Administratieve maatregel

De toezichthouder kan een administratieve maatregel opleggen aan een verhuurder (of een huurder - zie sanctionering van huurders door toezichthouders) die de bepalingen van titel VII van de Vlaamse Wooncode, in het kaderbesluit sociale huur of de verplichtingen van de huurovereenkomst, niet naleeft.

Die administratieve maatregelen kunnen enkel dienen om de inbreuk te beƫindigen, de gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken of herhaling ervan te voorkomen.

De actor wordt van de administratieve maatregel op de hoogte gebracht per aangetekende brief met ontvangstbewijs.

Hij kan tegen die beslissing beroep aantekenen binnen een termijn van 60 dagen na kennisneming ervan, bij de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel).