Actualisatie van het aandelenregister

Het aandelenregister van de vennootschap moet steeds actueel zijn, zodat alle aandeelhouders van de vennootschap op de algemene vergadering worden uitgenodigd. Het is dan ook aangewezen om het aandelenregister onmiddellijk en correct aan te passen bij elke wijziging in het maatschappelijk kapitaal.

Als dit in het verleden niet steeds gebeurde, kan de raad van bestuur beslissen om het aandelenregister van de vennootschap te actualiseren.  Hierna volgt een mogelijk te volgen werkwijze waarmee de raad van bestuur vooraf moet instemmen.

Men stuurt best een aangetekende brief naar de aandeelhouders van wie men vermoedt dat ze niet langer aandeelhouder wensen te blijven, met de vraag om - bv. binnen de maand - te laten weten of ze nog aandeelhouder willen blijven of niet. Zo niet, betaalt de shm de door hem gestorte sommen op zijn aandelen terug op het door hem meegedeelde rekeningnummer.

Als de SHM geen reactie ontvangt van de betrokken aandeelhouder(s), kan ze binnen een vooraf meegedeelde termijn overgaan tot de wederinkoop van de aandelen. De gestorte sommen op die aandelen zijn over te maken aan de Deposito- en Consignatiekas. (bv. omdat de betrokken vennoot meermaals niet aanwezig was op eerdere algemene vergaderingen).