Vaak gestelde vragen

33 resultaten gevonden

Pagina's

Bij welke sociale huisvestingsmaatschappij moet u zich inschrijven 3 weken vóór u verhuist?

Bestand In welke SHM moet u zich inschrijven om in aanmerking te komen voor de huurpremie?

Zoek in de de kolom "Gemeente waarnaar u verhuist" naar uw gemeente. Langs uw gemeente ziet u één of meerdere DSHM's die er werkzaam zijn. Als er meerdere zijn, heeft u de keuze bij welke u zich inschrijft.

Geldt de huurpremie ook voor mensen die op een wachtlijst van een sociaal verhuurkantoor staan?

Mensen die enkel op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning van een SVK komen niet in aanmerking voor de huurpremie.

De huurpremie is er voor kandidaat-huurders die op een wachtlijst staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM).

Bestand In welke SHM moet u zich inschrijven om in aanmerking te komen voor de huurpremie?(als u aan alle voorwaarden van de huurpremie voldoet) en om uw kans op een sociale huurwoning te vergroten  .

Heeft een persoon in een serviceflat voor bejaarden recht op de huurpremie?

Het is mogelijk dat een bejaarde persoon al zeer lang op de wachtlijst staat voor een sociale woning op het ogenblik dat een serviceflat de meest aangepaste woonvorm wordt.

Wellicht is die persoon dan niet langer kandidaat-huurder voor een sociale woning. Als die persoon toch kandidaat-huurder blijft, moet er een huurovereenkomst zijn om in aanmerking te komen voor de huurpremie.

In een serviceflat wordt er geen “huurovereenkomst” afgesloten maar wordt er een “dagprijs” betaald die zowel de huur, de kosten en de verzorging omvat (vaak berekend volgens het inkomen) en is er geen “klassieke huurovereenkomst” volgens de huurwetgeving. In die omstandigheden kan er geen huurpremie toegekend worden.

Hoe lang krijgt u de huurpremie?

Zolang de huurpremie bestaat en u aan alle voorwaarden voldoet.

Wanneer u de huurpremie ontvangt, maar deze verliest omdat u niet meer aan de voorwaarden voldoet, kunt u in de meeste gevallen nooit meer de huurpremie ontvangen. Enkel wanneer uw inkomen tijdelijk te hoog is of u tijdelijk in een woning woont waarvan de huurprijs te hoog is of die niet conform is, kunt u in de toekomst terug een huurpremie ontvangen als u weer aan alle voorwaarden voldoet.

Wanneer het aantal personen ten laste wijzigt, wordt de huurpremie opnieuw berekend.

Als u na zes jaar huurpremie nog steeds geen sociale woning hebt, wordt nagegaan of u nog steeds in aanmerking komt en wordt de huurpremie opnieuw berekend.

Hoe wordt er rekening gehouden met een kind in co-ouderschap voor de berekening van de huurpremie?

De huurpremie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per persoon ten laste. De informatie over het aantal personen ten laste ontvangt Wonen-Vlaanderen via de informatica van de sociale huisvestingsmaatschappij.

Wanneer een kind in co-ouderschap deeltijds bij de moeder en deeltijds bij de vader verblijft, wordt dit kind als een volledige persoon ten laste meegeteld als het op regelmatige basis verblijft bij de kandidaat-huurder en voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • Het is minderjarig of
  • er wordt kinderbijslag voor uitbetaald;
  • Het wordt door de minister na voorlegging van bewijzen als ten laste beschouwd;

Het is niet nodig dat het kind gedomicilieerd is bij de kandidaat-huurder. Het is aan de kandidaat-huurder om aan de sociale huisvestingsmaatschappij aan te tonen dat het kind op regelmatige basis bij haar / hem verblijft zodat dit gegeven correct wordt genoteerd in de gegevensbank.

Hoeveel bedraagt de huurpremie?

De huurpremie wordt berekend op basis van:

Is uw huurprijs Berekening maandelijkse huurpremie wanneer u NIET woont in Vlabinvestgebied, één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent 
minder dan 360 euro (huurprijs gedeeld door 3) + (aantal personen ten laste x 20,21 euro) 
360 euro of meer 123,64 euro + (aantal personen ten laste x 20,61 euro) 

 

Is uw huurprijs

Berekening maandelijkse huurpremie wanneer u WEL woont in Vlabinvestgebied, één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent 
minder dan 360 euro(huurprijs gedeeld door 3) + (aantal personen ten laste x 22,67 euro) +10%
360 euro of meer136,01 euro + (aantal personen ten laste x 22,67 euro) + 10%

Als uw huurprijs lager is dan 360 euro dan bedraagt de huurpremie

de huurprijs gedeeld door 3. Per kind ten laste verhoogt de huurpremie met 20,61 euro.

Voorbeeld: u heeft 3 personen ten laste, uw huurprijs bedraagt 300 euro en u woont niet in een centrumstad, het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent. De huurpremie bedraagt dan 300 gedeeld door 3 = 100 euro + (3 maal 20,61 euro) = 161,83 euro per maand

Als uw huurprijs 360 euro of meer is dan bedraagt de huurpremie

123,64 euro. Per kind ten laste verhoogt de huurpremie met 20,61 euro.

Voorbeeld: u heeft 1 persoon ten laste, uw huurprijs bedraagt 550 euro en u woont niet in een centrumstad, het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent. De huurpremie bedraagt dan 123,64 euro + (1 x 20,61 euro)= 144,28 euro Indien u in een centrumstad, het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent woont, wordt de huurpremie verhoogd met 10 percent. Voorbeeld: u heeft 1 persoon ten laste, uw huurprijs bedraagt 680 euro en u woont in een centrumstad, het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent. De huurpremie bedraagt dan (123,64 euro + 20,61 euro) + 10 % = 158,7 euro.

Opgelet: de huurprijs waarvan Wonen-Vlaanderen uitgaat bij het berekenen van uw huurpremie kan verschillen van de huurprijs die u in werkelijkheid betaalt

Hoeveel mag de huurprijs bedragen van de woning die u huurt om in aanmerking te komen voor de huupremie?

Voor aanvragen in 2018 mag de maandelijkse huurprijs van uw woning ten hoogste €600 zijn. Per persoon ten laste tot en met de vierde mag u €75 bij dat bedrag tellen.

toegestane huurprijs om in aanmerking te komen voor de huurpremie wanneer u niet in Vlabinvestgebied, het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent of één van de centrumsteden woont
Aantal personen ten lasteMaximum toegestane huurprijs in 2018
0€ 600,00
1€ 675,00
2€ 750,00
3€ 825,00
4€ 900,00 

In bepaalde steden en gemeenten mag de maximumhuurprijs 10 % hoger liggen dan hierboven vermeld.

Concreet gaat het om de gemeenten in

  • Vlabinvestgebied en het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent
  • Ook in de 13 centrumsteden mag de maximum huurprijs 10 % hoger liggen.
maximaal toegestane huurprijs om in aanmerking te komen voor de huurpremie wanneer u wél woont in Vlabinvestgebied, het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent of één van de 13 centrumsteden
Aantal personen ten lasteMaximum toegestane huurprijs in 2018
0€ 660,00
1€ 735,00
2€ 810,00
3€ 885,00
4€ 960,00 

 

Opgelet: hier telt alleen de huurprijs van de woning, zonder de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld huur van een garage, verbruik van gas en elektriciteit of onderhoud van gemeenschappelijke delen. Let er dus op dat die eventuele extra-kosten apart in het huurcontract staan.

 

Opgelet, de huurprijs waarvan Wonen-Vlaanderen uitgaat, kan verschillen van de huurprijs die u in werkelijkheid betaalt.

In uw gezin is er een persoon met een handicap (+ 66 %). Wordt hiermee rekening gehouden bij de berekening van de huurpremie?

Wonen-Vlaanderen houdt rekening met het aantal personen ten laste zoals dit geregistreerd wordt door de sociale huisvestingsmaatschappij.

Bij de inschrijving in het register van de kandidaat-huurders zal een maatschappij documenten opvragen die aantonen dat een volwassene of een kind erkend is als “persoon met een handicap”. In dat geval telt die persoon als een “extra” persoon ten laste.

Bijvoorbeeld: een gezin heeft twee kinderen, waarvan een met een ernstige handicap. In dat geval zal de maatschappij “drie” personen ten laste noteren. Ook indien de kandidaat-huurder of zijn partner ernstig gehandicapt zijn, zal het aantal personen ten laste worden aangepast. Zo kan het zijn dat u als alleenstaande op het aanvraagformulier vaststelt dat u “1” persoon ten laste hebt. Dit betekent dat u zelf een persoon bent met een ernstige handicap. Wanneer het gezin een persoon met een ernstige handicap telt, heeft dit een invloed op:

Kan de huurpremie gevolgen hebben voor uw huisbaas?

Als u de huurpremie aanvraagt, geeft u Wonen-Vlaanderen de toestemming om uw woning te komen controleren. Wanneer tijdens een controle blijkt dat de woning volgens de regelgeving onveilig is of niet voldoende comfort biedt, zal de onderzoeker een procedure voor ongeschikte of onbewoonbare woningen opstarten.

Wat er gebeurt als de controleur vaststelt dat de woning die u huurt onveilig is of niet voldoende comfort biedt, kunt u hier nalezen.

U zult steeds verwittigd worden wanneer er een controleur gaat langskomen.

Kan een kandidaat-huurder die tijdelijk in een instelling verblijft, een huurpremie ontvangen?

Als een persoon in een instelling verblijft zijn er twee mogelijkheden:

  1. Het verblijf is van korte duur, de persoon blijft ingeschreven in de gemeente en het huurcontract blijft behouden (omdat er familieleden blijven wonen in de woning). In dat geval kan de huurpremie worden aangevraagd.
  2. Men wordt voor een langere periode in een instelling opgenomen. In dat geval moet men in principe ingeschreven zijn “in de gemeente waar men het grootste deel van het jaar effectief verblijft”. In dat geval heeft men geen huurcontract meer op de private huurmarkt en komt men niet in aanmerking voor de huurpremie.

Voor de huurpremie is er bovendien de voorwaarde van 4 jaar ononderbroken inschrijving bij een domiciliemaatschappij. Als de onderbreking langer dan drie maanden is, voldoet men niet meer aan de domicilievoorwaarde. De wachttijd om in aanmerking te komen voor de huurpremie zal dan opnieuw beginnen lopen vanaf het ogenblik dat men zich weer inschrijft in een gemeente en in een sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in die gemeente.

Pagina's