Vaak gestelde vragen

36 resultaten gevonden

Pagina's

Gelden deze inkomensgrenzen voor iedereen die een Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvraagt?

Neen, deze inkomensgrenzen gelden alleen voor personen die een lening aangaan voor:

  • een nieuwbouw
  • de aankoop van een nieuwbouw
  • vervangingsbouw (= een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen)

waarvan de bouwvergunning werd aangevraagd vóór 1 januari 2012.

De inkomensgrenzen gelden enkel in combinatie met het energiepeil van de woning. Is het E-peil van uw woning hoger dan E70 én uw gezamenlijk belastbaar inkomen ligt boven de inkomensgrens, dan komt u niet in aanmerking voor de verzekering. Is het E-peil van uw woning lager of gelijk aan E70, dan komt u wel in aanmerking voor de verzekering, ook als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt. U moet natuurlijk ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Gelden er inkomensvoorwaarden?

Er gelden alleen inkomensgrenzen als u leent voor nieuwbouw waarbij de bouwvergunningsaanvraag dateert van vóór 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70. 

In dat geval mag uw inkomen niet hoger zijn dan 

  • 46.170 euro voor een alleenstaande (inkomensgrens voor 2022)

  • 65.960 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste (inkomensgrens voor 2022)

  • 65.960 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.700 euro  per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste (inkomensgrens voor 2022)

Hierbij gaat het om het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het laatste aanslagbiljet.

Indien de lening door meer dan een persoon werd afgesloten, telt het belastbaar inkomen van alle leners.

Leent u voor nieuwbouw en is uw gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner dan of gelijk aan bovenvermelde grenzen en is uw nieuwe woning energiezuinig (lager dan of gelijk aan E70), dan bedraagt de maximale tegemoetkoming 600 euro in plaats van 500 euro.

In alle andere gevallen geldt er geen inkomensgrens.

Het inkomen wordt automatisch door het agentschap Wonen-Vlaanderen opgevraagd, u hoeft ons uw inkomen dus niet zelf te bezorgen.

Het inkomen wordt nagegaan aan de hand van het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van elke ontlener die in de woning woont wordt samengeteld, ook wanneer men geen aanvrager is.

Het E-peil van mijn woning is lager of gelijk aan 70. Is het dan nog nodig om mijn inkomen na te gaan?

Ja. Wanneer het E-peil van uw woning lager of gelijk is aan 70 én uw inkomen ligt onder de inkomensgrens, dan hebt u recht op een hogere maximale tegemoetkoming van de verzekeraar: 600 euro i.p.v. 500 euro. Om te weten of uw inkomen boven of onder de inkomensgrens ligt, moeten we uw inkomen nagaan.

Het energiepeil van mijn woning is hoger dan E70. Kom ik nog in aanmerking voor de verzekering?

Wanneer het energiepeil van uw woning hoger is dan E70, komt u enkel in aanmerking voor de verzekering wanneer uw inkomen onder de inkomensgrens ligt. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Hoe wordt het energiepeil van mijn woning nagegaan?

Het energiepeil van de woning wordt automatisch door het agentschap Wonen-Vlaanderen opgevraagd, u hoeft ons het energiepeil dus niet zelf te bezorgen.

Het energiepeil van uw woning wordt bepaald door een daarvoor aangestelde verslaggever, de EPB-verslaggever. Dit is een architect, een burgerlijk ingenieur-architect, een burgerlijk of industrieel ingenieur of een bio-ingenieur, die de startverklaring (dit is een voorlopige schatting van het E-peil van de woning) en het energieprestatiecertificaat (dit is het definitieve E-peil van de woning) opmaakt en overdraagt aan het Vlaams Energieagentschap, in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Hoeveel bedraagt de verkoopwaarde van mijn woning?

Met verkoopwaarde wordt bedoeld de waarde van uw woning bij een vrije onderhandse verkoop. Aan uw kredietverstrekker wordt gevraagd om op het document 5 van het aanvraagformulier een geschatte verkoopwaarde voor uw woning in te vullen. We gaan er namelijk van uit dat uw kredietverstrekker weet wat uw woning waard is bij het toestaan van de lening. Het is dus niet de bedoeling dat u kosten maakt en de woning speciaal voor de verzekeringsaanvraag laat schatten. Is uw kredietverstrekker van mening dat uw woning meer waard is dan 336.790,00 euro (vanaf 01/01/2022) of 387.310,00 euro (vanaf 01/01/2022) als uw woning gelegen is in één van de gemeenten opgenomen op de PDF icon lijst gemeente verhoogde verkoopwaarde, dan zult u niet in aanmerking komen voor de verzekering.

Bij de aankoop van een woning geldt de effectief betaalde prijs, die vermeld wordt in de aankoopakte, als onderhandse verkoopwaarde. Indien er ook sprake is van een renovatie, dan wordt de waarde van het goed vermeerderd met de volledige renovatiekost exclusief BTW.

Wanneer het echter om een nieuwbouwwoning gaat, dan behelst de waardebepaling van het totale project enerzijds de waarde van de bouwgrond en anderzijds de constructiewaarde van de volledig afgewerkte woning, exclusief BTW.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen kan te allen tijde bij twijfel zowel de eigendomstitel als hypothecaire kredietakte opvragen ter verificatie van de verkoopwaarde van uw woning.

Hoeveel tegemoetkoming krijg ik en gedurende hoeveel maanden?

U krijgt maximaal 500 euro of 600 euro per maand. Het maximumbedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en daarnaast ook een belastbaar inkomen hebben dat lager of gelijk is aan deze inkomensvoorwaarden. Het bedrag dat u effectief krijgt kan lager zijn dan 500 euro of 600 euro per maand, en is afhankelijk van de maandelijkse afbetaling van uw lening, het geleden inkomensverlies en de duur van de periode dat u beroep doet op de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt maandelijks aan uw kredietverstrekker uitbetaald.

Als u onvrijwillig werkloos bent, kan u gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van maximaal 18 opeenvolgende maanden tegemoetkoming, moet u eerst kunnen aantonen dat u gedurende minstens drie maanden opnieuw aan het werk was.

Als u uw zelfstandige activiteiten hebt moeten stopzetten kan u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, voor zover u recht hebt op het overbruggingsrecht of recht hebt op een werkloosheidsuitkering op basis van een vroeger tewerkstelling. Als u recht hebt op het overbruggingsrecht kan u een tegemoetkoming ontvangen, voor de periode dat u recht hebt op het overbruggingsrecht. Als u recht hebt op een werkloosheidsvergoeding kan u gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van maximaal 18 opeenvolgende maanden tegemoetkoming, moet u eerst kunnen aantonen dat u gedurende minstens drie maanden opnieuw aan het werk was.

Als u arbeidsongeschikt bent, kan u gedurende maximaal 36 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen.

Ik ben toegelaten tot de verzekering en ik ben onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt of ik heb mijn zelfstandige activiteiten moeten stopzetten. Wat nu?

U moet een tegemoetkoming aanvragen bij de verzekeraar. Nadat u bent toegelaten tot de verzekering, hebt u van de verzekeraar via de post een polis ontvangen. In deze polis staat uitgelegd hoe u een tegemoetkoming moet aanvragen en welke documenten u daarbij aan de verzekeraar moet bezorgen (een kopie van de loonfiches van de laatste maanden, een attest van de RVA of een medisch attest,  ...). In de polis staan ook contactgegevens van de verzekeraar. Hou deze polis dus altijd goed bij!

Er is een wachttijd van drie maanden: u moet drie maanden volledig werkloos of arbeidsongeschikt zijn, voordat u recht hebt op een tegemoetkoming.

Ik ben toegelaten tot de verzekering. Wat gebeurt er met mijn verzekering als ik nadien mijn lening laat herfinancieren?

Eens u verzekerd bent en u besluit nadien om uw lening te laten herfinancieren, bij dezelfde bank of bij een andere, dan heeft dat geen effect op uw verzekering. De verzekering blijft gewoon verder lopen. U hoeft ons niet op de hoogte te brengen van de herfinanciering en u hoeft geen nieuw document door uw kredietverstrekker te laten invullen.

Op het ogenblik dat u werkloos of arbeidsongeschikt zou worden of onvrijwillig bent moeten stoppen met uw activiteiten als zelfstandige en u doet beroep op de verzekering, dan moet u de verzekeraar wél op de hoogte brengen van de nieuwe aflossing in de lening. Ook wanneer u van bank veranderde moet de verzekeraar dit weten. Opgelet: als de maandelijkse aflossing na de herfinanciering hoger is dan de oorspronkelijke aflossing, dan wordt het bedrag dat u nu maandelijks méér betaalt niet meegenomen in de berekening om de tegemoetkoming in de lening te bepalen.

Ik ben werknemer en heb tijdens de voorafgaande 12 maanden een periode als zelfstandige gewerkt. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat het einde van de zelfstandige activiteit aansluit op het begin van de arbeidsovereenkomst. U mag tijdens de twaalf maanden voorafgaand de aanvraag maximum tien dagen niet verbonden zijn geweest door een arbeidsovereenkomst, tenzij u op dat ogenblik als zelfstandige in hoofdberoep aan het werk was.  U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Pagina's