Werking Fonds

Wat doet het Fonds?

Het Fonds geeft een tegemoetkoming aan het OCMW dat een huurder met huurachterstal begeleidt.

Opgelet: enkel huurcontracten die vallen onder de woninghuurwet of onder titel 2 van het Vlaams Woninghuurdecreet en die niet vallen onder titel VII van de Vlaamse Wooncode (sociale huur), komen in aanmerking. . 

Wat doet het OCMW?

Stap 1: OCMW neemt kennis van de huurachterstal

Stap 2: OCMW beslist autonoom om de huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal, en hiervoor al dan niet een beroep te doen op het Fonds

Stap 3: OCMW, huurder en verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst. Deze begeleidingsovereenkomst zal kunnen opgemaakt worden via een portaal waartoe de OCMW's toegang zullen hebben vanaf 1 juni 2020. De ondertekende begeleidingsovereenkomsten worden ook via dit portaal overgemaakt aan het Fonds.

Deze begeleidingsovereenkomst bevat:

 • De identificatiegegevens van de huurder, verhuurder en het OCMW
 • Vaststelling van de huurachterstal: de huurachterstal bedraagt minstens 2x de huurprijs en maximaal 6x de huurprijs
 • Afbetalingsregeling:
  • OCMW betaalt binnen 5 werkdagen na ondertekening 50% van de huurachterstal aan de verhuurder met een maximum van 1.250 euro. Voor het saldo wordt een afbetalingsregeling opgenomen
  • De huurder aanvaardt de begeleiding door het OCMW
  • De verhuurder verbindt er zich toe geen vordering tot uithuiszetting in te stellen zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat. Als de huurder het afbetalingsplan niet naleeft of er ontstaat nieuwe huurachterstal  dan meldt de verhuurder dit aan het OCMW. De verhuurder geeft het OCMW minstens 2 weken tijd om een gepaste oplossing te vinden, alvorens een vordering in te stellen bij de vrederechter.

Dit voorbeeld van een PDF icon begeleidingsovereenkomst is ingevuld met fictieve gegevens.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming van het Fonds aan het OCMW?

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen begeleidingsovereenkomsten die via het portaal zijn aangemeld bij het Fonds voor 1 oktober 2020 en begeleidingsovereenkomsten die bij het Fonds zijn aangemeld op 1 oktober 2020 of later:

A. Dossiers aangemeld bij het Fonds voor 1 oktober 2020:

1. Het Fonds verleent bij de aanvang van de begeleiding volgende tegemoetkoming aan het OCMW:

 • ​​Forfaitair bedrag: 200 euro
 • 45% huurachterstal (max. 1.125 euro)

2. Als de huurder na afloop van de begeleiding een stabiele woonsituatie heeft: 15% huurachterstal (max. 375 euro)

  B. Dossiers aangemeld bij het Fonds op 1 oktober 2020 of later:

  1. Het Fonds verleent bij de aanvang van de begeleiding volgende tegemoetkoming aan het OCMW:

  • ​​Forfaitair bedrag: 200 euro
  • 25% huurachterstal (max. 625 euro)

  2. Als de huurder na afloop van de begeleiding een stabiele woonsituatie heeft: 35% huurachterstal (max. 875 euro)

  Wat is een stabiele woonsituatie?

  • Als de huurder nog in dezelfde huurwoning woont is er een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er 12 maanden na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen nieuwe huurachterstal werd opgebouwd;
  • Als de huurder in een andere woning woont is er een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er op het ogenblik van de beëindiging van de huurovereenkomst geen nieuwe huurachterstal is.

  Enkele voorbeelden: 

  We gaan in alle onderstaande voorbeelden uit van een huurprijs van 700 euro en 2800 euro huurachterstal. We maken een onderscheid tussen een begeleidingsovereenkomst ingediend voor 1 oktober 2020 en een begeleidinsgovereenkomst ingediend na 1 oktober 2020. We nemen telkens een maximaal scnenario van tussenkomst en een minimaal scenario van tussenkomst door het Fonds:

  Begeleidingsovereenkomst ingediend voor 1 oktober 2020- maximale tegemoetkoming:

  • het OCMW stort 1.250 euro aan de verhuurder (50% van de huurachterstal met een maximum van 1.250 euro) 
  • het OCMW beslist de betaalde steun terug te vorderen van de huurder: 1.250 euro
  • de huurder betaalt het saldo van de huurachterstal af aan de verhuurder: 1.550 euro 
  • het OCMW ontvangt van het Fonds bij de eerste tegemoetkoming: 200 euro en 1.125 euro (45% van de huurachterstal met een maximum van 1.125 euro)
  • tweede tegemoetkoming: 375 euro (15% van de huurachterstal met een maximum van 375 euro) als er geen nieuwe huurachterstal is opgebouwd en 0 euro als er nieuwe huurachterstal is opgebouwd. 

  Begeleidingsovereenkomst ingediend voor 1 oktober 2020- minimale tegemoetkoming: 

  • het OCMW stort 1.250 euro aan de verhuurder (50% van de huurachterstal met een maximum van 1.250 euro) 
  • het OCMW beslist de betaalde steun niet terug te vorderen van de huurder: 0 euro
  • het OCMW beslist het saldo van de huurachterstal ten laste te nemen: 1.550 euro
  • het OCMW ontvangt van het Fonds bij de eerste tegemoetkoming: 200 euro en 1.125 euro (45% van de huurachterstal met een maximum van 1.125 euro)
  • 2e tegemoetkoming: 375 euro (15% van de huurachterstal met een maximum van 375 euro) als er geen nieuwe huurachterstal is opgebouwd en 0 euro als er nieuwe huurachterstal is opgebouwd. 

  Begeleidingsovereenkomst ingediend vanaf 1 oktober 2020 -maximale tegemoetkoming:

  • het OCMW stort 1.250 euro aan de verhuurder (50% van de huurachterstal met een maximum van 1.250 euro) 
  • het OCMW beslist de betaalde steun terug te vorderen van de huurder: 1.250 euro
  • de huurder betaalt het saldo van de huurachterstal af aan de verhuurder: 1.550 euro 
  • het OCMW ontvangt van het Fonds bij de eerste tegemoetkoming: 200 euro en 625 euro (25% van de huurachterstal met een maximum van 625 euro)
  • 2e tegemoetkoming: 875 euro (35% van de huurachterstal met een maximum van 875 euro) als er geen nieuwe huurachterstal is opgebouwd en 0 euro als er nieuwe huurachterstal is opgebouwd

  Begeleidingsovereenkomst ingediend vanaf 1 oktober 2020 - minimale tegemoetkoming:

  • het OCMW stort 1.250 euro aan de verhuurder (50% van de huurachterstal met een maximum van 1.250 euro) 
  • het OCMW beslist de betaalde steun niet terug te vorderen van de huurder: 0 euro
  • het OCMW beslist het saldo van de huurachterstal ten laste te nemen: 1.550 euro
  • het OCMW ontvangt van het Fonds bij de eerste tegemoetkoming: 200 euro en 625 euro (25% van de huurachterstal met een maximum van 625 euro)
  • 2e tegemoetkoming: 875 euro (35% van de huurachterstal met een maximum van 875 euro) als er geen nieuwe huurachterstal is opgebouwd en 0 euro als er nieuwe huurachterstal is opgebouwd

  Komt elke huurovereenkomst met huurachterstal in aanmerking?

  Nee, enkel nieuwe huurachterstal komt in aanmerking. De huurachterstal moet zijn ontstaan vanaf 1 april 2020.

  Hoe en vanaf wanneer kan een OCMW een aanvraag indienen bij het Fonds?

  U kan vanaf 1 juni een aanvraag indienen bij het Fonds. Vanaf 1 juni zal hiervoor een portaal ter beschikking zijn. Via dit portaal kan u de begeleidingsovereenkomt invullen. Vervolgens dient de begeleidingsovereenkomst door de verschillende partijen ondertekend te worden, ofwel op papier, ofwel digitaal. Als de begeleidingsovreenkomst door alle partijen op papier wordt getekend, kan u deze na ondertekening terug opladen op het portaal en indienen bij het Fonds. Als de begeleidingsovereenkomst door alle partijen digitaal wordt ondertekend, wordt deze na ondertekening dadelijk doorgestuurd naar het Fonds. Weldra zal een handleiding via deze website ter beschikking worden gesteld waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe u de aanvraag kan indienen.