Interne controle

Elk SVK moet beschikken over een behoorlijk werkend systeem van interne controle, aldus artikel 4,7° van het Erkenningsbesluit [1].

Interne procedures moeten schriftelijk worden vastgelegd en formeel bekrachtigd door de raad van bestuur, zodat ze tegenstelbaar kunnen zijn aan diegenen die ze moeten navolgen.

Voor een aantal procedures werden goede praktijkvoorbeelden opgesteld.
Hierin is bepaald wat voor de toezichthouder zeer essentieel/essentieel is en bijgevolg zeker terug te vinden moet zijn in de procedures en wat minder essentieel maar aan te bevelen is om op te nemen in de procedures.

Via onderstaande linken kan je de goede praktijkvoorbeelden terugvinden:

  1. Bestand SVK - good practices bestellingen-aankopen.docx
  2. Bestand SVK - good practices debiteurenbeheer - huurders.docx
  3. Bestand SVK - good practices opvolging (huur)achterstal.docx
  4. Bestand SVK - good practices inkomende facturen en betalingen.docx
  5. Bestand SVK - good practices kas en liquiditeitenbeheer.docx
  6. Bestand SVK - good practices loonadministratie en kostenvergoedingen.docx
  7. Bestand SVK - good practices car-policy.docx
  8. Bestand SVK - good practices procedure bescherming gegevens.docx
  9. Bestand SVK - good practices voorraad en materiaalbeheer.docx
  10. Bestand SVK - good practices procedure inhuurname.docx

In elk van de goede praktijkvoorbeeldenis respectievelijk in het rood en het geel aangeduid wat zeer essentieel en essentieel is.
Tot slot, alle aanpassingen aan de interne controleprocedures moeten worden gemeld aan de afdeling Toezicht.

_______________

[1] Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren