Tegemoetkomingen

Huursubsidie

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

Als de burgemeester een woning onbewoonbaar of overbewoond verklaart, hebben de bewoners onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de huurprijs als ze verhuizen naar een woning die wel in orde is. Dit is ook het geval als de burgemeester een woning ongeschikt verklaart, op voorwaarde dat de woningkwaliteitsproblemen zeer ernstig zijn.

 • De bewoner moet in de woning wonen op de datum van het besluit tot ongeschikt-, overbewoond- of onbewoonbaarverklaring om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de huurprijs. Pas na het besluit van de burgemeester en na de verhuis kan de bewoner de tegemoetkoming vragen.  

Als de burgemeester een woning onbewoonbaar of overbewoond verklaart, hebben de bewoners onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de huurprijs als ze verhuizen naar een woning die wel in orde is. Dit is ook het geval als de burgemeester een woning ongeschikt verklaart, op voorwaarde dat de woningkwaliteitsproblemen zeer ernstig zijn.

 • Onbewoonbaarheid: De bewoner moet in de woning wonen op de datum dat een woningcontroleur de onbewoonbaarheid vaststelt in een zogenaamd ‘omstandig verslag’. De bewoner kan na de verhuis de tegemoetkoming vragen op basis van dat omstandig verslag.
 • Ongeschiktheid en overbewoning: De bewoner moet in de woning wonen op de datum dat hij bij de burgemeester een gemotiveerd verzoek indient om de woning ongeschikt- of overbewoond te verklaren.  De bewoner kan na de verhuis de tegemoetkoming vragen op basis van dat gemotiveerd verzoek. De burgemeester moet de woning  nadien wel nog ongeschikt of overbewoond verklaren maar ditmag dus uitzonderlijk na de verhuis van de bewoner gebeuren. In functie van de tegemoetkoming in de huurprijs geldt de datum van het gemotiveerd verzoek dan als datum van de eongeschikt- of overbewoondverklaring.. Als er binnen drie maanden na opheffing van de coronamaatregelen geen conformiteitsonderzoek kan doorgaan en de burgemeester daardoor de woning niet ongeschikt- of overbewoond kan verklaren, dan gaat Wonen-Vlaanderen ervan uit dat het gemotiveerd verzoek gegrond was en wordt de woning dus in het kader van de aangevraagde huursubsidie als ongeschikt of overbewoond beschouwd.

 

Reden/doel: Door de coronamaatregelen stellen de woningcontroleurs van de lokale besturen en Wonen-Vlaanderen alle niet dringende conformiteitsonderzoeken uit. Dat verhindert vaak dat de burgemeester tijdig besluiten neemt tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring. Dankzij de noodregeling van de Vlaamse regering moet de burger tijdelijk niet meer wachten op de ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring om de tegemoetkoming in de huurprijs te vragen.

De aanvrager van een Vlaamse huursubsidie moet zich uiterlijk 9 maanden na de aanvraagdatum inschrijven bij een domiciliemaatschappijVerlenging inschrijving bij domiciliemaatschappij van 3 maanden tot uiterlijk 12 maanden na de aanvraagdatum.
Premieaanvragen huursubsidie moeten ondertekend zijn, en ten laatste 9 maanden na de aanvangsdatum van de huurovereenkomst ingediend.

Premieaanvragen via e-mail mag (zonder digitale handtekening), ten laatste 12 maanden na de aanvangsdatum van de huurovereenkomst (uitgezonderd SVK-huurders).

Een transitwoning is een woning die gedurende minder dan 6 maanden bewoond werd door de huurder en die niet voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de woning die verlaten wordt, noch aan de normen die gelden voor de woning die in huur genomen wordt. Bij de beoordeling van premieaanvragen wordt geen rekening gehouden met een transitwoning als er wel rekening mee houden nadelig zou zijn voor de aanvrager.

Omwille van de coronavirusmaatregelen is verhuizen enkel in dringende gevallen toegestaan. Daardoor zal het niet altijd mogelijk zijn om binnen de genoemde termijn van zes maanden te verhuizen, zodat de huurder de mogelijkheid verliest om het argument in te roepen dat hij in een transitwoning verbleef. Om dat te vermijden wordt de termijn van zes maanden verlengd met de periode van de coronavirusmaatregelen.

Beroepen van de premieaanvrager tegen beslissing of stilzitten agentschap via aangetekende brief (huursubsidie), twee maanden vanaf de betekening van de beslissing of vanaf het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing betekend moet worden.Mag ook via e-mail, zonder termijn.
De huursubsidie wordt stopgezet zodra de uitbetaling van de huursubsidie gedurende 9 maanden is opgeschort als gevolg van een verhuis van de huurder naar een huurwoning buiten het werkgebied van zijn domiciliemaatschappij.Aansluitend op de verlenging van de termijn waarbinnen de aanvrager zich moet inschrijven bij een domiciliemaatschappij naar 12 maanden, wordt als gevolg van de coronavirusmaatregelen ook hier de termijn verlengd naar 12 maanden. Pas als de uitbetaling van de huursubsidie gedurende twaalf maanden om de voornoemde reden is opgeschort, zal de huursubsidie worden stopgezet.
Opgelet: het recht op huursubsidie start op startdatum huurcontract maar niet meer dan 2 maand voor aanvraagdatum. 

Richtlijnen e-mail:

Mail aanvragen en beroepen huursubsidie naar huursubsidie.wonen@vlaanderen.be

 • Zorg ervoor dat de scans die je in bijlage bij de mail voegt van goede kwaliteit zijn.
 • Houd de bestandsgrootte in het oog. Documenten groter dan 10 MB worden niet verwerkt.
 • Elk documenttype voeg je toe als aparte bijlage, dus bijvoorbeeld 1 bijlage voor het aanvraagformulier, 1 voor het huurcontract, 1 voor het attest installatiepremie.
 • Bij voorkeur geen foto’s van documenten.
 • Als de originele documenten recto verso zijn, zorg er dan voor dat beide zijden gescand werden
 

Huurpremie

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen
De aanvrager van een Vlaamse huurpremie moet minimaal vier jaar ononderbroken ingeschreven zijn in het inschrijvingsregister van een domiciliemaatschappij. Met een onderbreking van de inschrijving die het gevolg is van een verhuis naar een huurwoning buiten het werkgebied van de oorspronkelijke domiciliemaatschappij wordt geen rekening gehouden voor zover de aanvraag zich binnen een periode van minder dan 9 maanden inschrijft in het inschrijvingsregister van een nieuwe domiciliemaatschappij.Termijn van 9 maanden wordt met 3 maanden verlengd tot uiterlijk 12 maanden voor verhuizingen buiten het werkgebied van de oorspronkelijke domiciliemaatschappij na 15 maart 2020.
Beroepen van de premieaanvrager tegen beslissing of stilzitten agentschap via aangetekende brief (huurpremie), twee maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing of vanaf het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing meegedeeld moet worden.Mag ook via e-mail, zonder termijn.
De huurpremie wordt stopgezet zodra de uitbetaling van de huurpremie gedurende 9 maanden is opgeschort als gevolg van een verhuis van de huurder naar een huurwoning buiten het werkgebied van zijn oorspronkelijke domiciliemaatschappij.Aansluitend op de verlenging van de termijn waarbinnen de aanvrager zich moet inschrijven bij een nieuwe domiciliemaatschappij naar 12 maanden ook hier de termijn verlengd naar 12 maanden.

Richtlijnen e-mail:

Mail aanvragen huurpremie naar huurpremie.wonen@vlaanderen.be

 • Zorg ervoor dat de scans die je in bijlage bij de mail voegt van goede kwaliteit zijn.
 • Houd de bestandsgrootte in het oog. Documenten groter dan 10 MB worden niet verwerkt.
 • Elk documenttype voeg je toe als aparte bijlage.
 • Bij voorkeur geen foto’s van documenten.
 • Als de originele documenten recto verso zijn, zorg er dan voor dat beide zijden gescand werden
 

Renovatiepremie

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen
Elektronisch ingediende aanvragen moeten voorzien zijn van een digitale handtekening voor de renovatiepremie.

Alles wordt in het werk gesteld om zo snel mogelijk een formulierenloket op te starten waarmee aanvragen kunnen ingediend worden. Van zodra dit mogelijk is, zal dit op deze webpagina meegedeeld worden.

Voorlopig worden papieren aanvragen nog in ontvangst genomen en verwerkt.

Ouderdom facturen voor aanvragen voor een overkoepelende renovatiepremie ingediend tussen 15 maart en 31 december 2020Facturen mogen op de aanvraagdatum van de tegemoetkoming ouder zijn dan twee jaar, maar ze mogen niet dateren van vóór 15 maart 2018.

Voor de uitdovende renovatiepremie voor de tweede aanvragen van aanvragers die vóór 1 februari 2019 een eerste aanvraag hebben gedaan (overeenkomstig het voormelde BVR van 30 oktober 2015).

 

Ouderdom facturen  mogen uiterlijk 2 jaar zijn (voor tweede aanvragen voor de uitdovende renovatiepremie ingediend tussen 15 maart 2020 en 31 januari 2021).

Indien u uw eerste aanvraag heeft ingediend tussen 15 maart 2018 en 31 januari 2019 en u uw tweede aanvraag niet binnen een termijn van twee jaar kan indienen omwille van de coronavirusmaatregelen, heeft u de mogelijkheid om uw tweede aanvraag in te dienen tot 31 januari 2021.

 

Facturen mogen op de aanvraagdatum van de tegemoetkoming ouder zijn dan 2 jaar, maar ze mogen niet dateren van vóór 15 maart 2018.

Verzekering gewaarborgd wonen

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

Wie een hypothecaire lening aangaat kan misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die verzekering helpt bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig volledig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

 • De aanvraag voor de verzekering gewaarborgd wonen moet opgestuurd worden binnen het jaar na de eerste kapitaalsopname van de lening.
 • Na de aanvraag heeft Wonen-Vlaanderen maximaal 90 dagen om een beslissing te nemen. Als er geen beslissing binnen de termijn werd genomen geldt dit als een weigering. Indien men niet akkoord gaat met de beslissing (of de weigering) kan er beroep aangetekend worden. Vanaf de weigering van de aanvraag (of na het verstrijken van de 90 dagen, is de beroepstermijn 1 maand en dit per aangetekend schrijven.

Wie een hypothecaire lening aangaat kan misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die verzekering helpt bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig volledig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

 • De termijn voor het indienen van de aanvraag wordt in de coronavirusmaatregelenperiode verlengd met 3 maanden Aanvragers hebben in die periode 15 maanden te rekenen vanaf de eerste kapitaalsopname van de hypothecaire lening.
 • Ook de termijn om beroep aan te tekenen wordt met een maand verlengd.
 • Zowel de aanvraag als het beroep kunnen via e-mail.
  Mail aanvragen en beroepen naar
  • vgw.wonen@vlaanderen.be
  • Zorg ervoor dat de scans die je in bijlage bij de mail voegt van goede kwaliteit zijn.
  • Houd de bestandsgrootte in het oog. Documenten groter dan 10 MB worden niet verwerkt.
  • Elk documenttype voeg je toe als aparte bijlage.
  • Bij voorkeur geen foto’s van documenten.
  • Als de originele documenten recto verso zijn, zorg er dan voor dat beide zijden gescand werden

 

Contact

Adres: 
cel huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
Adres: 
cel Verzekering Gewaarborgd Wonen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 
Adres: 
team Huursubsidie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 b40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: