Vaak gestelde vragen

42 resultaten gevonden

Pagina's

Wordt in de visitatie ook naar leefbaarheid gekeken?

  • De problematiek van de leefbaarheid in sociale woonwijken is complex en raakt aan zowat alle levensdomeinen en bevoegdheidsniveaus. Elke wijk en/of wooncomplex heeft zijn eigen specifieke leefbaarheidsproblematiek. Dit vraagt om de uitwerking van een oplossingsstrategie (waarin naast de SHM ook het lokale bestuur en alle andere relevante actoren dienen betrokken te zijn) op maat, die vertrekt van een probleemanalyse en daar de juiste maatregelen aan koppelt.
  • In de visitatie wordt daarom ook gekeken naar het sociaal beleid van de SHM. Zet de SHM zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid? Voorkomt en pakt de SHM leefbaarheidsproblemen aan? Betrekt de SHM bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer? Biedt de SHM huisvestingsondersteuning aan bewoners?

Zullen ook de prestaties van de diensten van de Vlaamse overheid worden beoordeeld?

  • Het proces van visitaties wil via de prestatiebeoordeling de prestaties van de SHM’s verbeteren. Dit vanuit het besef dat dit enkel echt kan lukken als alle actoren hun bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Vlaams woonbeleid. De visitaties zijn bedoeld om de prestaties van huisvestingsmaatschappijen te beoordelen, het is geen visitatie van de werking van de Vlaamse overheid.
  • In het visitatierapport is wel ruimte voor opmerkingen van de SHM over de werking van de Vlaamse overheid. In het rapport kan de Visitatieraad dus wel aanbevelingen aan de Vlaamse overheid opnemen. Deze aanbevelingen kunnen betrekking hebben op de verbetering van de prestaties van de Vlaamse overheid of het veranderen van regelgeving die SHM’s onnodig belemmeren in het bereiken van betere prestaties.

Pagina's