Vaak gestelde vragen

38 resultaten gevonden

Pagina's

Is een echtgeno(o)t(e) ten laste?

Neen. Een persoon ten laste is een kind, jonger dan 25 jaar, waarvoor u kinderbijslag ontvangt of een inwonend gezinslid met een erkende invaliditeit van minstens 66%.

Kan de huurpremie gevolgen hebben voor uw huisbaas?

Als u de huurpremie aanvraagt, geeft u Wonen-Vlaanderen de toestemming om uw woning te komen controleren. Wanneer tijdens een controle blijkt dat de woning volgens de regelgeving onveilig is of niet voldoende comfort biedt, zal de onderzoeker een procedure voor ongeschikte of onbewoonbare woningen opstarten.

Wat er gebeurt als de controleur vaststelt dat de woning die u huurt onveilig is of niet voldoende comfort biedt, kunt u hier nalezen.

U zult steeds verwittigd worden wanneer er een controleur gaat langskomen.

Kan een kandidaat-huurder die tijdelijk in een instelling verblijft, een huurpremie ontvangen?

Als een persoon in een instelling verblijft zijn er twee mogelijkheden:

  1. Het verblijf is van korte duur, de persoon blijft ingeschreven in de gemeente en het huurcontract blijft behouden (omdat er familieleden blijven wonen in de woning). In dat geval kan de huurpremie worden aangevraagd.
  2. Men wordt voor een langere periode in een instelling opgenomen. In dat geval moet men in principe ingeschreven zijn “in de gemeente waar men het grootste deel van het jaar effectief verblijft”. In dat geval heeft men geen huurcontract meer op de private huurmarkt en komt men niet in aanmerking voor de huurpremie.

Voor de huurpremie is er bovendien de voorwaarde van 4 jaar ononderbroken inschrijving bij een domiciliemaatschappij. Als de onderbreking langer dan drie maanden is, voldoet men niet meer aan de domicilievoorwaarde. De wachttijd om in aanmerking te komen voor de huurpremie zal dan opnieuw beginnen lopen vanaf het ogenblik dat men zich weer inschrijft in een gemeente en in een sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in die gemeente.

Kan een kandidaat-huurder een huurpremie ontvangen als deze een woning huurt van een OCMW of van het Vlaams Woningfonds?

Woningen van een OCMW zijn geen woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen. Enkel wanneer OCMW-woningen werden gefinancierd door het Vlaamse Gewest in het kader van het 'Domus Flandria' stelsel, het stelsel “Alternatieve Financiering” of via projectfinanciering en deze woning verhuurd wordt volgens het sociale verhuurstelsel, wordt een dergelijke woning beschouwd als een sociale huurwoning die niet in aanmerking komt voor de huurpremie.

Dat kan u als aanvrager uiteraard niet weten. Stuurt u dus gewoon uw invulformulier op als u volgens het invulformulier aan alle voorwaarden voldoet.

Normaal gezien ontvangt u geen invulformulier als u in een “Domus Flandria”, “Alternatieve Financiering” of woning woont van het OCMW of een gemeente die gesubsidieerd werd en sociaal verhuurd wordt (en nog op de wachtlijst staat voor een sociale woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij). Wie een woning van het Vlaams Woningfonds huurt zal evenmin een invulformulier ontvangen (en kan ook geen huurpremie ontvangen).

Kan er rekening worden gehouden met een ongeboren kindje bij de berekening van de huurpremie?

Als u als gezin in blijde verwachting bent van een nieuw gezinslid deelt u dit best mee aan uw sociale huisvestingsmaatschappij. De SHM kan hiermee dan rekening houden om u een gepaste woning te kunnen aanbieden.

Na de aangifte van een nieuw gezinslid bij de gemeente (en de opname van de gegevens in het rijksregister) kan de sociale huisvestingsmaatschappij de gezinssamenstelling aanpassen in het kandidatenregister.

Pas dan wordt de baby beschouwd als een “persoon ten laste” en kan hiermee rekening worden gehouden bij de berekening van de huurpremie. U hoeft dit zelf niet mee te delen aan Wonen-Vlaanderen. Wij ontvangen deze informatie rechtstreeks van uw domiciliemaatschappij als u de gezinsuitbreiding aan hen heeft gemeld.

U ontvangt bij een gezinsuitbreiding een brief met het nieuwe bedrag van de huurpremie.

Komen bewoners in een centrum voor “begeleid wonen” of "beschut wonen" in aanmerking voor de huurpremie?

In projecten "begeleid wonen" en ”beschut wonen” hebben de bewoners vaak geen huurovereenkomst, maar een verblijfsovereenkomst. In het besluit op de huurpremie is “het huren (volgens de huurwetgeving) van een woning als hoofdverblijfplaats” een expliciete voorwaarde om in aanmerking te komen (artikel 2).

Zolang de bewoners in “begeleid wonen” of "beschut wonen" wonen, komen zij niet in aanmerking voor de huurpremie.

Van zodra zij zelf een huurovereenkomst afsluiten op de private huurmarkt komen zij wel in aanmerking voor de huurpremie als zij aan de voorwaarden van de huurpremie voldoen. Zij kunnen op dat ogenblik het aanvraagformulier insturen, samen met een kopie van hun huurcontract

Kunnen huurders van een woning bij een SVK die op de wachtlijst staan voor een sociale woning bij een SHM in aanmerking komen voor de huurpremie?

Ja, iemand die een woning huurt via een SVK maar bij een DSHM op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning kan in aanmerking komen voor de huurpremie als hij aan alle overige voorwaarden van de huurpremie voldoet.

Op welk bankrekeningnummer wordt de huurpremie gestort?

In principe wordt de huurpremie altijd op het rekeningnummer van de aanvrager gestort. Er zijn volgende uitzonderingen:

Wanneer u in een huurwoning van een sociaal verhuurkantoor woont, wordt de premie aan het sociaal verhuurkantoor gestort. Het sociaal verhuurkantoor moet uw huurprijs verminderen met de ontvangen huurpremie.
Als er een collectieve schuldenregeling is opgestart of een bewindvoerder werd aangesteld, wordt de huurpremie op het bankrekeningnummer gestort dat door de schuldbemiddelaar of bewindvoerder wordt meegedeeld.

Stel u ontvangt de huurpremie. Moet u de huurpremie die u intussen heeft ontvangen terugbetalen wanneer u een sociale woning weigert?

Neen, u hoeft een ontvangen huurpremie enkel terug te betalen als u deze heeft ontvangen op basis van foutieve gegevens en/of valse verklaringen.

Wanneer u een huurpremie ontvangt en u weigert een sociale huurwoning dan zult u de huurpremie niet langer ontvangen en zult u nooit meer in aanmerking komen voor de huurpremie. U hoeft de reeds ontvangen huurpremie in dat geval echter niet terug te betalen.

U heeft een invulformulier "Aanvraag huurpremie" ontvangen maar bent intussen verhuisd. Kan u dit formulier dan nog gebruiken?

Neen. Nu u bent verhuisd, moeten we nagaan of uw nieuwe huurcontract aan alle voorwaarden voldoet. Normaal gezien zou u automatisch een nieuw invulformulier voor uw nieuwe adres moeten ontvangen wanneer u bij uw gemeente bent ingeschreven op uw nieuwe adres en bent ingeschreven bij een DSHM.

Pagina's