Vaak gestelde vragen

38 resultaten gevonden

Pagina's

U heeft een invulformulier ontvangen maar u heeft dit laten liggen. Tot wanneer kunt u de huurpremie ontvangen?

In principe kunt u het invulformulier blijven opsturen zolang u

 • nog steeds op hetzelfde adres woont als op het invulformulier wordt vermeld
 • u intussen geen brief heeft ontvangen met de melding dat u niet langer in aanmerking komt voor de huurpremie
 • de huurpremie nog steeds bestaat

Het is wel zonde om het invulformulier niet zo snel mogelijk terug te sturen. Bij de behandeling van de aanvraag, kijkt Wonen-Vlaanderen na van wanneer af u aan alle voorwaarden voldeed en zal u dan tot maximaal 6 maanden met terugwerkende kracht uitbetalen. Als u het invulformulier langer dan 6 maanden liet liggen, verliest u een bedrag dat u anders wel zou zijn uitbetaald.

U moet uzelf inschrijven bij een domiciliemaatschappij. Wat van uw inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij in een andere gemeente?

Om recht te hebben op de huurpremie moet u ingeschreven zijn bij een domiciliemaatschappij (DSHM). Dit vergroot de kans op een toewijzing van een sociale woning.

Wanneer u ook bent ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij in een andere gemeente, omdat u bijvoorbeeld in die gemeente wilt gaan wonen, dan kunt u uiteraard die inschrijving behouden.

U ontvangt al een huursubsidie. Kunt u daarbij ook nog de huurpremie ontvangen?

Nee, beide premies kunt u niet samen krijgen.
Wat indien u een huursubsidie ontvangt volgens het oude stelsel (2007- 1/5/2014): de huurpremie wordt enkel ingesteld als het bedrag van de huurpremie hoger is dan de huursubsidie;
Wat indien u een huursubsidie ontvangt volgens het nieuwe stelsel (NHS, vanaf 1/5/2014): als men een aanvraag huurpremie heeft ingediend en er is een dossier huursubsidie dan stapt men over naar de huurpremie van zodra men vier jaar wachttijd heeft opgebouwd (Besluit van de Vlaamse Regering van 2/02/2007 en gewijzigd op 21 maart 2014 - artikel 9, eerste lid).

Van welke huurprijs gaat Wonen-Vlaanderen uit bij de behandeling van uw invulformulier?

In uw huurcontract vindt Wonen-Vlaanderen de volgende gegevens:

 • de voor- en achternaam van de huurder of huurders;
 • de voor- en achternaam van de verhuurder;
 • het adres van de huurwoning;
 • de startdatum van het huurcontract
 • de huurprijs.
 • de handtekening van huurder en verhuurder
 • de datum van ondertekening 

Voor de berekening van de huurprijs gebruikt Wonen-Vlaanderen: de startdatum van het huurcontract; de huurprijs zoals vermeld in het huurcontract. De huurprijs wordt berekend op de startdatum (= de dag waarop u recht hebt op de huurpremie). De huurprijs in het huurcontract wordt geïndexeerd met behulp van de indexeringsformule van de huurcalculator. De huurcalculator is ontworpen door de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en terug te vinden op hun website.

Vanaf welke datum ontvangt u de huurpremie?

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. U ontvangt de huurpremie vanaf het ogenblik dat u 4 jaar op de wachtlijst staat bij een DSHM en voldoet aan alle voorwaarden.
 2. Vanaf de maand die volgt op de maand waarin de huursubsidie (die niet cumuleerbaar is met de huurpremie) wordt stopgezet.
 3. Als u uw invulformulier laat liggen, zal men tot maximaal zes maanden met terugwerkende kracht uitbetalen

Waar kan ik terecht met vragen over de huurpremie?

U kunt terecht bij:

 • Wonen-Vlaanderen (contactinformatie onderaan deze pagina)
 • Woonwinkels
 • huurdersbond
 • OCMW
 • loket huisvesting van uw gemeente
 • de organisaties aangesloten bij het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen

Waar vindt u alle documenten om een huurpremie aan te vragen?

In principe ontvangt u automatisch een invulformulier in uw brievenbus als u aan alle voorwaarden voldoet.

Zie vraag: U heeft nog geen invulformulier ontvangen. Wat kunt u doen?

Waarom komt men niet in aanmerking voor de huurpremie als men een zeer hoge huishuur betaalt?

De maximum huurprijs die in het “huurpremiebesluit” is opgenomen is dezelfde als in het “huursubsidiebesluit” van 2/2/2007. Wel werd er al een correctie naar boven doorgevoerd van 10 % voor de Vlaamse Rand rond Brussel, de Vlaamse centrumsteden en het grootstedelijk gebied van Antwerpen en Gent.

Wanneer wordt de huurpremie uitbetaald?

De huurpremie wordt maandelijks uitbetaald. De uitbetaling van de huurpremie gebeurt telkens tussen de 15de en de 20ste van de maand volgend op de maand waarop u recht had op de huurpremie. Bijvoorbeeld: de huurpremie van de maand januari 2013 wordt tussen 15 en 20 februari 2013 gestort.

Wat doet u als u geen schriftelijke huurovereenkomst heeft?

Volgens de nieuwe federale huurwet moet vanaf 15 juni 2007 bij het afsluiten van een huurcontract altijd een geschrift worden opgesteld dat op zijn minst het volgende vermeldt:

 • identiteit van de partijen
 • begindatum overeenkomst
 • het adres van de huurwoning en een omschrijving van de indeling van de woning
 • bedrag huur
 • de handtekening van de huurder en de verhuurder

Om een beslissing te kunnen nemen in een huurpremiedossier is het nodig om ons een kopie van de huurovereenkomst te bezorgen. Als er enkel een mondelinge huurovereenkomst was, raden wij u aan om de verhuurder te contacteren en samen een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen, die weergeeft wat de mondelinge huurovereenkomst inhield.

Pagina's