerzijds de waarde van de bouwgrond en anderzijds de constructiewaarde van de volledig afgewerkte woning, exclusief BTW.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen kan te allen tijde bij twijfel zowel de eigendomstitel als hypothecaire kredietakte opvragen ter verificatie van de verkoopwaarde van uw woning.

Hoeveel betaalt u om uw huurcontract te laten opnemen in het Huurgarantiefonds?

U betaalt als verhuurder een eenmalige aansluitingsvergoeding van € 82 per huurcontract. Dit bedrag mag u niet doorrekenen aan de huurder.

Hoeveel keer kan ik de Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen?

Binnen een periode van 10 jaar kan u als bewoner maximaal drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen. U moet er voor zorgen dat elke nieuwe aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel. Hetzelfde geldt voor verhuurders, maar dan per huurovereenkomst.

De elf onderdelen bij de verbeteringspremie zijn:

 1. dakwerk
 2. buitenschrijnwerk
 3. gevelwerkzaamheden
 4. behandelen van optrekkend muurvocht
 5. sanitaire installatie
 6. elektrische installatie
 7. CO-veilige warmwaterproductie
 8. CO-veilige verwarmingstoestellen
 9. centrale verwarming
 10. CO-veilige rookafvoer
 11. verbouwingen om te voldoen aan de bezettingsnorm

De twee onderdelen bij de aanpassingspremie zijn:

 1. technische installaties of hulpmiddelen
 2. verbouwingen voor de toegankelijkheid

Bijvoorbeeld: u vraagt op 12 maart 2008 een verbeteringspremie aan voor het vernieuwen van het dakwerk. Op 20 februari 2009 vraagt u een aanpassingspremie aan voor het inrichten van een badkamer voor een inwonende bejaarde, wat binnen het onderdeel technische installaties of hulpmiddelen valt. Beide aanvragen worden goedgekeurd. Dat betekent dat u tot en met 11 maart 2018 nog slechts eenmaal een verbeterings- of aanpassingspremie kan aanvragen. Bovendien kan u tot en met 11 maart 2018 geen verbeteringspremie meer aanvragen voor het vernieuwen van het dakwerk, en tot en met 19 februari 2019 geen aanpassingspremie meer binnen het onderdeel technische installaties of hulpmiddelen.

Hoeveel tegemoetkoming krijg ik en gedurende hoeveel maanden?

U krijgt maximaal 500 euro of 600 euro per maand. Het maximumbedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en daarnaast ook een belastbaar inkomen hebben dat lager of gelijk is aan deze inkomensvoorwaarden. Het bedrag dat u effectief krijgt kan lager zijn dan 500 euro of 600 euro per maand, en is afhankelijk van de maandelijkse afbetaling van uw lening, het geleden inkomensverlies en de duur van de periode dat u beroep doet op de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt maandelijks aan uw kredietverstrekker uitbetaald.

Als u onvrijwillig werkloos bent, kan u gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van maximaal 18 opeenvolgende maanden tegemoetkoming, moet u eerst kunnen aantonen dat u gedurende minstens drie maanden opnieuw aan het werk was.

Als u arbeidsongeschikt bent, kan u gedurende maximaal 36 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen.

Ik ben aannemer. Mag ik aan mezelf factureren en op basis daarvan een aanvraag indienen voor een renovatiepremie in het oude stelsel?

Dit is mogelijk op voorwaarde dat aan een privé-persoon wordt gefactureerd.

Ik ben aannemer. Mag ik aan mezelf factureren en op basis daarvan een aanvraag voor een verbeteringspremie indienen?

Dit is mogelijk op voorwaarde dat de facturen aan een privé-persoon worden gefactureerd.

Ik ben alleenstaande. Enkel mijn zoon woont bij mij in. Mijn zoon heeft nog een andere woning in eigendom. Kan ik een aanvraag voor een renovatiepremie (oude stelsel) indienen?

Ja, u mag een aanvraag indienen. Er zal geen rekening worden gehouden met het inkomen en de eigendom van uw zoon. Met het inkomen en de eigendommen van ascendenten en descendenten wordt geen rekening gehouden.

Ik ben bejaard en wil de badkamer in mijn woning vernieuwen. Ik ga ervoor zorgen dat de badkamer aangepast zal zijn aan mijn noden als 65-plusser. Kan ik dit zowel aangeven als verbeteringspremie en als aanpassingspremie?

Neen, hetzelfde werk wordt niet dubbel gesubsidieerd. U zult een keuze moeten maken.

Pagina's