Benoeming en ambtsbeëindiging van bestuurders van SHM’s

Openbaarmaking en publicatie in het Belgisch Staatsblad

Belangrijke regels om te volgen bij de openbaarmaking van de (voorlopige) benoeming en de ambtsbeëindiging van bestuurders, zijn de artikels uit het Wetboek Vennootschappen:  

Artikel 74 W. Venn. : … worden neergelegd en bekendgemaakt:  

2° het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van:  

a) de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden.  

In het uittreksel wordt de omvang van hun bevoegdheid nader aangegeven, alsook de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college.  

4° een verklaring ondertekend door de bevoegde organen van de vennootschap waarin wordt vermeld:  

b) elke gebeurtenis die van rechtswege een einde maakt aan de functie van de personen bedoeld in het 2° van dit artikel.  

5° de akten of uittreksels van akten die volgens dit wetboek moeten worden neergelegd en bekendgemaakt.  

Artikel 379 W. Venn. : Binnen acht dagen na de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders moet een door hen ondertekend uittreksel uit de akte die hun bevoegdheid of de beëindiging van hun ambt vaststelt, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.  

De afdeling Toezicht zal erop toezien dat die wettelijke verplichting wordt nageleefd.  

Op grond van artikel 7.4 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn publicaties in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad voor de sociale huisvestingsmaatschappijen gratis als de aanvraag tot publicatie melding maakt van de erkenning door de (toenmalige) VHM.

Artikel 7.4 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Zolang ze niet worden opgeheven, blijven de hierna vermelde bepalingen van de Huisvestingscode in het Vlaamse Gewest van toepassing, waarbij er rekening wordt gehouden met de latere wijzigingen ervan,
1° …
2° …
3° artikel 23, wat de akten betreffende de [VHM] [of haar rechtsopvolger] [decr. 24 maart 2006, art. 67, 1°, I: 24 juni 2006] en de sociale huisvestingsmaatschappijen betreft;
4° …

Art. 23 van de Huisvestingscode [Art. 7.4 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, met ingang van 1 november 1997; zolang het niet wordt opgeheven, blijft artikel 23 van de Huisvestingscode in het Vlaamse Gewest van toepassing (waarbij er rekening wordt gehouden met de latere wijzigingen ervan) voor wat betreft de akten betreffende de VHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen.]
De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en zijn bijlagen, van de akten betreffende de Nationale Maatschappijen en hun erkende maatschappijen en van de uittreksels of afschriften van die akten, is kosteloos.