Privacyverklaring Wonen-Vlaanderen - Afdeling Woonbeleid

1. Inleiding

Het agentschap Wonen-Vlaanderen respecteert uw privacy en al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stellen.

In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe het agentschap met persoonsgegevens en de verwerking van deze persoonsgegevens omgaat in de afdeling Woonbeleid.
De generieke privacyverklaring van het agentschap Wonen-Vlaanderen is terug te vinden op onze website.

2. Algemeen

2.1. Over de afdeling Woonbeleid

De Afdeling Woonbeleid is onder meer verantwoordelijk voor:

 • het uitwerken van het beleidskader
 • het coördineren van de opmaak van het langetermijnbeleid (Woonbeleidsplan Vlaanderen), de voorbereidende teksten voor het regeerakkoord, de beleidsnota, de beleidsbrief en de bijdragen van het Agentschap aan horizontale en belendende beleidsplannen en brieven
 • de uitwerking van een juridisch kader dat moet bijdragen tot de juridische coherentie van initiatieven binnen het Agentschap
 • het adviseren van de minister over:
  • de beroepen van de actoren tegen beslissingen van Toezicht
  • erkenningsaanvragen van sociale huisvestingsmaatschappijen
  • de indeling van gemeenten naar aanleiding van de tweejaarlijkse voortgangstoets
  • gemeentelijke toewijzingsreglementen
 • het ondersteunen van  de andere afdelingen in hun beleidsvoorbereiding en -evaluatie
 • de ondersteuning van de Visitatieraad in het uitvoeren van haar opdrachten en de ondersteuning van de SHM's in het visitatieproces
 • de  opvolging van de financiering van de VMSW en het VWF en de dotatie aan Vlabinvest.

De medewerkers in de buitendiensten van de afdeling ondersteunen de lokale besturen bij hun lokaal woonbeleid en dragen - samen met de centrale medewerkers van het team Lokale besturen - bij tot het opvolgen van het bindend sociaal objectief en de programmatie van sociale huisvestingsprojecten. Ze geven advies aan ruimtelijke plannen met een relevantie voor woonbeleid.

2.2. Verwerkingsverantwoordelijke

Het agentschap Wonen-Vlaanderen is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat het agentschap beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Binnen het agentschap Wonen-Vlaanderen is de afdeling Woonbeleid verantwoordelijk om in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze volgende persoonsgegevens te  verwerken:

 • De persoonsgegevens van burgers bij gebruik van huurschatter.be ingevolge artikel 5, §5 van de Vlaamse Wooncode: "De Vlaamse Regering stelt een webtoepassing ter beschikking aan huurders en verhuurders, die toelaat een inschatting te maken van de markthuurprijs van een woning op basis van de woningkenmerken, de ligging en het adres. Daarbij houdt ze rekening met de woonkwaliteit, met de omvang en de ligging van de woning, met het onderscheid tussen kamers en andere woningen en met eventuele specifieke woonvormen als vermeld in paragraaf 3, eerste lid.", huurschatter.be/Privacy
 • De persoonsgegevens in onteigeningsdossiers ingevolge het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering.
 • De persoonsgegevens in het kader van subsidiedossiers van intergemeentelijke samenwerkingprojecten:
  • die voor de periode 2020-2025 een subsidiebelofte kregen op basis van het ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025;
  • die tot eind 2019 gesubsidieerd worden op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid of op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
 • De persoonsgegevens in het project “Thuis in de Toekomst” in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag (artikel 6, eerste lid, onder e, van de AVG jo. artikel 55 en 57 AVG). Wonen-Vlaanderen heeft als (mede) uitvoerder van de Vlaamse Wooncode een taak van algemeen belang c.q. publiekrechtelijke taak. Als nadere uitvoering van deze taak wordt het project ”Thuis in de Toekomst”, een initiatief van ‘Slim Wonen en Leven’, een transitietraject van de Vlaamse Regering, gestart, thuisindetoekomst.be/p/privacy

3. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het agentschap Wonen-Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Daaronder vallen bijvoorbeeld het adres, het e-mailadres en paswoord wanneer u zich wenst te registreren voor het bewaren van opzoekingen binnen de webtoepassing huurschatter.be.

4. Categorieën van gegevens

Wij verwerken volgende categorieën van gegevens:

 • identificatiegegevens:
  • Naam medewerker IGS
  • Naam eigenaar
  • e-mail (enkel voor geregistreerde gebruikers),
 • woningkenmerken:
  • adres van de (geschatte) woning,
  • classificatie van de woning

5. Waarvoor verwerken wij uw gegevens

 • Om u desgewenst op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen aangaande één of meerdere thema’s.
 • Om haar wettelijke verplichtingen en beleidsmatig toegewezen taken als overheidsinstelling na te komen.

6. Maatregelen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

6.1. Bewaartermijn persoonsgegevens en dataminimalisatie

Het agentschap Wonen-Vlaanderen mag uw persoonsgegevens (e-mailadres en overige) niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

Deze persoonsgegevens die u zelf heeft doorgegeven worden bewaard voor de periode waarin u gebruik wenst te maken van ‘Mijn opzoekingen’ of waarin u gebruik wenst te maken van onze nieuwsbrief. U kan ten alle tijden uitschrijven via de link die in de nieuwsbrief staat vermeld.

6.2. Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht het agentschap Wonen-Vlaanderen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.  Het agentschap zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Zo worden de (persoons)gegevens indien nodig tijdens verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens plaats via een beveiligde verbinding. Het agentschap  draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens volgens de geldende stand der techniek door middel van passende technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.  Daarnaast is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot daartoe bevoegde medewerkers van het agentschap. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot deze persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

6.3. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de afdeling Woonbeleid geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven (art 5) beschreven doeleinden. Dit gaat steeds over niet identificeerbare gegevens.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden: 

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • statistische verwerkingen i.f.v. de update van de huurschatter.

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

7. Uw privacyrechten

Het Agentschap Wonen-Vlaanderen
T.a.v. de Data Protection Officer (DPO)
Betreft: Verzoek privacyrechten
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40A
1000 Brussel
Telefoon: 02 553 17 52
E-mail: privacy.wonen@vlaanderen.be

Zie ook onze generieke Privacyverklaring voor meer informatie over uw privacyrechten en hoe u ons kunt contacteren. Het agentschap Wonen-Vlaanderen behandelt uw verzoek onverwijld en in ieder geval binnen 1 maand.