Vaak gestelde vragen

19 resultaten gevonden

Pagina's

Als vijfenzestigplusser of persoon met een handicap kom ik in aanmerking voor de huursubsidie als ik verhuis van een woning die niet aangepast is aan mijn fysieke mogelijkheden, naar een woning die wel aangepast is. Wanneer is een woning aangepast?

Of een woning aangepast is, hangt af van twee zaken:

 • vier mobiliteitscriteria waaraan de woning zal worden getoetst;
 • uw eigen fysieke mogelijkheden.

De vier mobiliteitscriteria zijn de volgende:

 1. de technische uitrusting in de woning: de woning beschikt over voldoende technische uitrusting zodat u daar zelfstandig kan wonen
 2. de toegankelijkheid van de vertrekken in de woning: de keuken, de badkamer, de slaapkamer, de leefkamer en het toilet zijn toegankelijk via gelijkvloerse verbindingen zonder noemenswaardige niveauverschillen. Als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, moet er voldoende circulatieruimte zijn
 3. de toegankelijkheid van de woning en de bereikbaarheid vanaf het openbaar domein: de woning moet veilig bereikbaar zijn vanaf de openbare weg via een voldoende brede toegangsweg zonder noemenswaardige trappen of hellingen. Als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, dan is de toegang vanaf de openbare weg tot de woning aangepast voor zelfstandig rolstoelgebruik
 4. de aanwezigheid van aan wonen complementaire functies in de omgeving van de woning: binnen een loopafstand van 600 meter is er een aanbod van voorzieningen zoals openbaar vervoer, bakker, slager, apotheek en huisarts.

Als de woning voldoet aan alle vier de criteria, dan is deze altijd aangepast. Uw fysieke mogelijkheden spelen dan geen rol bij de beoordeling. Als de woning niet voldoet aan alle vier de criteria, dan hangt het resultaat af van uw fysieke mogelijkheden:

 • als u voldoende mobiel bent en bijgevolg geen behoefte heeft aan een gemakkelijk toegankelijke gelijkvloerse woning, speciale technische uitrusting in de woning, en voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van de woning, dan is de woning aangepast
 • als u onvoldoende mobiel bent en wel behoefte heeft aan een gemakkelijk toegankelijke gelijkvloerse woning, speciale technische uitrusting in de woning, of voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van de woning, dan is de woning onaangepast
 • Of u al dan niet voldoende mobiel bent, kan u aantonen door middel van een Bestand medisch attest, dat door uw huisarts moet worden ingevuld. Als u dit medisch attest niet bezorgt, gaan wij ervan uit dat u onvoldoende mobiel bent

De woning die ik heb verlaten, is ongeschikt verklaard. Kom ik in aanmerking voor de huursubsidie?

De woning moet bij besluit ongeschikt verklaard zijn terwijl u er uw hoofdverblijfplaats had. Bovendien geldt het volgende:

 • bij technische verslagen van voor 1 januari 2021: er moet op het technisch verslag van de woningcontroleur sprake zijn van ofwel minstens drie gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur", ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en zestig strafpunten.
 • bij technische verslagen vanaf 1 januari 2021: er moet op het technisch verslag van de woningcontroleur sprake zijn van minstens twee gebreken van categorie II of III.

 

Een deel van de ongeschikt verklaarde woningen behaalt dat minimum aantal strafpunten of gebreken niet. Voor het verlaten van een dergelijke woning kan geen tegemoetkoming in de huurprijs worden toegekend.

U moet er ook rekening mee houden dat de eigenaar van de woning kan overgaan tot het herstellen van de gebreken. Stel dat de eigenaar de gebreken herstelt en de door u verlaten woning opnieuw conform wordt voordat u verhuisd bent of een huurcontract voor een nieuwe woning heeft afgesloten, dan vervalt uw recht op de huursubsidie.

Een huursubsidie kan aangevraagd worden op basis van het verlaten van een overbewoonde woning. Wat wordt bedoeld met 'overbewoond'?

Overbewoning wordt vastgesteld naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek. Tijdens dit onderzoek gaat een woningcontroleur ter plaatse na of de woning voldoet aan de normen van (brand)veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit en woningbezetting. In het geval van overbewoning is er een zware overschrijding van de bezettingsnorm, wat een veiligheids- en/of gezondheidsrisico met zich meebrengt. Dat wordt dan door de woningcontroleur omschreven in een omstandig verslag en er wordt een procedure opgestart om de woning overbewoond te verklaren. Als de woning effectief bij besluit overbewoond wordt verklaard terwijl u daar uw hoofdverblijfplaats heeft, opent u bij het verlaten van deze woning een toegang tot de tegemoetkoming in de huurprijs.

 

Hoe lang krijg ik de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie)?

Uw recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van het huurcontract van de woning waarvoor u de tegemoetkoming heeft aangevraagd, maar nooit meer dan 2 maand voor de aanvraagdatum.

De huursubsidie wordt vervolgens gedurende maximaal 9 jaar uitbetaald, behalve als u huurder bent bij een sociaal verhuurkantoor of als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar bent of erkend bent als een persoon met een ernstige handicap en u een woning huurt die voldoet aan de vier mobiliteitscriteria. In dat geval ontvangt u de huursubsidie voor onbepaalde duur.

In een aantal gevallen zal de uitbetaling van uw huursubsidie worden stopgezet of opgeschort. Een stopzetting houdt in dat de uitbetaling niet meer opnieuw kan opgestart worden, tenzij u de stopzettingsgrond in beroep kan weerleggen. In het geval van een opschorting is wel nog een hervatting van de uitbetalingen mogelijk zodra u opnieuw voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Uw huursubsidie in uitbetaling zal worden stopgezet:

 • als u verhuist naar een gesubsidieerde sociale huurwoning;
 • als uw huursubsidie werd opgeschort omdat u door een verhuis naar een andere woning niet langer ingeschreven was bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente en u er meer dan negen maanden te rekenen vanaf de verhuisdatum over doet om dit opnieuw in orde te brengen (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is);
 • als u geschrapt wordt van de wachtlijst bij de sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is);
 • als u rechthebbend wordt op de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders (de Vlaamse huurpremie);
 • als u de huursubsidie ontvangt voor het huren van een woning van een sociaal verhuurkantoor en u verhuist naar een woning die niet verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor;
 • als blijkt dat u niet langer voldoet aan de eigendomsvoorwaarde.

Een huursubsidie in uitbetaling zal worden opgeschort:

 • als u verhuist naar een andere huurwoning. In dat geval zal Wonen-Vlaanderen eerst opnieuw nagaan of u voldoet aan de voorwaarden inzake de maximale huurprijs, het maximuminkomen, de kwaliteit en ligging van deze woning. Voldoet u nog steeds aan de voorwaarden, dan hervat de uitbetaling. Voldoet u niet meer, dan blijft de opschorting behouden;
 • als u verhuist naar een andere huurwoning en u daardoor niet langer ingeschreven bent bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is. U beschikt dan over negen maanden te rekenen vanaf de verhuisdatum om dit in orde te brengen. Als u na deze negen maand nog niet ingeschreven bent, gaat de opschorting over in een stopzetting);
 • als uit een jaarlijkse controle blijkt dat u niet langer voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld inzake de maximale huurprijs en het maximuminkomen, of als het bedrag van uw herberekende huursubsidie gelijk wordt aan 0 euro;
 • als de woning waarvoor u huursubsidie ontvangt onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond wordt verklaard, of als uit een onderzoek ter plaatse blijkt dat deze woning niet conform is.

Ik ben rolstoelgebruiker. Vanaf wanneer is er voldoende circulatieruimte in de woning?

Op www.meegroeiwonen.info vindt u hierover meer informatie.

Ik ben verhuisd van een woning in het Waalse Gewest naar een woning van een sociaal verhuurkantoor in het Vlaamse Gewest. Is het een probleem dat de woning die ik heb verlaten niet in het Vlaamse Gewest ligt?

Als u een woning van een sociaal verhuurkantoor in gebruik neemt, wordt er niet gekeken naar de woning die u verlaten heeft. In dit geval is er dus geen enkel probleem.

Ik mag vanaf 1 mei 2019 een huursubsidie aanvragen voor een kamer. Wat is een kamer? Is een studio een kamer?

Een kamer is een woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken:
- een wc
- een bad of douche
- kookgelegenheid

Als men voor één van deze voorzieningen een beroep moet doen op een gemeenschappelijke ruimte in of aansluitend bij het gebouw waar de woning deel van uitmaakt, dan is de woning een kamer.

Een studio is geen kamer. In een studio zijn de drie voorzieningen die hierboven staan opgesomd, altijd aanwezig.

Ik ontvang een huursubsidie. Ik wil verhuizen. Wat moet ik doen? Blijf ik recht hebben op de huursubsidie?

U moet de verhuis zo snel mogelijk melden aan Wonen-Vlaanderen. U blijft namelijk enkel recht hebben op de huursubsidie als u huurder blijft en verhuist naar een conforme woning in het Vlaamse Gewest. Het mag bovendien geen gesubsidieerde sociale woning zijn. Als u naar een andere gemeente verhuist, zal u zich mogelijk ook opnieuw moeten inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in die gemeente. Als een nieuwe inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij verplicht is, dan moet dit binnen de negen maanden na de verhuis in orde zijn.

Als u indertijd het recht op de huursubsidie heeft gekregen door het huren van een woning bij een sociaal verhuurkantoor en u nu deze woning wenst te verlaten, verliest u het recht op de huursubsidie, tenzij u naar een andere woning van een sociaal verhuurkantoor zou verhuizen.

Laat uw verhuis zo snel mogelijk registreren bij de bevolkingsdienst van uw gemeente, en bezorg een kopie van de ondertekende huurovereenkomst aan Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen zal vervolgens onderzoeken of u uw recht op huursubsidie kan behouden blijven. Tijdens de periode van dit onderzoek worden de betalingen van de huursubsidie opgeschort. Als achteraf blijkt dat alles in orde is, worden de betalingen van de huursubsidie hervat.

Ik ontvang maandelijks een huursubsidie. De vorige overschrijving op mijn rekening werd gedaan op 26 mei. Ondertussen is het 27 juni en is de volgende storting nog niet op mijn rekening terechtgekomen. Is er een probleem met de uitbetaling?

De huursubsidie wordt op het eind van elke maand uitbetaald. Elke uitbetaling van de huursubsidie is echter aan een aantal administratieve controles onderworpen. Hierdoor kan een uitbetaling van de huursubsidie een aantal dagen meer of minder in beslag nemen dan voorzien. U hoeft zich dus niet meteen zorgen te maken als uw volgende uitbetaling na exact één maand nog niet werd uitbetaald.

Als u verhuist, worden de uitbetalingen van de huursubsidie opgeschort. Wij moeten dan eerst uw nieuw huurcontract ontvangen en uw nieuwe woning onderzoeken. Vergeet dus niet ons altijd zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van een nieuwe verhuis. Op die manier vermijdt u dat de uitbetaling van uw huursubsidie gedurende langere tijd stilligt.

In de maand december van elk jaar wordt de huursubsidie meestal iets vroeger dan normaal uitbetaald. U zal de huursubsidie dan al vóór de 25e van de maand op uw rekening ontvangen. Dit is enkel gebruikelijk tijdens de maand december.

Ik verhuis naar een sociale huurwoning. Ik weet dat ik in dat geval geen huursubsidie kan krijgen, maar kom ik eventueel in aanmerking voor een installatiepremie?

Neen. De tegemoetkoming in de huurprijs omvat weliswaar een huursubsidie en een installatiepremie, maar deze vormen een geheel en hebben dezelfde voorwaarden. Voldoet men dus niet aan de voorwaarden voor de huursubsidie, dan komt men ook niet in aanmerking voor de installatiepremie.

Pagina's