Wat moet er gerapporteerd worden?

Artikel 4.239 Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 regelt de manier waarop de toezichthouder in kennis wordt gesteld van beslissingen en andere informatie van de sociale woonactoren.
Artikel 4.79 van de Vlaamse Codex Wonen bepaalt dat de toezichthouder toezicht uitoefent op alle verrichtingen van de erkende kredietmaatschappijen.

De erkende kredietmaatschappijen dienen dan ook, analoog aan de toezichtsregeling uitgewerkt voor de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen en huurdiensten, bepaalde beslissingen of documenten systematisch te bezorgen aan de toezichthouder.

Om de verwerking van de gegevens en de organisatie van het toezicht vlot te laten verlopen werd er gezocht naar een manier van werken die rekening houdt met de werklast voor de woonactoren en die tegelijk een objectief toezicht op deze actoren mogelijk maakt. Er wordt u dan ook gevraagd om de hieronder vermelde werkwijze nauwgezet te volgen. 

Agenda’s en notulen algemene en buitengewone vergadering

De agenda's en notulen worden aan de toezichthouder toegezonden binnen de hieronder vermelde periodiciteit.

  • de agenda en de datum uiterlijk 15 kalenderdagen voor de vergadering;
  • de notulen van de beraadslaging binnen 5 kalenderdagen na iedere vergadering.  

Agenda's

  • Wanneer de derde kalenderdag voor de vergadering een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt die verplaatst naar de eerst voorafgaande werkdag voor het indienen van de agenda.

Beslissingen

Op basis van art. 4.239 en art. 4.81 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 moet de toezichthouder in kennis gesteld worden van alle beslissingen van de erkende kredietmaatschappijen tot toekenning van een bindend aanbod voor een sociale lening en dit binnen vijf kalenderdagen nadat de beslissingen werd genomen.

  • Wanneer de vijfde kalenderdag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt die verplaatst naar de eerstvolgende werkdag voor het indienen van de notulen.


Voor het rapporteren kan onderstaand sjabloon gehanteerd worden.

De ontvangst van de beslissingen levert de kennisname door de toezichthouder op zoals bepaald in artikel 4.85 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Bestand beslissingen toegekende sociale leningen.xlsx

 

  • Praktisch

    De gegevens zijn te bezorgen via het tabblad 'Bestandsuitwisseling' op onze Portaalsite.