Vaak gestelde vragen

38 resultaten gevonden

Pagina's

Ik ontvang de huurpremie en weiger een sociale woning. Moet ik de huurpremie die ik intussen ontvangen heb terugbetalen?

Neen, u moet een ontvangen huurpremie enkel terugbetalen als u deze heeft ontvangen op basis van foutieve gegevens en/of valse verklaringen.

Wanneer u een huurpremie ontvangt en u weigert een sociale huurwoning dan hebt u niet langer recht op de huurpremie en komt u nooit meer in aanmerking voor de huurpremie. U hoeft de reeds ontvangen huurpremie in dat geval niet terug te betalen.

Ik ontvang een aanvraagformulier maar ben ondertussen verhuisd. Kan ik dit formulier nog gebruiken?

Neen, u kunt het formulier waarop uw vorige adres staat niet meer gebruiken. Laat uw adres bij de gemeente aanpassen. Na het bezoek van de wijkagent, wordt het adres op uw identiteitskaart aangepast. Op voorwaarde dat u nog aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een nieuw invulformulier zodra Wonen-Vlaanderen via het Rijksregister op de hoogte is gebracht van uw verhuis.

Ik ontvang een invulformulier maar ben ondertussen verhuisd. Kan ik dit formulier nog gebruiken?

Neen, u kunt het formulier waarop uw vorige adres staat niet meer gebruiken. Laat uw adres bij de gemeente aanpassen. Na het bezoek van de wijkagent, wordt uw adres op uw identiteitskaart aangepast. Op voorwaarde dat u nog aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een nieuwe invulformulier zodra Wonen-Vlaanderen via het Rijksregister op de hoogte is van uw verhuizing.

In mijn gezin is er een persoon met een handicap (+ 66 %). Wordt hiermee rekening gehouden bij de berekening van de huurpremie?

Wonen-Vlaanderen houdt rekening met het aantal personen ten laste  zoals het is geregistreerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij.

Bij de inschrijving in het register van de kandidaat-huurders zal een maatschappij documenten opvragen die aantonen dat een volwassene of een kind erkend is als persoon met een handicap. In dat geval telt die persoon als een extra persoon ten laste. De verhoging voor personen ten laste is begrensd tot 4 personen ten laste..

Enkele voorbeelden:

 • een gezin met twee kinderen, waarvan kind met een ernstige handicap: in dat geval zal de DSHM drie personen ten laste noteren.
 • een gezin zonder kinderen waarvan de kandidaat-huurder of zijn partner een ernstige handicap heeft: in dat geval noteert de DSHM een persoon ten laste

Een ernstige handicap van een gezinslid heeft een invloed op:

 • het toegelaten maximuminkomen (mag hoger liggen),
 • de maximale huurprijs  (mag hoger liggen – tenzij de maximale verhoging van 50% bereikt is) en
 • op  de berekende huurpremie (per persoon ten laste wordt er maandelijks 25,00 euro meer huurpremie toegekend – met een beperking tot 4 personen ten laste)

Is een echtgeno(o)t(e) ten laste?

Neen. Een persoon ten laste is:

 • een kind, jonger dan 25 jaar, waarvoor u kinderbijslag ontvangt of
 • een inwonend gezinslid met een ernstige handicap

Kan de huurpremie gevolgen hebben voor mijn verhuurder?

Als u de huurpremie aanvraagt, geeft u Wonen-Vlaanderen de toestemming om uw woning te controleren. U zult steeds verwittigd worden wanneer er een controleur gaat langskomen.

Wat gebeurt er als de controleur vaststelt dat uw woning die u huurt onveilig is of niet voldoende comfort biedt?

 • de uitbetaling van de huurpremie wordt opgeschort tot uw woning opnieuw conform is of tot u verhuisd bent naar een andere conforme woning;
 • er wordt een procedure voor ongeschikte of onbewoonbare woningen opgestart;
 • de verhuurder wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Kan een kandidaat-huurder die tijdelijk in een instelling verblijft, een huurpremie ontvangen?

Als een persoon in een instelling verblijft zijn er twee mogelijkheden:

 1. Het verblijf is van korte duur, de persoon blijft ingeschreven in de gemeente en het huurcontract blijft behouden (omdat er familieleden blijven wonen in de woning). In dat geval kan de huurpremie worden aangevraagd of blijft deze verder doorlopen.
 2. Het verblijf is van lange duur. In dat geval is de regel van toepassing dat iemand ingeschreven moet zijn “in de gemeente waar men het grootste deel van het jaar effectief verblijft”. In dat geval stopt de huur van een woning op de private huurmarkt en ook het recht op de huurpremie.

Voor de huurpremie is er bovendien de voorwaarde van 4 jaar ononderbroken inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij actief in de eigen gemeente (domiciliemaatschappij). Als de onderbreking langer dan negen maanden is, is niet meer voldaan aan de domicilievoorwaarde. De huurpremie wordt dan stopgezet.

Kan ik een huurpremie krijgen als ik een woning huur van een OCMW of van het Vlaams Woningfonds?

Woningen van een OCMW zijn geen woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen. Wanneer OCMW-woningen werden gefinancierd door de Vlaamse overheid in het kader van het 'Domus Flandria' stelsel, het stelsel “Alternatieve Financiering” of via projectfinanciering, en wanneer deze woningen verhuurd worden volgens het sociale verhuurstelsel, worden dergelijke woningen beschouwd als sociale huurwoningen die niet in aanmerking komen voor de huurpremie. U ontvangt geen invulformulier als u in een woning “Domus Flandria”, “Alternatieve Financiering” of in een woning woont van het OCMW of een gemeente die gesubsidieerd werd en sociaal verhuurd wordt. Wie een woning van het Vlaams Woningfonds huurt ontvangt evenmin een invulformulier en kan ook geen huurpremie krijgen. Vanaf 1 mei 2019 zijn ook de Vlabinvestwoningen uitgesloten van de huurpremie.

Komen bewoners in een centrum voor 'begeleid wonen' of 'beschut wonen' in aanmerking voor de huurpremie?

In projecten ‘begeleid wonen’ en ‘beschut wonen’ hebben de bewoners vaak geen huurovereenkomst, maar een verblijfsovereenkomst. Volgens de regelgeving van de huurpremie is “het huren (volgens de huurwetgeving) van een woning als hoofdverblijfplaats” een expliciete voorwaarde om in aanmerking te komen (artikel 2).

Zolang de bewoners in ‘begeleid wonen’ of ‘beschut wonen’ wonen, komen zij niet in aanmerking voor de huurpremie.

Van zodra zij zelf een huurovereenkomst afsluiten op de private huurmarkt, kunnen zij in aanmerking komen als zij aan de voorwaarden van de huurpremie voldoen. Zij ontvangen dan automatisch een invulformulier op hun nieuwe adres.

Kunnen huurders van een woning bij een SVK die op de wachtlijst staan voor een sociale woning bij een SHM in aanmerking komen voor de huurpremie?

Nee, vanaf 1 mei 2019 komt iemand die een woning huurt via een SVK niet meer in aanmerking voor de huurpremie. Huurders van een SVK-woning zijn vanaf 1 mei 2019 niet langer verplicht zich in te schrijven als kandidaat-huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Zij komen vanaf 1 mei 2019 enkel in aanmerking voor de huursubsidie.

Opgelet! SVK-huurders die momenteel een huurpremie ontvangen schakelen vanaf 1 mei 2020 automatisch over naar de huursubsidie.

Pagina's