Vaak gestelde vragen

20 resultaten gevonden

Pagina's

Aan welke voorwaarden moet de huurwoning voldoen?

Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale veiligheid-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode.
De woning moet stabiel en toegankelijk zijn. Verder moet ze beschikken over voldoende en veilige verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen. Tenslotte moet de woning brandveilig zijn.
Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend, gaat een onderzoeker aan de hand van een technisch verslag na of de woning al dan niet voldoet aan de elementaire vereisten. Een gebrek wordt gequoteerd met strafpunten op basis van de aard en de ernst van het probleem. Als een woning vijftien of meer strafpunten telt, kan ze ongeschikt worden verklaard. Een ongeschikte woning mag niet meer (verder) verhuurd worden, ongeacht de oorsprong van de gebreken.

Aanmelden in VLOK lukt niet: run-time error en gebruikersnaam?

Feedback Erika

Ik kan het systeem niet opstarten. Ik log in met mijn e-mailadres en krijg run-time error. Ik neem aan dat ik het correcte login gebruik want ik heb niets anders. 

Antwoord

1.  De correcte gebruikersnaam om aan te melden in VLOK is niet je mailadres maar wel de gebruikersnaam zoals vermeldt op de snelstartkaart van je gemeente.

2.  Ook aanmelden met de correcte gebruikersnaam lukte niet wegens een run-time error. Dit was een technisch probleem omdat de backend server niet langer reageerde.  Het probleem is opgelost door de Vmware tools opnieuw te installeren en de server te rebooten. Als u onderstaande foutmelding opnieuw zou krijgen, gelieve het kernteam onmiddellijk te verwittigen zodat we het probleem snel kunnen oplossen.

Gemeenschappelijke ruimte: verwijderen niet mogelijk.

Feedback Bram

Ik heb een gekoppelde gemeenschappelijke ruimte aangemaakt, maar ik kan deze niet wissen (of weet niet hoe) in de rol van dossierbeheerder

Antwoord

Verwijderen van panden, entiteiten en GR is op dit moment nog niet ontwikkeld. Bij het verwijderen, moet worden nagegaan of er al items zoals procedures, documenten … gekoppeld zijn. Omdat procedures, onderzoeken … nog niet ontwikkeld zijn, wordt de 'verwijderen' functionaliteit pas later ontwikkeld.

Entiteiten en GR zullen via een actie ‘wijzig structuur pand’ kunnen worden verwijderd. Deze actie zal het splitsen, samenvoegen of volledig herstructureren van entiteiten en GR mogelijk maken. 

Heeft u een conformiteitsattest nodig als u verhuurt?

Het conformiteitsattest is geen verhuurvergunning, maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Het is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning, tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht. Daarvoor kunt u best bij uw gemeente informeren. 

De aanvraag voor een conformiteitsattest moet ingediend worden bij de gemeente.

Een conformiteitsattest kan worden aangevraagd voor woningen die:

  • als hoofdverblijfplaats worden verhuurd of te huur of ter beschikking worden gesteld;
  • verhuurd, te huur of ter beschikking worden gesteld met het oog op de huisvesting van één of meer studenten;
  • ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard (om te bewijzen dat de woning opnieuw in orde is).

Meer informatie over de procedure voor de aanvraag van een conformiteitsattest.

Hoe een pand benoemen als het meerdere adressen heeft?

Feedback Gent

Ik probeerde even een aantal moeilijke panden hier in te putten, en bijvoorbeeld ‘Begijnengracht 67/71’ is een pand die bij ons gekend is. (3 studio’s en een aantal kamers)

  • De kadastrale legger spreekt over 67/71
  • De huisnummering over 67-71A
  • Het crab afzonderlijk over 67-69-71-71A

Om een pand aan te maken, hanteren wij nu 67/71, maar in vlok kan ik dat niet in brengen (want zij werken op basis van CRAB). Ik vroeg aan cindy wat voor hen de logische keuze leek, gezien we op dezelfde basis willen werken. Want eens het pand is aangemaakt, kan je er wel de juiste entiteiten aan koppelen (en dat kunnen terug crab-adressen zijn, al dan niet met een intene (kamer)nummering. Wat ik wel merkte is dat als ik verschillende crab-adressen als entiteit koppel aan een pand, dat de capakey gelijk is.
 
Hoe het pand kan/moet benoemd worden, is me dus niet meteen duidelijk, 
 

Antwoord

Je vraag over het pand in de begijnengracht is moeilijk te beoordelen als je de toestand op het terrein niet kent.
1 ) Zijn het verschillende panden of niet? Elk pand wordt een apart deel B in het technisch verslag. De strafpunten van het pand worden dus doorgerekend aan de entiteiten. Zijn alle entiteiten vanuit dezelfde toegang te bereiken?
2) Een pand kan verschillende adressen hebben in VLOK. Via het actie-icoon kan je aan een pand extra adressen toevoegen. Het is dus mogelijk om aan 1 pand alle CRAB adressen met huisnummer 67-69-71-71A toe te voegen met de respectievelijke capakey's.
3) De stad GENT is verantwoordelijk voor CRAB en kan de situatie indien nodig dus best zelf corrigeren.

De gemeenten zijn vragende partij om alles zoveel mogelijk op CRAB af te stemmen. Ook de integratie van het gebouwenregister verloopt dan vlotter (gebaseerd op het GRB).
In VLOK kan men via de optie vrije ingave afwijken van CRAB-adressen maar we proberen die toch telkens weer CRAB-compatibel te maken.

Hoe kan de aanwezigheid van dakisolatie in de woning worden aangetoond?

De aanwezigheid van dakisolatie kan worden aangetoond met het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) of met het Postinterventiedossier. Ook een bouwplan, lastenboek of factuur mag gebruikt worden om de aanwezigheid van isolatie aan te tonen voor het EPC. Deze documenten moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden (vermelding van adres, datum, auteur, ...).

Een destructief onderzoek waarbij de energiedeskundige en een dakdekker de aanwezigheid van dakisolatie vaststellen en deze bevindingen vastleggen in een rapport, is geldig als bewijs om de aanwezigheid van dakisolatie aan te tonen.

Een eenvoudige verklaring van een dakwerker volstaat evenwel niet.

Als het EPC enkel aangeeft dat er dakisolatie is, maar geen melding maakt van de R-waarde is het aan te raden om de plannen van en informatie over de dakopbouw te bewaren bij het EPC-attest.”

Is het nu een zelfstandige woning of een kamer?

Het onderscheid tussen woningen en kamers wordt in het kader van de woonkwaliteitsbewaking gemaakt op basis van de feitelijke toestand.

In de praktijk wordt echter vastgesteld dat het onderscheid tussen een eengezinswoning en een kamerwoning niet (meer) altijd even eenduidig is.

Een eengezinswoning kan immers feitelijk bewoond worden door één gezin, maar ook door verschillende alleenstaanden. In het eerste geval is de Vlaamse Wooncode van toepassing, maar in het tweede geval moeten de vereisten uit het Kamerdecreet gerespecteerd worden.
De beoordeling van de feitelijke toestand is bijgevolg doorslaggevend, maar blijkt in de praktijk niet altijd evident. De  omzendbrief van minister Van den Bossche van 23 december 2011 met referte RWO/2011/1 geeft daarom een aantal richtlijnen.

 

Kan de huurder de huurovereenkomst beëindigen als er kwaliteitsproblemen zijn aan de woning?

  1. Een woning moet voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is kan de huurder aan de vrederechter naar keuze de ontbinding van de huurovereenkomst vragen OF het herstel. De huurder mag van dit keuzerecht geen misbruik maken (door bij voorbeeld herstel te vragen terwijl de kosten zeer hoog zijn of door ontbinding te vragen terwijl het kwaliteitsprobleem heel makkelijk kan worden opgelost). 
  2. Los van de kwaliteitsproblemen kan een huurder een huurovereenkomst van 9 jaar voor een hoofdverblijfplaats steeds opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden (dus nog drie maanden huren na de opzeg). De huurder kan hiermee een procedure omtrent de kwaliteitsproblemen bij de vrederechter vermijden maar de regels inzake opzegtermijn en opzegvergoeding blijven van toepassing, ongeacht de achterliggende reden voor de opzeg (zie ook "Hoe kan de huurder een huurovereenkomst van 9 jaar beëindigen?")
  3. U kunt uiteraard ook steeds tot een overeenkomst komen met de verhuurder (best schriftelijk) om de overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen. 

De huurder kan via de dienst huisvesting van de gemeente waar de huurwoning gelegen is kosteloos een procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opstarten. Dit is een administratieve procedure waarbij de burgemeester een woning ongeschikt kan verklaren nadat een technicus is langsgekomen om gebreken in de woning vast te stellen, met een heffing ten laste van de verhuurder tot gevolg wanneer hij niet tot herstel overgaat. 

 

Moet het (plat) dak van de uitbouw in de voor- en of achtergevel van een woning of appartementsgebouw ook geïsoleerd zijn?

Alle daken van zelfstandige woningen en appartementsgebouwen moeten geïsoleerd zijn tegen 2020. Dit houdt in dat ook de platte daken van de uitbouwen moeten geïsoleerd worden voor zover ze het dak vormen van de woongelegenheden. Daken tot 2 m² zijn vrijgesteld van de isolatieverplichting.

Persoonsgegevens zijn uitgegrijsd en dus niet te wijzigen alhoewel de persoon actief is?

Feedback

Persoonsgegevens zijn uitgegrijsd en dus niet te wijzigen alhoewel de persoon actief is?

Antwoord
 

Het uitgrijzen van de velden heeft niets te maken met actief of niet. Dit heeft te maken met het gebruik van de rijksregisternummer of KBO-nummer.

Dit is een tijdelijke situatie. Gegevens die uit het RR of KBO komen, mag je zelf niet aanpassen. Dat kan enkel via een actie ‘actualiseer’.

De integratie met Magda is nog niet geïmplementeerd maar om bepaalde functionaliteit te kunnen uittesten, is het mogelijk bepaalde velden toch in te vullen.

Datum overlijden is niet aanpasbaar indien het RRnr is ingevuld. Hij wordt ingevuld met de actie 'actualiseer'.

Pagina's