Waar kunt u terecht als u zich benadeeld voelt bij de toewijzing van een sociale koopwoning?

Beroep kandidaat-kopers

Een geregistreerde kandidaat-koper die zich benadeeld voelt bij een toewijzing van een woning kan binnen zes maanden na de datum van de betwiste toewijzing met een beveiligde zending (aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) beroep aantekenen bij de toezichthouder.

U richt uw schrijven aan de toezichthouder van de afdeling Toezicht, Herman Teirlinckgebouw, Havelaan 88 bus 22, 1000 Brussel.

De toezichthouder beoordeelt de ontvankelijkheid en bezorgt zijn advies over de gegrondheid van het ontvankelijke beroep binnen dertig dagen aan de sociale huisvestingsmaatschappij.

De sociale huisvestingsmaatschappij bezorgt de gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur over de gegrondheid van het beroep binnen zestig dagen na de beroepsbrief met een beveiligde zending aan de indiener. Zij bezorgt op dezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder.

De uiteindelijke beslissing ligt dus in handen van het beslissingsorgaan van de SHM maar de toezichthouder heeft uiteraard nog zijn schorsings- en vernietigingsbevoegdheid.

Als er binnen zestig dagen na de beroepsbrief geen beslissing is, wordt het beroep als ontvankelijk en gegrond beschouwd.

De kandidaat-koper wiens beroep ontvankelijk en gegrond is, krijgt een absoluut recht van voorrang bij de toewijzing van de eerstvolgende beschikbare sociale koopwoning die aan zijn keuze beantwoordt.