Sociale huur - corona

code rood

Inschrijving als kandidaat-huurder

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

Een woning die maximaal twee maanden voor de inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard en waarvan de ontruiming noodzakelijk is, telt niet mee om na te gaan of men onroerend bezit heeft.

Een potentiële kandidaat-huurder moet zich dus uiterlijk twee maanden nadat de woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard, inschrijven, als hij wil vermijden dat zijn woning meetelt. 

De termijn wordt verlengd tot

dertig dagen na de beëindiging van code

rood, als de termijn verstrijkt tijdens de tijdspanne dat code rood geldt, en

  • de woning die ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard in een rode zone ligt;
  • of het kantoor van de verhuurder in een rode zone ligt;
  • of als de kandidaat-huurder in een rode zone woont.

Een kandidaat-huurder heeft een voorrang als hij zich uiterlijk twee maanden na de vaststelling in een proces-verbaal dat het roerend of onroerend goed waarin hij woont niet hoofdzakelijk voor wonen is bestemd, heeft ingeschreven.

De voorrang wordt alleen verleend als de kandidaat-huurder zich uiterlijk twee maanden na de datum van ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring heeft ingeschreven.

De termijn waarbinnen een persoon zich als kandidaat-huurder moet inschrijven, wordt verlengd tot 30 kalenderdagen na de beëindiging van fase rood, als de termijn verstrijkt tijdens de tijdspanne dat code rood geldt en

  • de woning die ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard of waarvan vastgesteld wordt dat het een constructie is die niet voor bewoning bestemd is, in een rode zone ligt;
  • of als het kantoor van de verhuurder in een rode zone ligt
  • of als de kandidaat-huurder in noodwoning woont.

 

Reageren op een aanbod

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

Als een kandidaat-huurder niet tijdig reageert op een aanbod, kan hij worden geschrapt, als hij al eens heeft geweigerd of al een keer niet tijdig heeft gereageerd. 

Als de sociale verhuurder een aanbod doet

aan een kandidaat-huurder die in een gebied woont waarin code rood geldt, wordt de termijn om te reageren op een aanbod verlengd tot 15 kalenderdagen na het beëindigen van fase rood.

 

Verhaal indienen bij de toezichthouder

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

Als een huurder zich benadeelt acht door een beslissing van de verhuurder, heeft hij een termijn van dertig dagen na de melding van de beslissing om een verhaal in te doenen.

Bij een beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder, heeft hij een termijn van een jaar vanaf de datum van de betwiste toewijzing om een verhaal in te dienen.

hij krijgt geen formele beslissing binnen een termijn van twee maanden nadat hij een verzoek heeft ingediend om ingeschreven te worden of om een versnelde toewijzing te krijgen, heeft hij een termijn van zes maanden na het verstrijken van de vermelde termijn van twee maanden om een verhaal in te dienen.

De termijn voor het indienen van een verhaal die begint te lopen of nog aan het lopen is tijdens de duurtijd van fase rood voor het gebied waar de kandidaat-huurder woont of waar het kantoor van de verhuurder ligt, wordt verlengd tot 30 dagen na de beëindiging van code rood in het gebied waar fase rood het langste geldt.

 

Taalkennisvereiste

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

De huurder moet voldoen aan de taalkennisvereiste 1 jaar nadat hij huurder is geworden.

Huurders krijgen een uitstel van 1 jaar als de verhuurder bij controle vaststelt dat de huurder de opleiding nog niet heeft gestart of heeft kunnen afronden omwille van o.a. medische redenen of omdat een gepaste opleiding niet tijdig beschikbaar was.

Als de huurder woont in een gebied waarvoor fase rood geldt, moet de verhuurder dat beschouwen als een reden voor uitstel. Uitstel is uiteraard geen afstel.

 

Eigendom tijdens de huurovereenkomst

 

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

Voor bepaalde woningen heeft de huurder een jaar vanaf de toewijzing tijd om ze te vervreemden. Als de huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren, kan hij de verhuurder verzoeken om de termijn van een jaar te verlengen.

De sociale verhuurder beschouwt code rood als een gegronde reden.