Een beslissing schorsen en/of vernietigen

De toezichthouder kan beslissingen die hij in strijd acht met de wetten, decreten, statuten of het algemeen belang schorsen of vernietigen. Een beslissing kan geschorst of vernietigd worden met een aangetekende brief, door afgifte tegen ontvangstbewijs of onmiddellijk op de vergadering (waar de beslissing genomen werd). In dat laatste geval wordt de mondelinge beslissing tot schorsing of vernietiging binnen de 2 werkdagen met een aangetekende brief bevestigd aan het betrokken beheersorgaan.

De toezichthouder kan een beslissing schorsen binnen 2 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de kennisname door de toezichthouder.

Een schorsing is in feite geen sanctie maar eerder een bewarende maatregel in afwachting van bijkomende informatie in geval van twijfel over de rechtsgeldigheid en/of behoorlijkheid van een beslissing. Een toezichthouder kan zijn schorsing ook steeds intrekken en geeft daarvan kennis aan de betrokken instantie.

Als de toezichthouder de nodige informatie tijdig kan krijgen zonder zijn mogelijkheid tot vernietiging te verliezen, moet hij niet noodzakelijk overgaan tot formele schorsing.

Bij schorsing wordt de betrokken beslissing opnieuw uitvoerbaar als de toezichthouder niet binnen 20 kalenderdagen de vernietiging van de beslissing heeft uitgesproken.

Als er geen schorsing is uitgesproken, beschikt de toezichthouder wel over 4 werkdagen om te vernietigen. De voormelde termijnen lopen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de toezichthouder op de hoogte is van de beslissing.

Een schorsing of vernietiging wegens een inbreuk op het algemeen belang kan alleen als de beslissing manifest onverenigbaar is met de goede werking van de betrokken actor of als de impact van die beslissing resulteert in een negatief beeld voor die actor.

Elke beslissing van de toezichthouder tot schorsing of vernietiging vermeldt de geschonden regels, een toelichting over de schending van de regels of, in voorkomend geval, een motivering over de wijze waarop het algemeen belang is geschonden. Als die vermeldingen ontbreken, is de beslissing niet geldig.

De betrokken woonactor kan, met een aangetekende brief of brief tegen ontvangstbewijs aan de minister, binnen 30 kalenderdagen een gemotiveerd beroep instellen tegen de vernietiging. Dat beroep is in te dienen bij de afdeling Woonbeleid van Wonen-Vlaanderen: Wonen-Vlaanderen, afdeling Woonbeleid, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40D, 1000 Brussel.

De Vlaamse Regering moet binnen 45 dagen vanaf de betekening van het beroep een uitspraak doen. De vernietiging is definitief als binnen 30 dagen geen beroep is ingesteld, bij een negatieve uitspraak over het beroep of bij gebrek aan een uitspraak binnen de gestelde termijn.
Naast het indienen van een beroep kan de actor ook altijd zelf een nieuwe beslissing nemen.

Een geschorste of vernietigde beslissing mag niet worden uitgevoerd. Het uitvoeren van een geschorste of vernietigde beslissing is een ernstige inbreuk die leidt tot een substantiƫle administratieve geldboete.