Woningkwaliteitsbewaking

Heropstart conformiteitsonderzoeken woningkwaliteit

Bij de start van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, besliste Wonen-Vlaanderen om alleen in hoogdringende situaties met ernstige veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s conformiteitsonderzoeken in woningen uit te voeren. Alle niet-hoogdringende conformiteitsonderzoeken werden on hold gezet.

Sinds 4 mei voeren de woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen opnieuw meer conformiteitsonderzoeken uit. Deze heropstart gebeurt gefaseerd:         

 • Tot 24 mei focust Wonen-Vlaanderen op onderzoeken in procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, acties in strafrechtelijke procedures en dringende onderzoeken voor de tegemoetkoming in de huurprijs;
 • Vanaf 25 mei kunnen alle conformiteitsonderzoeken opnieuw doorgaan, dus ook de niet-dringende onderzoeken voor de tegemoetkoming in de huurprijs en de onderzoeken voor SVK-inhuurname en tweede opinie conformiteitsattest. SVK’s kunnen vanaf nu opnieuw woningen aanmelden voor een onderzoek voor inhuurname, via het online formulier. De engagementstermijn van 15 werkdagen begint wel pas te lopen vanaf 25 mei.

Heeft u hierover vragen? Stuur dan zeker een mailtje naar uw meldpunt woningkwaliteit en we helpen u zo snel mogelijk verder.

Wonen-Vlaanderen neemt uiteraard de nodige beschermingsmaatregelen om de gezondheid van de woningcontroleurs en van de bewoners maximaal te waarborgen. Omdat u hierover mogelijks zelf ook vragen heeft, delen we deze maatregelen graag met u: Document Bestand Preventiemaatregelen voor de woningcontroleurs

 

Conformiteitsattest

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

Vraag van burger aan de burgemeester om een conformiteitsattest af te leveren:

 • de burgemeester heeft 60 dagen tijd om het conformiteitsattest af te geven of te weigeren
 • de datum waarop de woning ‘conform wordt bevonden’ = de datum van afgifte van het conformiteitsattest 

Vragen van burger aan de burgemeester om een conformiteitsattest af te leveren:

 • Als de coronamaatregelen het conformiteitsonderzoek verhinderen, begint er een nieuwe behandelingstermijn van 60 dagen te lopen na afloop van de coronamaatregelen
 • De datum waarop de woning ‘conform wordt bevonden’  = de datum van de vraag van de burger om een conformiteitsattest af te leveren

Reden/doel: Door de coronamaatregelen stellen de woningcontroleurs van de meeste lokale besturen en IGS'en alle niet dringende conformiteitsonderzoeken uit. Hierdoor kan de burgemeester geen beslissing nemen over het conformiteitsattest. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de burger. Hij kan heffingsplichtig worden. In een aantal gemeenten is het conformiteitsattest ook verplicht op de huurmarkt. De noodregeling van de Vlaamse regering geeft de burgemeester na opheffing van de coronamaatregelen een nieuwe beslissingstermijn, zonder dat dit nadelig is voor de burger.

Vraag van burger aan Wonen-Vlaanderen om een conformiteitsattest af te leveren (bij weigering of uitblijven van een beslissing van de burgemeester)

 • De datum waarop de woning ‘conform wordt bevonden’ = de datum van afgifte van het conformiteitsattest door Wonen-Vlaanderen

Vraag van burger aan Wonen-Vlaanderen om een conformiteitsattest af te leveren (bij weigering of uitblijven van een beslissing van de burgemeester)

 • De datum waarop de woning ‘conform wordt bevonden’  = de datum van de initiële vraag van de burger aan de burgemeester om een conformiteitsattest af te leveren

Reden/doel: Door de coronamaatregelen stellen de woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen alle niet dringende conformiteitsonderzoeken uit. Hierdoor kan de adviseur Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen geen beslissing nemen over het conformiteitsattest. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de burger. Hij kan heffingsplichtig worden. In een aantal gemeenten is het conformiteitsattest ook verplicht op de huurmarkt. De noodregeling van de Vlaamse regering zorgt ervoor dat  een laattijdige beslissing van Wonen-Vlaanderen niet nadelig is voor de burger.

 

Beroep minister  

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

De burger of de adviseur Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen gaat bij de minister in beroep tegen een ongeschikt-, onbewoonbaar-, of overbewoondverklaring van de burgemeester of tegen het uitblijven van een beslissing van de burgemeester.

 • De minister van Wonen heeft drie maanden tijd om een beslissing te   nemen over het beroep.
 • De burger mag niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling reageren op het beroep (d.w.z. tijdens een hoorzitting op het kantoor van Wonen-Vlaanderen). Als de burger vraagt om mondeling gehoord te worden heeft de minister van Wonen vier maanden tijd om te beslissen.

 De burger of de adviseur Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen gaat bij de minister in beroep tegen een ongeschikt-, onbewoonbaar-, of overbewoondverklaring van de burgemeester of tegen het uitblijven van een beslissing van de burgemeester

 • Als er een nieuw conformiteitsonderzoek moet doorgaan om over het beroep te kunnen beslissen (bijvoorbeeld omdat de burger werken heeft uitgevoerd of omdat hij het niet eens is met het resultaat van het eerste conformiteitsonderzoek), start er een nieuwe beslissingstermijn van drie maanden na de opheffing van de coronamaatregelen.

Reden/doel: Door de coronamaatregelen stellen de woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen alle niet dringende conformiteitsonderzoeken uit. Dit is ook het geval voor de beroepen. Dankzij de noodregeling van de Vlaamse regering kan de minister van Wonen het beroep later behandelen als een nieuw onderzoek noodzakelijk is om het beroep goed te kunnen beoordelen.

 • De mogelijkheid om mondeling te reageren op het beroep valt tijdelijk weg.

Reden/doel: Door de coronamaatregelen en het principe van social distancing is het niet mogelijk om hoorzittingen te organiseren.

Inventaris/heffingen

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

De gemeente heeft een eigen heffing op de woningen die zijn opgenomen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen of wil dit invoeren.


De gemeente moest haar heffingsreglement voor 31/03/2020 aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) bezorgen. Als de gemeente binnen deze deadline geen heffingsreglement bezorgt is de Vlaamse heffing van toepassing in 2020. 
 

De gemeente heeft een eigen heffing op de woningen die zijn opgenomen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen of wil dit invoeren.

De gemeente moet haar heffingsreglement voor 31/05/2020 aan Vlabel bezorgen. Als de gemeente binnen deze deadline geen heffingsreglement bezorgt is de Vlaamse heffing van toepassing in 2020.


Reden/doel:
Door de coronamaatregelen zijn niet alle gemeenten erin geslaagd om dit reglement tijdig goed te keuren en aan Vlabel te bezorgen. De noodregeling van de Vlaamse Regering geeft de gemeenten meer tijd om dit in orde te brengen. Wonen-Vlaanderen kan de gemeenten daarbij ondersteunen.

Winteropvang leegstaande sociale huurwoningen

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen

Leegstaande sociale huurwoningen die de sociale huisvestingsmaatschappij (shm) buiten het sociaal huurstelsel verhuurt voor winteropvang mogen beperkt afwijken van een aantal woningkwaliteitsnormen, op voorwaarde dat de woning geen veiligheids- of gezondheidsrisico's heeft.

De verhuring gebeurt uitsluitend tijdens de officiële winterperiode en mag niet langer dan zes maanden duren

Leegstaande sociale huurwoningen die de sociale huisvestingsmaatschappij (shm) buiten het sociaal huurstelsel verhuurt voor winteropvang mogen beperkt afwijken van een aantal woningkwaliteitsnormen, op voorwaarde dat de woning geen veiligheids- of gezondheidsrisico's heeft.

Deze mogelijkheid kan gebruikt worden tot 31/08/2020, zonder maximale duur.

Reden/doel: Lokale besturen zoeken naar oplossingen om de normale opvangcapaciteit van dak- en thuislozen te behouden ondanks de coronamaatregelen, maar dit is niet evident. Men tracht immers meer afstand tussen mensen te bewaren en dus minder mensen per kamer op te vangen. Ook de opvang van daklozen die ziek zijn zet de capaciteit onder druk. Met deze noodregeling biedt de Vlaamse regering de lokale besturen een bijkomend instrument om de noodzakelijke opvangcapaciteit te garanderen.

 

Tegemoetkoming huurprijs onbewoonbaar/overbewoond/ongeschikt 

Regels die wijzigen

Tijdelijke coronamaatregelen

Als de burgemeester een woning onbewoonbaar of overbewoond verklaart, hebben de bewoners onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de huurprijs als ze verhuizen naar een woning die wel in orde is. Dit is ook het geval als de burgemeester een woning ongeschikt verklaart, op voorwaarde dat de woningkwaliteitsproblemen zeer ernstig zijn.

 • De bewoner moet in de woning wonen op de datum van het besluit tot ongeschikt-, overbewoond- of onbewoonbaarverklaring om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de huurprijs. Pas na het besluit van de burgemeester en na de verhuis kan de bewoner de tegemoetkoming vragen.  

Als de burgemeester een woning onbewoonbaar of overbewoond verklaart, hebben de bewoners onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de huurprijs als ze verhuizen naar een woning die wel in orde is. Dit is ook het geval als de burgemeester een woning ongeschikt verklaart, op voorwaarde dat de woningkwaliteitsproblemen zeer ernstig zijn.

 • Onbewoonbaarheid: De bewoner moet in de woning wonen op de datum dat een woningcontroleur de onbewoonbaarheid vaststelt in een zogenaamd ‘omstandig verslag’. De bewoner kan na de verhuis de tegemoetkoming vragen op basis van dat omstandig verslag.
 • Ongeschiktheid en overbewoning: De bewoner moet in de woning wonen op de datum dat hij bij de burgemeester een gemotiveerd verzoek indient om de woning ongeschikt- of overbewoond te verklaren.  De bewoner kan na de verhuis de tegemoetkoming vragen op basis van dat gemotiveerd verzoek. De burgemeester moet de woning  nadien wel nog ongeschikt of overbewoond verklaren maar dit mag dus uitzonderlijk na de verhuis van de bewoner gebeuren. In functie van de tegemoetkoming in de huurprijs geldt de datum van het gemotiveerd verzoek dan als datum van de eongeschikt- of overbewoondverklaring. Als er binnen drie maanden na opheffing van de coronamaatregelen geen conformiteitsonderzoek kan doorgaan en de burgemeester daardoor de woning niet ongeschikt- of overbewoond kan verklaren, dan gaat Wonen-Vlaanderen ervan uit dat het gemotiveerd verzoek gegrond was en wordt de woning dus in het kader van de aangevraagde huursubsidie als ongeschikt of overbewoond beschouwd.

 

Reden/doel:
Door de coronamaatregelen stellen de woningcontroleurs van de lokale besturen en Wonen-Vlaanderen alle niet dringende conformiteitsonderzoeken uit. Dat verhindert vaak dat de burgemeester tijdig besluiten neemt tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring. Dankzij de noodregeling van de Vlaamse Regering moet de burger tijdelijk niet meer wachten op de ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring om de tegemoetkoming in de huurprijs te vragen.

 

Contact

Adres: 
Wonen Antwerpen, Meldpunt Woningkwaliteit
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Woningkwaliteit
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge