Vaak gestelde vragen

38 resultaten gevonden

Pagina's

Met welke huurprijs houdt Wonen-Vlaanderen rekening bij de behandeling van mijn invulformulier?

In uw huurcontract vindt Wonen-Vlaanderen de volgende gegevens:

 • de voor- en achternaam van de huurder(s);
 • de voor- en achternaam van de verhuurder(s);
 • het adres van de huurwoning;
 • de startdatum van het huurcontract
 • de huurprijs.
 • de handtekening van huurder en verhuurder
 • de datum van ondertekening 

Voor de berekening van de huurprijs gebruikt Wonen-Vlaanderen: de startdatum van het huurcontract en de huurprijs zoals vermeld in het huurcontract. De huurprijs wordt berekend op de startdatum (de dag waarop u recht hebt op de huurpremie). Dat gebeurt door de indexering van de huurprijs in het huurcontract, volgens de indexeringsformule van de huurcalculator.

Op welk bankrekeningnummer wordt de huurpremie gestort?

De huurpremie wordt standaard uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager. In volgende situatie zijn uitzonderingen mogelijk:

 • Is er een collectieve schuldenregeling opgestart, werd er een bewindvoerder aangesteld of bent u in schuldbemiddeling bij het OCMW? Dan wordt de huurpremie op het bankrekeningnummer gestort dat de schuldbemiddelaar, bewindvoerder of OCMW meedeelt.
 • Hebt u van het OCMW voorschotten voor de huur ontvangen? In dat geval kan het OCMW aan Wonen-Vlaanderen vragen om de voorgeschoten bedragen aan het OCMW terug te storten. Vanaf het ogenblik dat de voorschotten vereffend zijn, wordt de huurpremie op uw rekeningnummer gestort.

Vanaf welke datum krijg ik de huurpremie?

Er zijn 4 mogelijkheden:

 1. U ontvangt de huurpremie vanaf de maand volgend op het moment dat u vier jaar op de wachtlijst staat bij een DSHM en voldoet aan alle voorwaarden.
 2. Vanaf de maand die volgt op de maand waarin de huursubsidie (die niet cumuleerbaar is met de huurpremie) wordt stopgezet.
 3. Als u uw invulformulier niet onmiddellijk opstuurt, ontvangt u de huurpremie tot maximaal zes maanden met terugwerkende kracht.
 4. Vanaf 1 mei 2019 als uw inkomen voordien hoger lag dan de maximale inkomensgrens die van toepassing was voor de huurpremie tot 30 april 2019.

Waar kan ik terecht met vragen over de huurpremie?

U kunt terecht bij:

 • 1700
 • Wonen-Vlaanderen (contactinformatie onderaan deze pagina)
 • Woonwinkels
 • huurdersbond
 • het OCMW of het woonloket van uw gemeente
 • de organisaties aangesloten bij het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen

Waar vind ik alle documenten om een huurpremie aan te vragen?

U ontvangt automatisch een invulformulier in uw brievenbus als u aan alle voorwaarden voldoet.

Zie vraag: U heeft nog geen invulformulier ontvangen. Wat kunt u doen?

Waarom kom ik niet in aanmerking voor de huurpremie als ik een zeer hoge huishuur betaal?

De maximumhuurprijs die in het “huurpremiebesluit” is opgenomen, is dezelfde als in het “huursubsidiebesluit” van 2/2/2007. Wel werd er al een correctie naar boven doorgevoerd van 10 % voor de Vlaamse Rand rond Brussel, de Vlaamse centrumsteden en het grootstedelijk gebied van Antwerpen en Gent.

Wanneer wordt de huurpremie uitbetaald?

De huurpremie wordt maandelijks uitbetaald. De uitbetaling van de huurpremie gebeurt telkens tussen de 15e en de 21e van de maand volgend op de maand waarop u recht had op de huurpremie. Bijvoorbeeld: de huurpremie van de maand januari wordt uitbetaald tussen 15 en 21 februari.

Wat als ik geen schriftelijke huurovereenkomst heb?

Sinds juni 2007 is een schriftelijk contract verplicht bij alle huurovereenkomsten.

Voor de behandeling van een huurpremiedossier hebben we een kopie van de huurovereenkomst nodig. Als u toch enkel een mondelinge huurovereenkomst hebt, moet u de verhuurder om een schriftelijke huurovereenkomst vragen.

Wat gebeurt er als de controleur vaststelt dat de woning die ik huur onveilig is of niet voldoet aan de minimale woningkwaliteitsvereisten?

Dan wordt de huurpremie opgeschort. De huurpremie kan terug opgestart worden als u met een conformiteitsattest [1] aantoont dat de woning opnieuw conform is of als u verhuist naar een conforme woning.

[1] het attest als vermeld in artikel 7 van de Vlaamse Wooncode (stelt de kwaliteit en veiligheid van de woning vast en bepaalt hoeveel personen er maximaal in de woning mogen wonen). Het attest kan door de burgemeester afgegeven worden op eigen initiatief of op verzoek.

 

Wat gebeurt er met de huurpremie als ik een aanbod van een sociale woning weiger?

Vanaf het ogenblik dat u een huurpremie ontvangt en u weigert een (eerste) aanbod van een gepaste sociale woning wordt de huurpremie onherroepelijk stopgezet. U kunt nooit meer recht hebben op een huurpremie.

Dat betekent niet dat u niet langer op de wachtlijst voor een sociale woning kunt staan. Maar hou er rekening mee dat u ook voor uw sociale huisvestingsmaatschappij niet onbeperkt een aangeboden woning kan weigeren. Een schrapping van de wachtlijst kan al bij de weigering van het tweede aanbod van een gepaste sociale woning.

Pagina's