Coronamaatregelen

Huurbemiddeling in coronatijden

Heeft u door de coronacrisis problemen als huurder of verhuurder van een woning? Bijvoorbeeld met de betaling van de huur, discussie over (dringende) herstellingen, aflopende of net aangegane huurcontracten, de huurwaarborg, verhuisproblemen?

Als huurder en verhuurder er samen niet uit raken, kan de Vlaamse ombudsdienst als onafhankelijk bemiddelaar beide partijen helpen om samen tot een oplossing te komen. Lees meer op de website van de Vlaamse ombudsdienst hoe u hen kan bereiken.

 

 

De beëindiging van de beperkende coronamaatregelen en de invloed ervan op de private en sociale huurmarkt

Op de huurmarkt is veel intermenselijk contact: bij het sluiten van de huurovereenkomst, bij de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, tijdens de huurovereenkomst en op het einde ervan. Tijdens de beperkende coronamaatregelen werd dit intermenselijk contact zo veel mogelijk vermeden: enkel indien het essentieel was, kon dit mits de nodige voorzorgsmaatregelen.

Naar aanleiding van de afbouw van de beperkende coronamaatregelen kunnen verschillende stappen in het verhuurproces opnieuw opgestart worden. Gedurende een overgangsfase zullen er evenwel nog strenge beschermings- en voorzorgsmaatregelen gerespecteerd moeten worden om een heropflakkering van COVID 19 te vermijden. Deze overgangsfase treedt in werking op 11 mei 2020. Op basis van de toekomstige beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad kunnen de in deze nota vermelde instructies verder versoepeld worden.

PDF icon Nota beëindiging van de beperkende coronamaatregelen en de invloed ervan op de private en sociale huurmarkt

 

Heropstart conformiteitsonderzoeken woningkwaliteit

Bij de start van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, besliste Wonen-Vlaanderen om alleen in hoogdringende situaties met ernstige veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s conformiteitsonderzoeken in woningen uit te voeren. Alle niet-hoogdringende conformiteitsonderzoeken werden on hold gezet.

Sinds 4 mei voeren de woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen opnieuw meer conformiteitsonderzoeken uit. Deze heropstart gebeurt gefaseerd:         

  • Tot 24 mei focust Wonen-Vlaanderen op onderzoeken in procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, acties in strafrechtelijke procedures en dringende onderzoeken voor de tegemoetkoming in de huurprijs;
  • Vanaf 25 mei kunnen alle conformiteitsonderzoeken opnieuw doorgaan, dus ook de niet-dringende onderzoeken voor de tegemoetkoming in de huurprijs en de onderzoeken voor SVK-inhuurname en tweede opinie conformiteitsattest. SVK’s kunnen vanaf nu opnieuw woningen aanmelden voor een onderzoek voor inhuurname, via het online formulier. De engagementstermijn van 15 werkdagen begint wel pas te lopen vanaf 25 mei

Heeft u hierover vragen? Stuur dan zeker een mailtje naar uw meldpunt woningkwaliteit en we helpen u zo snel mogelijk verder.

Wonen-Vlaanderen neemt uiteraard de nodige beschermingsmaatregelen om de gezondheid van de woningcontroleurs en van de bewoners maximaal te waarborgen. Omdat u hierover mogelijks zelf ook vragen heeft, delen we deze maatregelen graag met u: Document Bestand Preventiemaatregelen voor de woningcontroleurs 

 

Subsidie voor gemeenten die bewoners herhuisvesten

Als een burgemeester een besluit tot onbewoonbaarverklaring of overbewoondverklaring neemt, moet hij de bewoners snel herhuisvesten. De coronamaatregelen zullen weliswaar de komende weken en maanden geleidelijk aan versoepeld worden, toch zullen ze nog enige tijd het organiseren van herhuisvesting bemoeilijken. Om de lokale besturen bij te staan verstrekt het Vlaamse Gewest daarom tijdelijk een subsidie van maximaal 2.500 euro per herhuisvesting aan gemeenten

 

Ministeriële omzendbrief m.b.t. uithuiszettingen

De Vlaamse minister van Wonen vaardigde een verduidelijkende omzendbrief uit over het tijdelijk verbod op gerechtelijke uithuiszettingen, ingevoerd als tijdelijke maatregel om de gevolgen van de beperkende coronamaatregelen op de private en sociale huurmarkt te temperen.

In deze omzendbrief licht de minister toe welke uithuiszettingen zijn gevat, wat het verbod precies inhoudt en hoelang het verbod duurt.

 

Impact coronacrisis op de dienstverlening aan klanten

De Vlaamse Regering keurde op 3 april een nood-uitvoeringsbesluit goed met een set van maatregelen om de impact van de coronacrisis op de dienstverlening van Wonen-Vlaanderen en de VMSW te verlichten voor klanten.

Via thuiswerk wordt de maximale continuïteit gegarandeerd naar onze klanten zoals lokale besturen en burgers. We verzoeken u dan ook om maximaal gebruik te maken van de beschikbare mailadressen.

Momenteel wordt ook alles in het werk gesteld om aanvragen/beroepen/… via elektronische weg mogelijk te maken. Er zijn bijgevolg ook een aantal afwijkingen mogelijk op de bewijsregels, meer bepaald de noodzaak tot ondertekening en de toetsing aan indieningstermijnen. Voor meer informatie kan u terecht op onderstaande topicpagina's rond Woningkwaliteitsbewaking, Tegemoetkomingen en Huurwaarborgleningen

Voor vragen over sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren (bv. sociale leningen, renteloze leningen, uitbetalingen werkingssubsidies, …) verwijzen we u graag door naar:

 

Eerdere communicatie in het kader van corona: