Interne Controle

Goede praktijkvoorbeelden bij de interne controle

Elke SHM moet beschikken over een behoorlijk werkend systeem van interne controle, cfr. artikel 4.132 van de Vlaamse Codex Wonen [1] en dit in uitvoering van artikel 4.36, ยง1, 2e lid van de Vlaamse Codex Wonen en artikel 3 van het Erkenningsbesluit [2]).

De kritieke processen moeten formeel worden beschreven in door de raad van bestuur vastgelegde procedures die taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen en aangeven wie, hoe en in welk onderdeel van het proces controles uitvoert.

Interne procedures moeten schriftelijk worden vastgelegd en formeel bekrachtigd door de raad van bestuur, zodat ze tegenstelbaar kunnen zijn aan diegenen die ze moeten navolgen.

Voor een aantal procedures werden goede praktijkvoorbeelden opgesteld. Hierin is bepaald wat voor de toezichthouder zeer essentieel/essentieel is en bijgevolg zeker terug te vinden moet zijn in de procedures en wat minder essentieel maar aan te bevelen is om op te nemen in de procedures.

Via onderstaande linken kan je de goede praktijkvoorbeelden terugvinden:

In elk van de goede praktijkvoorbeelden is respectievelijk in het rood en het geel aangeduid wat zeer essentieel en essentieel is.

Belangrijk: iedere aanpassing aan de interne controleprocedures is te melden aan de afdeling Toezicht.


[1] Uitvoeringsbesluit Vlaamse Codex Wonen 2021

[2] Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, zoals gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011.