Ingebrekestelling

De toezichthouder kan aan de sociale woonorganisaties een administratieve geldboete opleggen als ze, na een schriftelijke ingebrekestelling:

  • een overtreding handhaven van de bepalingen van de Vlaamse Wooncode of van haar uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de voorwaarden om erkend te kunnen worden en te blijven
  • een overtreding plegen tegen dezelfde reglementaire bepalingen als vermeld in de ingebrekestelling
  • een beslissing uitvoeren die geschorst of vernietigd werd.

Binnen de dertig dagen na kennisname van de ingebrekestelling, kan de woonactor aangetekend een verweerschrift indienen bij de toezichthouder op het adres van de afdeling Toezicht.

Een intern comité oordeelt over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verweerschrift.

Bij een onontvankelijk verweerschrift volgt geen uitspraak over de gegrondheid.