Rol van de gemeente bij het uitbouwen van een bescheiden woonaanbod

Bij realisatie van een bescheiden huuraanbod door een SHM heeft de gemeente de mogelijkheid om een gemeentelijk reglement met lokale toewijzingsregels op te stellen. 

Bij realisatie van een bescheiden woonaanbod door een private ontwikkelaar, moet de gemeente bij de beoordeling van de vergunning rekening houden met eventuele lasten inzake bescheiden woonaanbod. 

Een norm bescheiden woonaanbod wordt opgelegd in verkavelingsprojecten en bouwprojecten van bepaalde omvang, die niet gelegen zijn in plangebieden waar specifieke normen gelden: 

  1. voor wat betreft gronden die eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen: 40%:
  2. voor wat betreft gronden die eigendom zijn van overige natuurlijke of rechtspersonen: 20%.

De maximale oppervlakte- en volumenormen voor bescheiden woningen kunnen via een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Bescheiden Wonen (artikel 5.94 Vlaamse Codex Wonen) of via een bestemmingsplan dat normen bescheiden woonaanbod vaststelt (artikel 5.96 t.e.m. 5.99 Vlaamse Codex Wonen) verder beperkt worden.

De stedenbouwkundige verordening Bescheiden Wonen kan objectieve motieven omschrijven op grond waarvan de gemeente afwijkingen in min kan toestaan tot maximaal de helft van de toepasselijke norm bescheiden woonaanbod. 

RUP’s en BPA’s die woonuitbreidingsgebied of woonreservegebied omzetten naar woongebied met een oppervlakte van tenminste een halve hectare, moeten een norm bescheiden woonaanbod opleggen van 40%. De norm kan mits motivatie ten hoogste worden verminderd tot 10%. 

Regelgeving

Boek 5, Deel 9 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het bescheiden woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 5, Deel 9 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het bescheiden woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, bus 94
1000 Brussel