Hoe start u als (kandidaat-)huurder van een sociale woning een georganiseerd beroep (verhaalrecht) op?

In een aantal gevallen kan de kandidaat-huurder bij de toezichthouder een bijzondere klachtprocedure starten tegen een beslissing van de verhuurder: het zogenaamde verhaalrecht.

Wat is een verhaalrecht?

Een (kandidaat-)huurder kan een verhaalprocedure opstarten tegen de beslissing om:

 1. een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder
 2. geen versnelde toewijzing toe te staan
 3. niet het actueel beschikbaar inkomen te hanteren voor controle van het inkomen
 4. de kandidaat-huurder te schrappen
 5. een toewijzing te weigeren
 6. hem niet in te schrijven
 7. iemand niet te laten toetreden
 8. de voorkeur inzake ligging, type en maximale huurprijs te weigeren
 9. hem niet op te nemen in het referentiebestand van de Vlaamse huurpremie
 10. de door de kandidaat opgegeven reden voor weigering van een aanbod niet als gegrond te beschouwen

Hoe start u een verhaalprocedure op?

Een verhaal dient u in per aangetekend schrijven bij de toezichthouder binnen een vastgelegde termijn:

 • 1 jaar na de beslissing van toewijzing aan een andere kandidaat-huurder (bovenvermeld punt 1);
 • 30 dagen na kennisgeving van de andere gevallen (de bovenvermelde punten 2 tot en met 10);
 • 6 maanden bij het reeds twee maanden uitblijven van een beslissing van de verhuurder na een vraag van de (kandidaat-)huurder (bij bovenvermelde punten 2, 3, 6 en 7).

U richt uw verhaal aan de toezichthouder van de afdeling Toezicht, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel.

De toezichthouder oordeelt over de ontvankelijkheid en gegrondheid binnen de 30 dagen en antwoordt aan u en aan de verhuurder.  Als de toezichthouder het verhaal gegrond verklaart, neemt de verhuurder binnen de 30 dagen een nieuwe beslissing en bezorgt die aan toezichthouder en aan u. Als een nieuwe beslissing uitblijft, wordt de oude ongedaan gemaakt of - bij gemiste toewijzing (bovenvermeld punten 1 en 5) - krijgt u voorrang voor een volgende woning.

Volgt de verhuurder de gegronde beoordeling niet ? Dan moet hij daarvoor (nieuwe) argumenten aanbrengen.  Als de toezichthouder het niet eens is met de nieuwe beslissing of argumenten dan kan hij de nieuwe beslissing vernietigen.