Home > Nieuws

Nieuws

 
 
nieuw
 

Omzendbrief sociaal wonen

Op 4 april 2014 agendeerden de Vlaamse ministers bevoegd voor ruimtelijke ordening en wonen een nieuwe omzendbrief op de Vlaamse Regering, met als titel: "Mogelijkheden om sociaal wonen in ruimtelijke uitvoeringsplannen te verankeren".

Portable Document Format (PDF) Omzendbrief Mogelijkheden om sociaal wonen in ruimtelijke uitvoeringsplannen te verankeren (pdf, 820 KB)

Datum laatste aanpassing: 10-04-2014

Vijf Pilootprojecten Wonen gekozen

Zopas werden door een vakkundige jury de vijf Pilootprojecten Wonen geselecteerd uit 19 inzendingen, die volgden op de oproep die minister Freya Van den Bossche, de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid in samenwerking met Vlaams Bouwmeester in april lanceerden om vijf trendsettende pilootprojecten van gemengde woonomgevingen tot stand te brengen.
 
De vijf gekozen initiatiefnemers, zowel publieke als private opdrachtgevers, zullen nu hun project verder uitwerken onder intensieve begeleiding van een projectregisseur en een expert. Elk Pilootproject werd ook toegewezen aan een ontwerpteam dat de komende maanden een masterplan uitwerkt. Het resultaat van hun onderzoek zal in het voorjaar van 2014 bekend worden gemaakt.
 
De vijf geselecteerde projecten en teams:
 
 1. Samenlevingsopbouw vzw Gent ism Stad Gent, AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent en REScoop vzw zullen samen met OSO (Artesis Hogeschool Antwerpen), Cluster, Bulk Architecten en Collectief Noord werken aan het Pilootproject Kop van Meulestede te Gent
 2. De Ark VVSO ism OCMW Turnhout, bvba Bergbeemden, stad Turnhout zullen met “(s)(S)pe(c)(k)ulati(es)(on)(s)(en). (r)(R)(e)(é)fle(ct)(x)i(e)(on)(s)(en)” werken aan het Pilootproject Schorvoort Morgen te Turnhout.
 3. AG-Vespa zal met OFFICE KGDV Architects, 3E, Bureau Bas Smets werken op het Pilootproject Ter Hoogte in Wilrijk.
 4. De Ideale Woning zal met TV Dierendonckblancke, L.U.S.T. , Haerynck Vanmeirhaeghe Architecten werken aan het Pilootproject Nieuw Hemiksem te Hemiksem
 5. Matexi nv & SUID ism gemeente Beveren-Waas en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting zullen met Bovenbouw Architectuur, Labo S en Labo A van de UGent werken aan het Pilootproject Middenheide te Beveren.
Meer informatie vindt u op de website www.pilootprojectenwonen.be
Datum laatste aanpassing: 01-10-2013

Teams gezocht voor ontwerpend onderzoek voor pilootprojecten wonen

Er is een grote nood aan betaalbare woongelegenheden en sociale woningen in Vlaanderen en tegelijk is er de uitdaging om zuiniger met de open ruimte om te springen. De Vlaams Bouwmeester wil in samenwerking met minister Freya Van den Bossche, de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid de realisatie van vijf pilootprojecten van gemengde woonomgevingen tot stand brengen. Het moeten voorbeeldprojecten zijn die een trendbreuk in de Vlaamse woningproductie kunnen betekenen. In voorbereiding van een oproep naar initiatiefnemers om ambitieuze projecten in te dienen, moet ontwerpend onderzoek de opgave verkennen en de verschillende aspecten van collectiviteit die in de woningbouw aan de orde zijn, onderzoeken.

Er zijn verschillende visies en invalshoeken nodig en daarom worden vijf diverse, multidisciplinaire teams gezocht en zal aan elk een onderzoeksopdracht worden gegund volgens de algemene offertevraag. Het voorbereidende ontwerpend onderzoek moet in een eerste fase de kansen en opgaven uit de voorgaande studie “Naar een visionaire woningbouw. Kansen en opgaven voor een trendbreuk in de Vlaamse woonproductie” en uit de animatiefilm “De Vlaamse metropolitane droom, een breuk met de actuele woningproductie” vertalen en concreter maken. In een volgende fase zal aan de vijf ontwerpteams gevraagd worden hun visie toe te passen op één van de pilootprojecten wonen en tot een ruimtelijk masterplan uit te werken.

Het bestek voor deze onderzoeksopdrachten werd maandag 8 oktober gepubliceerd

Datum laatste aanpassing: 29-03-2013

Beslissing Vlaamse Regering van 16 maart 2012: Bijkomende ondersteuning voor particulieren voor energiezuinige renovaties.

De federale overheid besliste de belastingverminderingen voor de energiebesparende uitgaven in een woning vanaf aanslagjaar 2013 te verminderen voor dakisolatie en te schrappen voor andere maatregelen. De Vlaamse Regering wil daarom een aantal maatregelen nemen ter ondersteuning van energiezuinige renovaties.

Vanaf 2012 wordt een verhoogde renovatiepremie ingevoerd voor de vervanging van het buitenschrijnwerk. Indien u in 2012 een aanvraag indient, zal de premie verhoogd worden met 10% op de aanvaarde facturen voor buitenschrijnwerk die dateren vanaf 1 januari 2012. Indien u pas in 2013 een aanvraag indient, komt u enkel in aanmerking voor de verhoging van de premie met 10% als het buitenschrijnwerk voldoet aan een strengere norm: Uw van maximaal 1,7 W/m²K en Ug van maximaal 0,9 W/m²K.
 
Verder wordt de REG-premie voor zonneboilers verhoogd.
Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering daarover definitief het besluit goed op 16 maart 2012.
 
Meer informatie over de de renovatiepremie kan u terugvinden op www.bouwenenwonen.be/renovatiepremie .
 
Meer informatie over de REG-premies kan u terugvinden op www.energiesparen.be .
 
Datum laatste aanpassing: 14-08-2012

Wijzigingen vanaf 1 januari 2012 aan de Vlaamse premies voor het verbouwen (renovatie, verbetering of aanpassing) van een woning.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2012.

1.      Zowel de verbeterings- en aanpassingspremie als ook de renovatiepremie kunnen in 2012 nog aangevraagd worden. Voor aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2012 gelden, ten gevolge van de indexatie, volgende inkomensgrenzen:
a.      Verbeterings- en aanpassingspremie: voor bewoners € 28.030 + 1.460 per persoon ten laste, voor verhuurders (aan SVK) €56.060;
b.      Renovatiepremie: voor alleenstaande bewoner: € 39.250, voor alleenstaande bewoner met 1 PTL  € 56.060 + 3.140 vanaf 2e PTL,  voor gehuwden en samenwonenden  € 56.060 + 3.140 per  PTL;
c.       Huursubsidie: maximum inkomen € 16.320 + 1.460 per PTL. De grenzen om de grootte van de huursubsidie te bepalen zijn € 16.320, € 13.910 en € 10.100.
De maximale huurprijs begint bij € 550.
2.    De verbeteringspremie voor het aanbrengen van dakisolatie wordt afgeschaft. Dat wil zeggen dat vanaf 1 januari 2012 hiervoor geen verbeteringspremie meer kan aangevraagd worden. Dus wie nog in aanmerking wenst te komen, zal de verbeteringspremie voor dakisolatie dit jaar nog moeten laten uitvoeren door een aannemer, laten factureren en vervolgens ten laatste op 31 december 2011 de VAP aanvragen (opgelet: de poststempel geldt als aanvraagdatum).
3.      De Vlaamse dakisolatiepremie wordt afgeschaft.
Deze aanvragen verlopen momenteel via de netbeheerder. De netbeheerders geven alle informatie door aan het VEA (Vlaams Energieagentschap). Vervolgens kent het VEA de dakisolatiepremie van € 500 toe. Beschermde afnemers krijgen hierop nog een supplement.
Wie de Vlaamse dakisolatiepremie nog wenst te genieten zal, naar analogie met de verbeteringspremie, de werkzaamheden dit jaar nog moeten (laten) uitvoeren en laten facturen.  Vervolgens kan volgend jaar, ten laatste voor 30 juni 2012, nog een aanvraag bij de netbeheerder gebeuren. Werkzaamheden die in 2012 worden uitgevoerd verlopen volgens een volledig nieuwe regeling.
Meer informatie is te vinden op : http://www.energiesparen.be/vlaamsedakisolatiepremie
4.      Vanaf 1 januari 2012 geldt een volledig nieuw regime van subsidiëring van isolatie(werkzaamheden) aan woningen. Voortaan worden alle Vlaamse subsidies m.b.t. thermische isolatie uitsluitend verstrekt via de netbeheerders. Er is een nieuwe berekeningswijze ingevoerd en de lijst van de subsidiabele werkzaamheden is ‘vereenvoudigd’.
Meer informatie is te vinden op: http://energiesparen.be/node/2348
 
Wat verandert er niet vanaf 01/01/2012.
 
 1. Verbeteringspremie voor dakwerkzaamheden.
  Als een dak wezenlijk wordt hersteld of vernieuwd dan kunnen de dakisolatiewerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd mee in aanmerking genomen worden.
  Let wel dat de dakherstelling of -vernieuwing substantieel moet zijn. Dus enkel of overwegend isolatiewerkzaamheden (laten) uitvoeren komt niet in aanmerking. De werkzaamheden aan de dakconstructie en –dichting staan hier voorop.
 2. Verbeteringspremie voor het aanbrengen van gevelisolatie.
  De VAP voor gevelwerken blijft voorlopig ongewijzigd. Indien men enkel de gevel isoleert (meestal opvullen van bestaande spouwen), dan komen de isolatiewerkzaamheden in aanmerking. In dit bouwdeel is het niet noodzakelijk dat er ook werkzaamheden aan de structurele delen van de gevel of de gevelbekleding moeten gebeuren. De premie bedraagt dan € 1.500 indien de werkzaamheden minstens het dubbele kosten.
 3. Renovatiepremie: sinds de wijziging van het ministerieel besluit  van 23 oktober 2009 komen isolatiewerkzaamheden niet meer in aanmerking, noch voor het dak, noch voor de gevels.
 
Wat voor de toekomst?
 
De Vlaamse minister voor Wonen bereidt momenteel een integratie van VAP en RENO voor.
Tot op heden is er nog geen beslissing genomen door de Vlaamse regering
Vast staat wel dat als er een wijziging of aanpassing van de subsidiestelsels wordt doorgevoerd, de burger tijdig zal geïnformeerd worden en voldoende tijd zal krijgen om alsnog in de huidige subsidiestelsels van de renovatiepremie en de verbeterings- en aanpassingspremie een aanvraag in te dienen, uiteraard voor zover dat voordeliger zou zijn.
Datum laatste aanpassing: 07-12-2011

VISITATIERAAD OFFICIEEL VAN START

De visitatieraad voor Sociale HuisvestingsmaatschappijenDe voltallige visitatieraad op een opleidingsdag in september 2012

Vlnr: Peter Wittocx, Lode Conings, Luc Joos, Stefan Cloudt, Wouter Coucke, Swa Silkens, Tina Martens, Peter Putteman, Gerard van Bortel (vaste voorzitter), Steven D’haene, Peter Bulckaert en Annemarie Hanselaer (Foto: Wim Guillemyn)

Datum laatste aanpassing: 25-02-2014

Besluit groepen van assistentiewoningen definitief goedgekeurd

Op 12 oktober 2012 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan het besluit over de groepen van assistentiewoningen. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Een assistentiewoning is een individueel aangepaste woning of wooneenheid waarin de bewoner – een of meer personen van 65 jaar of ouder – zelfstandig verblijft en facultatief een beroep kan doen op ouderenzorg. Het besluit bepaalt de erkenningsvoorwaarden voor de groepen van assistentiewoningen.

Sociale assistentiewoningen

Het besluit bevat tevens een specifieke regeling voor sociale assistentiewoningen: assistentiewoningen die worden verhuurd volgens het Kaderbesluit Sociale Huur van 12 oktober 2007. Dergelijke woningen worden in de regel gebouwd door een sociale huisvestingsmaatschappij. Private actoren die een sociale last in natura uitvoeren, kunnen ook sociale assistentiewoningen bouwen; in dat geval verkoopt de private actor de assistentiewoningen aan een sociale huisvestingsmaatschappij, die ze daarop verhuurt volgens het Kaderbesluit Sociale Huur.

Specifiek voor sociale assistentiewoningen wordt de eigendomsvoorwaarde verstrengd: de persoon die zich wil inschrijven voor een sociale assistentiewoning mag, samen met zijn gezinsleden, geen woning in volle eigendom hebben gehad in de periode van tien jaar voor de referentiedatum, tenzij die woning ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard terwijl hij of het betrokken gezinslid het bewoonde.

De bewoner van een sociale assistentiewoning sluit twee overeenkomsten af: een met de sociale huisvestingsmaatschappij, voor wat de huur van de woning betreft, en een met de zorgverstrekker, voor wat de zorg- en dienstverlening betreft. De overeenkomst die betrekking heeft op de zorg- en dienstverlening, kan alleen worden beëindigd als de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Huursubsidies

Om de betaalbaarheid van een verblijf in een assistentiewoning te verhogen, kunnen bewoners van een (gewone) assistentiewoning in aanmerking komen voor een huursubsidie, mits ze voldoen aan alle voorwaarden van het Huursubsidiebesluit van 2 februari 2007.

Ook hier wordt de eigendomsvoorwaarde verstrengd: de bewoner van een assistentiewoning die een aanvraag voor een huursubsidie indient, mag, samen met zijn gezinsleden, geen woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben gehad op de aanvraagdatum of in de periode van tien jaar voor de aanvraagdatum.

Einde overgangsregeling voor zorgvoorzieningen

Het wijzigingsdecreet Grond- en Pandenbeleid van 23 december 2011 heeft duidelijkheid verschaft over de toepassing van de normen sociaal en bescheiden woonaanbod voor bouwprojecten waarbij erkende zorgvoorzieningen worden opgericht. Er is sprake van een overgangsregeling (artikel 7.3.12/1 DGPB) en een definitieve regeling (artikel 4.1.14/1 en 4.2.4/2 DGPB). De decreetgever heeft het einde van de overgangsregeling laten samenvallen met de definitieve goedkeuring van het besluit over de groepen van assistentiewoningen.

De overgang naar de definitieve regeling heeft een impact op projecten waarbij een van de volgende categorieën van erkende zorgvoorzieningen opgericht worden:

 • serviceflatgebouwen
 • assistentiewoningen
 •  ADL-woningen
 • woningen die ter beschikking gesteld worden door diensten voor beschermd wonen
 • woningen die ter beschikking gesteld worden in het kader van geïntegreerde woonprojecten
 • woningen die ter beschikking gesteld worden in het kader van initiatieven van beschut wonen

Als uiterlijk op 12 oktober 2012 een vergunningsaanvraag voor de oprichting van een van de genoemde categorieën van erkende zorgvoorzieningen in eerste administratieve aanleg is ingediend, is het project niet onderworpen aan een norm sociaal of bescheiden woonaanbod. Als de vergunningsaanvraag dateert van na die datum, is het project er wel aan onderworpen. Specifiek voor serviceflatgebouwen is er een bijkomende vrijstellingsgrond: de oprichting ervan is niet onderworpen aan een norm sociaal of bescheiden woonaanbod als uiterlijk op 6 februari 2012 het contract met Serviceflats Invest NV is afgesloten (voor de BEVAK-serviceflats) of de werkzaamheden zijn aangevat (voor de andere serviceflats).

Voor bouwprojecten waarbij een vermenging wordt gerealiseerd van een van de genoemde categorieën van erkende zorgvoorzieningen en privéwoningen, is de toepassing van de normen sociaal en bescheiden woonaanbod afhankelijk van het niet-vrijgestelde gedeelte van het project.

Andere categorieën van erkende zorgvoorzieningen (ziekenhuizen, woonzorgcentra…) vallen niet onder het toepassingsgebied van de normen sociaal en bescheiden woonaanbod.

Datum laatste aanpassing: 15-10-2012

Vijf ontwerpteams geselecteerd voor pilootprojecten wonen.

Hoe kunnen 330.000 bijkomende wooneenheden bijdragen tot een beter ruimtelijk beleid, waarbij de verdere suburbanisatie en de versnippering van Vlaanderen wordt tegengegaan? Hoe kunnen we aantrekkelijke en  betaalbare woonomgevingen realiseren op een sociaal geïntegreerde wijze, zoals het grond- en pandendecreet heeft bedoeld? Hoe kunnen we individuele woonwensen opvangen met minder maatschappelijke lasten en kosten? Met welke woonprojecten kunnen we daadwerkelijk een trendbreuk realiseren in de Vlaamse woonproductie?

 
In samenwerking met minister Freya Van den Bossche, de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid wil de Vlaams Bouwmeester vijf trendzettende pilootprojecten van gemengde woonomgevingen tot stand brengen. In voorbereiding van de oproep naar initiatiefnemers in april, zijn nu vijf ontwerpteams aangesteld die de problematiek van de woningbouw in Vlaanderen ontwerpend zullen verkennen en visies en strategieën zullen ontwikkelen om initiatiefnemers tot ambitieuze projecten aan te zetten.
De vijf ontwerpteams werden geselecteerd uit 22 ingediende offertes.  Er werd rekening gehouden met de diversiteit in aanpak en visie, zodat een brede waaier aan ruimtelijke visies en strategieën kan verwacht worden. De kwaliteit van de inzendingen was bijzonder groot. Volgende offertes werden als de meest beloftevolle beoordeeld.
 
 • Team A: TV Dierendonckblancke, L.U.S.T. , Haerynck Vanmeirhaeghe Architecten.
 • Team B: OSO (Artesis Hogeschool Antwerpen), Cluster, Bulk Architecten, Collectief Noord.
 • Team C: Bovenbouw Architectuur, Labo S UGent.
 • Team D: OFFICE KGDV Architects, 3E, Bureau Bas Smets en adviseurs Milica Topalovic, Bart Verschaffel, Bas Princen en Project².
 • Team E: TV “(s)(S)pe(c)(k)ulati(es)(on)(s)(en). (r)(R)(e)(é)fle(ct)(x)i(e)(on)(s)(en).” (Monadnock, Something Fantastic, V+,Trans, Must, Urban Solutions, DGMR en Filip Dujardin

Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse Bouwmeester

Datum laatste aanpassing: 04-02-2013

Werk mee aan de bestrijding van kinderarmoede in uw gemeente

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid lanceert een projectoproep lokale kinderarmoede.

Met deze oproep wil de Vlaamse overheid een impuls geven aan initiatieven ter versterking van het lokale kinderarmoedebestrijdingsbeleid. 
Deze oproep beoogt in de eerste plaats nieuwe projecten.

Meer informatie, de informatiebrochure en het aanvraagformulier vindt u op de website van het Departement WVG.

Datum laatste aanpassing: 19-03-2013

Een oproep voor bouwheren: Studiedag Pilootprojecten Wonen 23 april 2013

Uitnodiging pilootprojecten Wonen

Portable Document Format (PDF) De uitnodiging van de studiedag (pdf, 199 KB)

Hoe kunnen 330.000 bijkomende wooneenheden bijdragen tot een beter ruimtelijk beleid, waarbij de verdere suburbanisatie en de versnippering van Vlaanderen wordt tegengegaan? Hoe kunnen we aantrekkelijke en betaalbare woonomgevingen realiseren op een sociaal geïntegreerde wijze? Hoe kunnen we individuele woonwensen opvangen met minder maatschappelijke lasten en kosten? Welke sociale woningen hebben we nodig voor de toekomst? Met welke woonprojecten kunnen we daadwerkelijk een trendbreuk realiseren in de Vlaamse woningproductie?

Datum laatste aanpassing: 29-03-2013

Schrijf nu uw project in voor het traject van de Pilootprojecten Wonen! Bijkomende vragen worden op 5 juni beantwoord in het Atelier Bouwmeester.

Op 23 april deed minister Freya Van den Bossche samen met de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid en de Vlaams Bouwmeester een oproep naar private en publieke opdrachtgevers om tot vijf pilootprojecten van gemengde woonomgevingen te komen. Alle informatie van de studiedag, de presentaties van de sprekers, de uitdagende visies van de vijf ontwerpteams, het reglement met de fasering, de timing en de incentives en het kandidatuurdossier kan u vinden op www.pilootprojectenwonen.be.

We zijn nu op zoek naar geïnteresseerde initiatiefnemers, ontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, steden en gemeenten, intercommunales en private partners die mee een pilootproject willen realiseren. Iedereen is welkom op een bijkomend informatiemoment op 5 juni 2013 om 14 uur in het Atelier van de Bouwmeester. Alle projectpartners zullen vertegenwoordigd zijn om op uw concrete vragen in te gaan en u op weg te helpen met uw projectaanvraag De projectaanvragen moeten uiterlijk op 31 juli 2013 ingediend worden bij Team Vlaams Bouwmeester, Grasmarkt 61, 1000 Brussel.

Voor informatie en een persoonlijke afspraak kan u contact opnemen met Anne Malliet, team Vlaams Bouwmeester, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, tel.:02/553.29.70 of

Datum laatste aanpassing: 07-05-2013

Minister van Wonen Freya Van den Bossche introduceert het huurgarantiefonds

Waarom is een huurgarantiefonds nodig?

Vandaag zijn private verhuurder én huurder niet beschermd ingeval de huur niet wordt betaald, terwijl er voor eigenaars wel een beschermingssysteem bestaat. Wanneer zij door ziekte of werkloosheid in de problemen komen om hun hypothecaire lening af te lossen, kunnen ze terugvallen op de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Voor huur bestaat een dergelijk systeem niet. Die leemte is zowel voor de huurder als de verhuurder nadelig.

Een huurder die de huur niet kan betalen door een plotse tegenslag zoals ziekte, werkloosheid of een echtscheiding kan heel snel in financiële problemen terecht komen door een opeenstapeling van huurachterstal. In het slechte geval wordt hij geconfronteerd met een uithuiszetting, wat - zeker als er kinderen bij betrokken zijn - een pijnlijke en zelfs traumatische ervaring is.

Om u een idee te geven: uit recente cijfers van de VVSG – deze week bekendgemaakt – blijkt dat er vorig jaar 13.500 huurders dreigden uit hun huis gezet te worden. Dat zijn er 800 meer dan in 2011, een stijging van 6 procent. Zo’n 260 gezinnen of alleenstaanden komen elke week op straat te staan of krijgen het rechterlijk bevel om hun woning te verlaten. Wellicht zitten er daar ook huurders tussen die het aan zichzelf te wijten hebben, maar ik weet zeker dat het overgrote deel niet uit vrije wil in de miserie terechtkomt.

Voor de goed menende verhuurder is zo’n situatie ook pijnlijk

 • lange gerechtelijke procedures, op zoek gaan naar een nieuwe huurder, …
 • en bovendien kan het hem, zeker in het geval van een uithuiszetting, handenvol geld kosten.

Het gevolg is dat eerlijke verhuurders na zo’n ervaring in het beste geval de huur opslaan om zich in de toekomst in te dekken tegen nieuw inkomstenverlies of dat ze niet meer investeren in hun eigendom. In het slechtste geval verkopen zij hun eigendom en beleggen ze hun geld elders.

Dat mechanisme zorgt ervoor dat het aanbod op de private huurmarkt jaar na jaar inkrimpt, zeker van kwaliteitsvolle woningen, én dat de prijzen stijgen. In dat geval zijn er twee beleidskeuzes:

 1. of we laten het aan de markt over in de hoop dat het vanzelf goed komt. Zo was het in het verleden.
 2. of we kiezen ervoor om via een reeks van instrumenten zowel de inkomenszekerheid van de verhuurder als de bescherming van de huurder te garanderen.

Aangezien de eerste piste enkel kan leiden tot onbetaalbare huurprijzen, afkalvende kwaliteit van de woningen en nog minder verhuurders op de markt, heb ik als minister voluit gekozen voor de tweede piste.

Dat is de reden waarom ik er mijn persoonlijke missie van gemaakt heb om de private huurmarkt gezonder te maken: een markt met kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor alle huurders, ook in het laagste segment. En een markt die verhuurders de zekerheid biedt van een maandelijks inkomen.

Huurders en verhuurders delen immers een aantal belangen. Een huurder heeft een verhuurder nodig, die bereid is om te investeren. Een verhuurder heeft dan weer een huurder nodig die stipt betaalt en het huis goed onderhoudt.

Concreet heb ik de afgelopen jaren de basis gelegd voor een pakket van instrumenten, dat zowel huurder als verhuurder ten goede komt, met onder meer:

 • de huurpremie voor mensen met een laag inkomen en die 5 jaar of langer wachten op een sociale woning .
 • daarnaast is er de huursubsidie voor wie van een slechte naar een goede woning verhuist. Ik wil nog dit jaar deze twee subsidies beter op elkaar afstemmen en de doelgroep uitbreiden. Bovendien wil ik de maximale huurprijzen om in aanmerking te komen voor zo’n subsidie beter afstemmen op de markt.  
 • de geleidelijke verplichting van dakisolatie voor huurwoningen en de verhoogde isolatiepremie van 23 euro/m² als de huur lager is dan 450 euro (voor steden 500 euro). Dat maakt dat de verhuurder zo goed als kosteloos zijn woning kwaliteitsvoller kan maken en dat huurders – die het vaak sowieso al niet breed hebben – niet nodeloos veel betalen voor hun energierekening.
 • de uitbreiding van het woonaanbod via sociale verhuurkantoren, wat de inkomenszekerheid van verhuurders vergroot en hen verlost van de papierwerk, en de huurders een kwaliteitsvolle woning tegen een eerlijke prijs garandeert.
 • De lancering van de online huurschatter, waarop iedereen – zowel huurder als verhuurder - kan nagaan wat de marktprijs is van een woning en dus makkelijk prijzen kan vergelijken. Deze maatregelen zijn gebundeld in het Vlaams Verhuurplan: www.vlaamsverhuurplan.be
 • Het huurgarantiefonds is het sluitstuk van dat beleid.

Wat en voor wie is het huurgarantiefonds?

Veelgestelde vragen over het huurgarantiefonds?

Regelgeving huurgarantiefonds

Datum laatste aanpassing: 24-10-2013

Het Grondwettelijk Hof vernietigt in het Vlaamse Grond- en pandendecreet de bepalingen betreffende het "wonen in eigen streek" en betreffende "de sociale lasten".

Het Grondwettelijk Hof heeft in twee arresten van 7 november 2013 een aantal bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid vernietigd.

In een eerste arrest (arrest nr. 144/2013) vernietigt het Hof de regeling betreffende het “Wonen in eigen streek” (boek 5 van het betrokken decreet).

In een tweede arrest (arrest nr. 145/2013) vernietigt het Hof de regeling betreffende de sociale lasten (artikel 4.1.16 t.e.m. artikel 4.1.26 van het betrokken decreet). De overige bepalingen van boek 4 (maatregelen betreffende betaalbaar wonen), waaronder het bindend sociaal objectief inzake het sociaal woonaanbod, de normen inzake het sociaal woonaanbod, en de regeling inzake het bescheiden woonaanbod blijven bestaan.

Meer gedetailleerde informatie over de gevolgen van deze arresten volgt later. Een informatieve nota over de betrokken arresten, opgesteld door de griffie van het Grondwettelijk Hof, is te raadplegen via volgende link:

http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-144n-info.pdf

De betrokken arresten zijn als niet-verbeterde kopie te raadplegen via volgende links:

http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-144n.pdf

http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-145n.pdf

Datum laatste aanpassing: 14-11-2013

Grondwettelijk Hof overweegt verbetering van zijn arrest betreffende de sociale lasten.

Het Grondwettelijk Hof liet via een ontwerpbeschikking weten dat het overweegt een klaarblijkelijke onnauwkeurigheid recht te zetten in het arrest nr. 145/2013 van 7 november 2013.

In dat arrest vernietigde het Hof de regeling betreffende de sociale lasten (artikel 4.1.16 t.e.m. artikel 4.1.26 van het betrokken decreet). De overige bepalingen van boek 4 (maatregelen betreffende betaalbaar wonen), waaronder het bindend sociaal objectief, de normen inzake het sociaal woonaanbod, en de regeling inzake het bescheiden woonaanbod bleven bestaan.

De betrokken partijen, waaronder de Vlaamse Regering, kregen tot 25 november 2013 de tijd om hun eventuele schriftelijke opmerkingen te betekenen aan het Grondwettelijk Hof. Het Hof zal kort daarna uitspraak doen over de eventuele verbetering.

Aangezien de kans bestaat dat het Grondwettelijk Hof zijn arrest nr. 145/2013 van 7 november 2013 zal verbeteren, kan momenteel nog geen zekerheid geboden worden over de precieze impact van dat arrest. Meer gedetailleerde informatie volgt zodra het verbeterarrest er is.

Datum laatste aanpassing: 27-11-2013

De voorwaarden van de huurpremie versoepelen: kijk even na of u nu ook in aanmerking komt

Op vrijdag 21 maart gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat zowel het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 (besluit huursubsidie) en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders wijzigt. Het besluit treedt in werking op 1 mei 2014. De belangrijkste wijzigingen voor de huurpremie zijn dat:

 • De doelgroep van de huurpremie uitgebreid wordt. Na de inwerkingtreding is een wachttijd van vier jaar ononderbroken inschrijving bij een domicilie sociale huisvestingsmaatschappij voldoende om in aanmerking te komen voor de huurpremie, op voorwaarde dat men voldoet aan de voorwaarden van het besluit. De nieuwe groep van potentieel rechthebbenden zal automatisch een aanvraagformulier ontvangen;
 • Een verhoogde huurprijs is op dit ogenblik al van toepassing op de centrumsteden en het Vlabinvestgebied (10 % hoger dan in andere gemeenten). Met het nieuwe besluit wordt de verhoogde huurprijs ook toegepast in de gemeenten van het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent. Dit zijn de volgende gemeenten:
 1. Alle gemeenten in het grootstedelijk gebied Antwerpen:
  • Aartselaar
  • Boechout
  • Borsbeek
  • Edegem
  • Hemiksem
  • Hove
  • Kontich
  • Lint
  • Mortsel
  • Niel
  • Schelle
  • Wijnegem
  • Wommelgem
  • Zwijndrecht
 2. Alle gemeenten in het grootstedelijk gebied Gent:
  • De Pinte
  • Destelbergen
  • Evergem
  • Melle
  • Merelbeke
  • Sint-Martens-Latem
 • Per persoon ten laste wordt de maximale huurprijs met 12,5 % verhoogd (i.p.v. 7 %) met een maximum van een maximum van 50 % (i.p.v. 28%);
 • In de gebieden waar een verhoogde huurprijs van toepassing is, wordt ook de tegemoetkoming verhoogd met 10 %;
 • Net als voor de huursubsidie, wordt ook voor de huurpremie voorzien in een koppeling van het bedrag van de tegemoetkoming aan de gezondheidsindex. 

 

Evenement 'De toekomst is coöperatief'

Dinsdag 4 februari 2014 vindt in Gent het vierde coöperatief evenement plaats. Hoe inspireert coöperatief ondernemen bedrijven, organisaties en de samenleving tot vooruitgang? Denk en doe mee, ga het debat aan, neem ideeën en en heel wat nieuwe contacten mee naar huis.

Op het programma staat onder andere een sessie over Betaalbaar wonen via een coöperatieve werking.

Alle activiteiten zijn gratis, maar inschrijving vooraf is vereist.

Alle informatie vindt u terug op de website van werk.be, het startpunt voor werk en sociale economie.

Datum laatste aanpassing: 24-01-2014

Wonen-Vlaanderen werft aan: coördinerende medewerker onthaal en logistiek

Meer informatie over de functie van coördinerende medewerker onthaal en logistiek

Datum laatste aanpassing: 10-02-2014
 
nieuw
 

Vademecum ‘wegwijs in het Kaderbesluit Sociale Huur’ ter beschikking

Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociaal huurstelsel werd op 4 oktober 2013 gewijzigd. Naar aanleiding hiervan heeft de afdeling woonbeleid de brochure ‘wegwijs in het Kaderbesluit Sociale Huur’ grondig herschreven. Dit met het oog er een volwaardig vademecum van te maken. De doelstelling is om vanaf nu de specifieke bepalingen inzake sociaal wonen in een overzichtelijke en beknopte vorm weer te gegeven. Het vademecum zal telkenmale bijgewerkt worden naar aanleiding van wijzigende regelgeving, en naar aanleiding van ieder jaarovergang. Het vademecum is enkel via digitale weg te verkrijgen.

Portable Document Format (PDF) Wegwijs in het Kaderbesluit Sociale Huur - april 2014.pdf (pdf, 1.43 MB)

Lees meer over sociaal huren via deze link.

Datum laatste aanpassing: 07-04-2014
 
 
feedback formulier ophalen