Sanctiemogelijkheden voor huurders

 1. Administratieve geldboete

In artikel 6.43, §1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en artikel 6.77 van het Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW) is de mogelijkheid voorzien tot het opleggen van een administratieve geldboete aan een huurder die een verplichting, vastgelegd in artikel 6.20, niet naleeft.

Huurders die hun verplichtingen niet naleven, riskeren een administratieve geldboete.

Die verplichtingen zijn:

1. volgens het Vlaams Woninghuurdecreet:

 • betalingsverplichting
  • huurprijs en kosten/lasten
  • op overeengekomen termijn
 • gebruik van het goed als een goede huisvader
  • goed beheren
  • bestemming niet wijzigen
  • de verhuurder op de hoogte brengen van noodzakelijke herstellingen die ten laste van de verhuurder vallen
 • onderhouds- en herstellingsplicht
  • kleine herstellingen (behalve ouderdom of overmacht) ten laste van huurder door wetgeving of door verheerde bestemming woning of door niet of laattijdige melding aan verhuurder van herstellingen die ten laste van de verhuurder vallen
 • teruggaveplicht
  • woning teruggeven zoals hij het, volgens de plaatsbeschrijving, ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is tenietgegaan of beschadigd en met uitzondering van hetgeen herstellingen behoeft die ten laste zijn van de verhuurder.

2. volgens de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (art. 6.20): 

 • in de woning zijn hoofdverblijfplaats hebben en er zich domiciliëren
 • alleen toestaan dat een persoon zich in de woning vestigt als dat niet leidt tot overbezetting en die bijwoonst melden
 • alleen toestaan dat een echtgenoot of wettelijk samenwoner komt inwonen als ze samen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
 • alleen toestaan dat een aangemelde feitelijke partner na 1 jaar blijft inwonen als ze samen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
 • op verzoek de elementen meedelen die nodig zijn voor de huurprijsberekening
 • beschikken over een basistaalvaardigheid Nederlands A1
 • de leefbaarheid niet in gedrang brengen en geen overmatige hinder veroorzaken
 • de afspraken nalezeven die opgenomen zijn in een begeleidingsovereenkomst met welzijns- of gezondheidsvoorziening
 • instemmen met een verhuis in de volgende gevallen:
  • renovatie, aanpassing, sloop of verkoop
  • huurder woont in een onaangepaste woning
  • de persoon met handicap woont er niet meer in de aangepaste woning (tenzij gemotiveerde afwijking)
  • sociale assistentiewoning wordt niet langer bewoond door een persoon ouder dan 65 (tenzij gemotiveerde afwijking)
 • als huurder van een sociale assistentiewoning instemmen met een verhuizing naar een meer passende zorgvoorziening
 • als huurder van een sociale assistentiewoning de afspraken uit de zorg- en dienstverleningsovereenkomst naleven.

Voor het niet melden van een eigendom of inbreuk op de eigendomsvoorwaarde kan geen administratieve boete worden opgelegd.

Wat is de prodedure ?

 • de toezichthouder moet de huurder schriftelijk in gebreke stellen en aanmanen de verplichting binnen een bepaalde termijn na te komen;
 • bij verder verzuim kan een boete worden opgelegd tussen 25 en 5.000 euro;
 • de betrokken huurder kan vervolgens de boete betwisten of een verzoek om kwijtschelding, vermindering of uitstel van betaling indienen, hij kan daarbij vragen om gehoord te worden;
 • beroep is ook mogelijk bij burgerlijke rechtbank;
 • bij wanbetaling is gedwongen invordering via dwangbevel mogelijk.

Deze procedure is gradueel opgebouwd om de huurder de kans te geven om de situatie te regulariseren.  Aan huurders die hun toestand geregulariseerd hebben zou in principe dus geen administratieve boete kunnen worden opgelegd.

Uitzondering: In afwijking daarvan kan voor een inbreuk op de verplichtingen, vermeld in artikel 6.20, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 7° (domiciliefraude en leefbaarheid), ook nog een administratieve geldboete worden opgelegd, ook al is de inbreuk al beëindigd.  Het huurcontract mag dan wel niet opgezegd zijn door de verhuurder.

De volledige procedure doorlopen vergt redelijkerwijs een bepaalde tijd, door de uitgebreidheid met bijhorende  termijngebonden deelstappen . Daarom opteren sommige verhuurders bij zware inbreuken voor de eigen sanctiemogelijkheid, namelijk de opzeg van de huurovereenkomst.

 

 1. Administratieve maatregel

Conform artikel 6.38 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en artikel 6.76 van het Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW) kan een toezichthouder een administratieve maatregel opleggen aan de huurder van een sociale huurwoning die de voorwaarden niet naleeft of die zijn verplichting niet nakomt:

 1. De stopzetting of de uitvoering of het opleggen van werken, handelingen of activiteiten
 2. Het verbod op het gebruik van installaties, toestellen of houden van dieren, als die overmatige hinder veroorzaken.

Die administratieve maatregelen kunnen alleen dienen om de inbreuk te beëindigen, de gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken of herhaling ervan te voorkomen.

 

 1. Strafrechtelijke sancties

Op bais van artikel 6.52 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 kan een huurder ook strafrechtelijk vervolgd worden.  Dit artikel stelt namelijk dat met behoud van de toepassing van de strafbepalingen van artikel 269 tot 274 van het strafwetboek, een persoon wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden of een werkstraf met een maximale duur van 250 uren of met een geldboete van 26 tot 500 euro als hij de verplichtingen, vermeld in artikel 6.20, eerste lid, 1°, 2° of 3°, niet nakomt.  Voor de uitoefening van het toezicht op deze verplichtingen hebben de toezichthouders de bevoegdheid van officier van de gerechtelijke politie.  Uitleg over deze sanctie vindt u in het draaiboek 'aanpak domiciliefraude'.

Op basis van artikel 6.52, 2° kan een persoon die het toezicht in het kader van sociale huur verhindert, ook strafrechtelijk vervolgd worden.