Voorstellen tot sanctionering aan minister en/of Vlaamse Regering

De toezichthouders kunnen de bevoegde minister en/of de Vlaamse Regering verzoeken om onderstaande sancties op te leggen aan de sociale woonactoren:

A. De toezichthouder kan de Vlaamse Regering verzoeken sancties op te leggen aan een sociale huisvestingmaatschappij die haar opdrachten niet behoorlijk uitvoert, haar verbintenissen niet nakomt of waarvan de werking in gebreke blijft. Mogelijke sancties zijn:

 1. de eerstvolgende prestatiebeoordeling, conform de door de Vlaamse Regering vastgestelde procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, vervroegen;
 2. verplichten om een beroep te doen op externe bijstand;
 3. aanstellen van een bestuurder die geheel of gedeeltelijk in de plaats treedt van het bestuursorgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij;
 4. de activiteiten van de sociale huisvestingsmaatschappij tijdelijk uitbesteden;
 5. verplichten tot samenwerking met een andere sociale huisvestingsmaatschappij;
 6. opschorten van de projectfinanciering voor toekomstige nieuwbouwprojecten, als niet voldaan is aan de erkenningsvoorwaarde op basis waarvan men 1.000 woningen moet in beheer hebben in het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij;
 7. verplichten tot fusie met een andere sociale huisvestingsmaatschappij;
 8. intrekken van de erkenning van de sociale huisvestingmaatschappij.

B. De toezichthouder kan de Vlaamse Regering verzoeken de erkenning van een huurdersbond in te trekken.

C. De toezichthouder kan de Vlaamse Regering verzoeken sancties op te leggen aan een sociaal verhuurkantoor dat niet aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, haar opdrachten niet behoorlijk uitvoert of waarvan de werking in gebreke blijft.  Mogelijke sancties zijn:

 1. de erkenning van het sociaal verhuurkantoor intrekken;
 2. het sociaal verhuurkantoor verplichten tot opmaak van een verbeterplan;
 3. het sociaal verhuurkantoor verplichten om, met het oog op continuïteit van de activiteiten, tijdelijk samen te werken met een ander sociaal verhuurkantoor;
 4. het sociaal verhuurkantoor verplichten een beroep te doen op gespecialiseerde externe bijstand ter verbetering van het bedrijfsbeheer of met het oog op het vermijden van de gedwongen stopzetting van de activiteit.


D. De toezichthouder kan de bevoegde minister (gemotiveerd) adviseren de uitbetaling van de subsidie aan de samenwerkings- en overlegstructuur (VHP) gedeeltelijk of helemaal stop te zetten en de erkenning in te trekken.