Visitatieraad SHM's

Werking Visitatieraad

De Visitatieraad gaat na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) haar werk doet. Het prestatiemeetsysteem is ook een instrument voor zelfsturing voor SHM’s. Daarnaast vormt de prestatiebeoordeling de basis voor de erkenning als SHM.

De visitaties verlopen volgens een draaiboek en vertrekken vanuit een aantal omgevings-, effect- en prestatie-indicatoren, opgenomen in een databank. SHM's hebben toegang tot deze prestatiedatabank. Inmiddels is de eerste visitatieronde volledig afgerond. De tweede visitatieronde start vanaf het najaar van 2017 en de planning daarvan is nog niet vastgelegd.

Samenstelling Visitatieraad

De Visitatieraad van Sociale Huisvestingsmaatschappijen bestaat uit maximaal 15 vaste leden. Tijdens de eerste visitatieronde deed Visitatieraad ongeveer 25 visitaties per jaar.

Tom Raes sinds 1 oktober 2016 de nieuwe voorzitter van de Visitatieraad

Tom Raes combineert al meer dan 35 jaar zijn sociaal engagement met professionele inzet rond wonen, waarbij hij linken legt met ruimtelijke ordening, sociale economie en leefmilieu.  Hij startte in 1979 als veldwerker bij het buurtwerk ’t Lampeke in Leuven.  Het opzetten van inspraak- en participatieprocessen met bewoners en woonactoren stond nadien centraal in zijn job als procesbegeleider van stads- en dorpsvernieuwingsprojecten. Tom was tien jaar coördinator van het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (RISO) Vlaams-Brabant. 

De diversiteit van stedelijk en buitenstedelijk wonen blijft een belangrijk element in zijn huidige taak als diensthoofd Wonen bij de provincie Vlaams-Brabant (sinds 1999). Onder zijn leiding ondersteunt de provincie de sector en zet diverse projecten op met SHM’s, SVK’s en rond thema’s zoals kleinschalig wonen en woningdelen.

Interesse en ervaring in het sociaal wonen kadert voor Tom in een breder sociaal engagement. Zo was hij mede-oprichter en secretaris van het Platform Wonen van Ouderen en was hij ook voorzitter van Leuven Sociaal, een platform dat diverse actoren samenbracht die rond kansenbeleid werkten.  Tom was ook drie jaar voorzitter van het VOB (Vlaams Overleg Bewonersbelangen) en begeleidde in 2012 de omvorming van het VOB tot het Vlaamse Huurdersplatform (VHP). 

Tom onderhoudt al jaren goede contacten met SHM-directeurs, Wonen-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen, VMSW, VVH, VHP, Huurpunt, VIVAS, Vlaamse Bouwmeester en als lid van de Vlaamse Woonraad. Een netwerk dat hem ook bij de Visitatieraad ongetwijfeld van pas zal komen.

Klik rechtsonder op "meer" om een overzicht te krijgen van de samenstelling van de Visitatieraad op het einde van de eerste visitatieronde

Brecht Vandekerkhove

Brecht VandekerkhoveBrecht Vandekerckhove is sociaal-economisch geograaf en stedenbouwkundige en werkt sinds 1999 als consultant in de sociale en ruimtelijke planning. Hij is vennoot van het bedrijf Atelier Romain dat een expertise bundelt in ruimtelijk onderzoek en ontwerp, masterplanning en integrale beleidsplanning.

Hij heeft een ruime ervaring als projectleider sociale planning en stedenbouw; zijn interessegebieden zijn ruimtelijk woonbeleid, stedenbeleid, sociaal-ruimtelijke dynamiek, leefbaarheid en demografie.

De laatste jaren werkt Brecht vooral aan beleidsvoorbereidend onderzoek op Vlaams niveau en beleidsplanning op lokaal niveau. Dit betrof onder meer de opmaak van de woonbeleidsplannen van Genk, Sint-Niklaas, Halle en Brugge, onderzoek naar regionale woningmarkten, onderzoek naar mogelijkheden voor stadsregionaal ruimtelijk beleid, en diverse wijkontwikkelings- en leefbaarheidsstudies.

Anne-Maria Vandenbroucke

Anne-Maria VandenbrouckeAnne-Maria Vandenbroucke is licentiaat in de economische wetenschappen. Na enkele kortlopende functies bij de VDAB en bij het Ministerie van Financiën, werd zij wetenschappelijk medewerker bij de Vlerick Leuven Gent Management School te Gent, waar ze ondernemers doceerde en begeleidde, en onderzoek verrichte rond Ondernemerschap.

Daarna ging zij aan de slag als senior consultant bij Ernst & Young. Hier verdiepte ze zich verder in de veranderingsprocessen ten gevolg van groei, reorganisaties, fusies en acquisities. Hier verkreeg Anne-Maria een grondige expertise in de doorlichting en optimalisatie van organisaties.

In een volgende periode associeerde Anne-Maria zich met het HR-bureau CPM, waardoor ze meer voeling kreeg met individuele ontwikkelingstrajecten bij leidinggevenden, medewerkers en teams. Sinds 2011 heeft ze een onafhankelijke consulting-activiteit onder de naam Advisory Services.

Vanaf 2006 tot nu voerde ze verschillende begeleidingsopdrachten uit bij Sociale Huisvestingsmaatschappijen, van doorlichtingen, verbetertrajecten en procesanalyses tot het hertekenen van de organisatie en het invullen van de functies na een fusie.

Jean Van den Bilcke

Jean Van den BilckeJean Van den Bilcke is van opleiding leraar moraal. In 1979 werd hij directeur van het KTA Knokke-Heist, maar verliet het onderwijs in 1985 om schepen te worden in Brugge.

Daar was hij tot eind 2006 bevoegd voor ruimtelijke ordening, monumentenzorg, openbare werken en ononderbroken voor wonen. Zo was hij er de regisseur van het lokaal woonbeleid en bestuurder bij de West-Vlaamse Intercommunale en de lokale shm’s Vivendo en de Brugse maatschappij voor Huisvesting, waarvan hij twaalf jaar voorzitter was.

Hij was medestichter van het overlegcentrum voor gemeentelijk verkeersbeleid en voorzitter van de commissie ruimtelijke ordening en bestuurder bij de VVSG.

Vanuit die ervaring wil Jean via dialoog met de sociale huisvestingsmaatschappijen streven naar een optimaal functioneren van de Vlaamse huisvestingssector, ten voordele van de zittende huurders en van de financieel zwakkeren op de lange wachtlijsten.

Stefan Cloudt (Foto: Els Matthysen)

Stefan Cloudt

Stefan Cloudt combineert wetenschap en praktijk waar het gaat om de interne werking van onder andere organisaties in de sociale huisvesting. Hij behaalde in 2015 zijn doctoraat sociale wetenschappen bij Tilburg University, waar hij de laatste jaren als docent Organisatiewetenschappen werkte. Hij is momenteel verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate. Stefan werkt sinds 2004 in de sociale volkshuisvesting in Nederland, eerst als staf- en beleidsmedewerker en momenteel als zelfstandig organisatieadviseur. 

Zijn specialiteiten zijn: strategie en organisatie, interne werking en maatschappelijke verantwoording. Daarnaast richt hij zich op de kerntaken van sociale huisvesting: beschikbaarheid en kwaliteit van woningen.

Sinds 2009 is hij visitator van woningcorporaties in Nederland. Hij studeerde Facility Management, Beleids- & Organisatiewetenschappen. Stefan onderzoekt, adviseert en publiceert momenteel over de evolutie van de interne organisatie van Nederlandse woningcorporaties.

Lode Conings (Foto: Els Matthysen)

Lode ConingsLode Conings is van opleiding sociaal-cultureel werker. Hij werkte in KWB verbond Antwerpen en ACW arro Antwerpen.
Daarna was hij tien jaar afdelingshoofd in de CV Onze Woning, een SHM te Antwerpen, inmiddels opgegaan in Woonhaven Antwerpen. Hij was er verantwoordelijk voor administratie, de activering van bouw- en renovatiedossiers (prospectie, subsidiëring, aanbesteding en huurberekeningen), supervisie op huurachterstallen en bewonersparticipatie.
In 2000 werd hij zakelijk coördinator voor de Bond Beter Leefmilieu (BBL) Vlaanderen vzw, waar hij zijn beroepsloopbaan beëindigde. Hij was mee verantwoordelijk voor het bewegingsteam en managementondersteuning bij de aangesloten lidorganisaties en de zakelijke onderbouw van het Steunpunt Duurzaam Bouwen te Limburg (DuboLimburg).
De competenties van Lode liggen op het vlak van regelgeving rond sociale huurwetgeving en toepassingen, de werking van sociale huisvestingsmaatschappijen, projectopvolging, communicatie met en participatie van huurders.

Wouter Coucke (Foto: Els Matthysen)

Wouter CouckeWouter Coucke, MRICS, is sinds 1998 actief in de vastgoedsector; gespecialiseerd dienstverlener inzake projectontwikkeling, financiële structurering, vastgoedwaardering, due diligence en beheer van vastgoedportefeuilles. Hij geeft les aan Syntrawest (risico-analyse, rendementsberekening en projectoptimalisatie, ruimtelijke ordening en stedenbouw), en is zaakvoerder/bestuurder van diverse vennootschappen, lid van het Royal Institute of Chartered Surveyors, MBA, MRE, Handelsingenieur en Erkend Vastgoedmakelaar;

Zijn competenties omvatten het uitvoeren van haalbaarheidsstudies met betrekking tot vastgoedontwikkelingsprojecten, het financieel beheer en dagelijks bestuur van vennootschappen, het voeren van een zorgvuldigheidsonderzoek bij overnames en de financiering van de sociale huisvestingssector.

 

Annemarie Hanselaer (Foto: Els Matthysen)

Annemarie HanselaerAnnemarie Hanselaer is jurist van opleiding. Na haar afstuderen aan de Universiteit Gent was zij tien jaar lang advocaat aan de Gentse balie, waar ze vooral geschillendossiers over contractenrecht en administratief recht behandelde. Ze gaf in die periode ook les aan vastgoedmakelaars over huur en koop, en verleende juridische eerstelijnsbijstand in het Justitiehuis te Gent.

Sinds september 2000 is zij onderzoeker bij de Vlaamse Ombudsdienst, waar zij de klachten over wonen onderzoekt. Hierdoor bouwde ze kennis op over de relatie tussen de sociale huurder en de sociale huisvestingsmaatschappijen. Bij dit ombudswerk gaat er veel aandacht naar klantvriendelijkheid, kwaliteitszorg en dienstverlening door de overheid in het algemeen.

Zij publiceerde rond de reglementaire aspecten van sociale huur, met ook aandacht voor sociale aspecten als leefbaarheid, woonzekerheid en bewonersbetrokkenheid. Samen met professor Bernard Hubeau was zij in 2011 editor van een monografie over sociale huur, uitgegeven bij die Keure.

De opdracht van visitator is voor haar een interessante uitdaging: meten en beoordelen wat een sociale huisvestingsmaatschappij kan doen met overheidsmiddelen en eigen middelen om een sociaal woonaanbod te realiseren. Het is een beoordeling van prestaties die cijfers en menselijke inzet combineert.

Luc Joos (Foto: Els Matthysen)

Luc JoosLuc Joos is licentiaat geschiedenis en licentiaat stedenbouw en ruimtelijke planning, en was van 1978 tot 1990 stafmedewerker bij de Dienst Planning en de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie van de Stad Gent. Daarna had hij, van bij de oprichting in april 1982, de leiding over het Informatiecentrum Stadsvernieuwing, waar hij onder meer participatieprocessen in diverse stadsvernieuwingsgebieden coördineerde en begeleidde.

Na een jaar bij Buurtontwikkelingsmaatschappij Noordoost-Antwerpen (B.O.M.) werd hij stafmedewerker van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Als regiocoördinator van het Meetjesland was hij initiatiefnemer van het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland en van het Wooncentrum Meetjesland, beide met een werkingsgebied van 9 gemeenten. Sinds 2005 is hij beleidsmedewerker leefbaarheid platteland en wonen. In die functie begeleidt hij diverse woonprojecten in Oost-Vlaanderen, zowel op de private als de sociale woningmarkt.
Van 1990 tot 2006 was hij docent aan de Hogere Leergangen Sint-Lucas Gent en Brussel, in de richting stedenbouw onder andere belast met de cursus huisvesting. Luc is ook lid van de raad van bestuur van VOB.

Luc heeft veel kennis van de sociale huisvestingssector en de regelgeving, jarenlange ervaring met bewonersparticipatie en procesbegeleiding, ervaring met financieel en dagelijks beleid van vzw’s en samenwerking met belanghebbenden.

Tina Martens (Foto: Els Matthysen)

Tina MartensTina Martens is sinds 2004 secretaris-generaal van het OCMW van Molenbeek en vanaf 1 september 2014 gedetacheerd als adjunct-kabinetsdirecteur op het kabinet van Brussels Minister Pascal Smet, bevoegd voor het toezicht op de Brusselse OCMW’s, ouderenbeleid en noodopvang. Ze was tot eind 2013 ook gedelegeerd bestuurder van het Sociaal Verhuurkantoor "La Mais" (130 woningen) in Sint-Jans-Molenbeek. Tina Martens is licentiaat in de politieke en bestuurswetenschappen en romaniste. Ze is lesgever in de GSOB (Gewestelijke School Openbaar Bestuur).

Haar competenties situeren zich in het algemeen bestuur, visie op algemeen en sociaal beleid, specifiek armoedebeleid, leiden en doorvoeren van reorganisaties, personeel en organisatie, onderhandelingstechnieken met de syndicale organisaties en de politieke beleidvoerders.

Swa Silkens (Foto: Els Matthysen)

Swa Silkens

Swa Silkens studeerde af in 1981 als maatschappelijk werker. Na een aantal korte beroepservaringen in de welzijnssector ging hij aan de slag als opbouwwerker in de Antwerpse wijk Stuivenberg-Seefhoek (’89-’96). Hier richtte hij zich vooral op projecten rond wonen, huisvesting en ruimtelijke ordening, zoals inspraak in straat- en pleinaanleg, de herwaarderingsgebieden, bouwblokrenovatie en wijkontwikkeling Chinese buurt. Hij deed hier zijn eerste ervaringen op in samenwerken met een sociale huisvestingsmaatschappij, dit rond huurdersinspraak, verhuisbegeleiding en alternatieve financiering. Swa stond mee aan de wieg van de start van Centrum de Wijk.

In ’96 zette hij de stap naar de toen nog opstartende sector van de sociale verhuurkantoren. In de daaropvolgende 16 jaar was hij zowel verantwoordelijk voor de opstart van 2 SVK’s (Turnhout, Zonhoven) als verantwoordelijk voor de ondersteuning van de SVK’s over heel Vlaanderen. Als SVK-sectorcoördinator stond hij in voor onder meer de organisatie van het overleg tussen de SVK’s, de ondersteuning van startende SVK’s, organisatieontwikkeling, de afstemming van de werking van de SVK’s op het sociaal huurbesluit, de opstart van de werkgeversondersteuning in de sector en de beleidscontacten met het Vlaams Gewest en de provincies. In die hoedanigheid nam hij deel aan diverse Vlaamse overlegfora rond sociale huisvesting en verzorgde hij verscheidene publicaties over sociale verhuurkantoren. 

Sinds 2012 combineert hij zijn visitatorschap met een job bij de intercommunale IGEAN (arrondissement Antwerpen). Hier staat hij in voor de coördinatie van de afdeling grondbeleid. 

Gerard van Bortel, voorzitter van de Visitatieraad gedurende de eerste visitatieronde (Foto: Els Matthysen)

Gerard Van BortelGerard van Bortel is als onderzoeker Volkshuisvesting en Woningmarkt verbonden aan het onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft. Hij publiceerde al vele bijdragen over volkshuisvesting en woningmarkt en lag mee aan de basis van het nieuwe systeem van prestatiebeoordeling voor Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen, ontwikkeld door het Steunpunt Ruimte en Wonen. Gerard leidde ook een aantal van de pilootvisitaties, als test voor de methode van de visitaties in Vlaanderen. Ook in Nederland heeft hij in de afgelopen vijf jaar verschillende woningcorporaties gevisiteerd. Hij is daar ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van de visitatiemethode.

Aan de TU Delft richt Gerard van Bortel zich vooral op internationaal vergelijkend onderzoek naar governance-vraagstukken in de sociale huisvesting. Daarbij heeft hij een bijzondere aandacht voor thema's als goed bestuur, prestatiemeting, stakeholders- en bewonersparticipatie en samenwerkingsprocessen.

Gerard van Bortel is bouwkundig ingenieur en universitair geschoold bedrijfskundige met als specialisatie organisatie en strategie. Voor hij overstapte naar de wereld van wetenschappelijk onderzoek en advies, werkte hij vijftien jaar lang als beleidsadviseur en leidinggevende bij Nederlandse woningcorporaties. Gerard is voorzitter van de Raad van Commissarissen van een - naar Nederlandse begrippen - middelgrote woningcorporatie (15.000 woningen) in Noord-Holland.


Peter Wittocx (Foto: Els Matthysen)

Peter WittocxNa architectuurstudies in Antwerpen eind jaren '70, was Peter Wittocx actief op heel wat terreinen, van private woningbouw tot theaterprojecten. Van 1993 tot 2010 was hij in dienst bij de steden Antwerpen en Mechelen. In 2011-12 gaf hij een inleiding projectmanagement aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas. Vanaf dan is hij actief als visitator bij de Visitatiaraad voor sociale huisvestingsmaatschappijen. 
 
Sociaal wonen was steeds een belangrijk aspect bij zijn opdrachten, meer bepaald het uitwerken van een plan voor 4.000 nieuwe sociale woningen in Antwerpen resulteerde drie jaar lang in een intensieve samenwerking met de sociale huisvestingssector. Peter heeft ervaring, zowel met strategische planning, waar het gaat om langetermijnvisie, als met operationele planning, bij projectontwikkeling op korte termijn.
 
Peter Wittocx rekent ruimtelijke ordening en architectuur tot zijn vakgebieden. Hij is ervan overtuigd dat enkel een sectoroverschrijdende en multidisciplinaire aanpak tot duurzame resultaten leidt. Omdat samen werken aan de responsabilisering van sociale huisvestingsmaatschappijen de basis vormt voor de oprichting van de visitatieraad, zijn respect voor de eigenheid van elke maatschappij en het bewaken van de visie en strategie van het Vlaams Woonbeleid, richtinggevend voor de raad. Het is zijn voornemen om daar actief aan bij te dragen.

 

Peter Bulckaert (Foto: Wim Guillemyn)

Peter BulckaertPeter Bulckaert is sinds 2008 afdelingshoofd Financiën en IT bij Flanders Investment & Trade, het Vlaams Agentschap dat verantwoordelijk is voor het ondersteunen van de exportplannen van Vlaamse bedrijven en voor het aantrekken van investeringen naar Vlaanderen. Daar is hij verantwoordelijk voor begroting, boekhouding en IT, subsidiëring van het internationaal ondernemen en voor de contacten met de internationale financiële instellingen (zoals Wereldbank, IMF, Europese Investeringsbank…). Hij is ook lid van de raad van bestuur van MOVI (het netwerk voor management binnen de Vlaamse Overheid). Na zijn studies als Handels- en Bedrijfseconomisch Ingenieur, volgde hij nog een aanvullende opleiding informatica.

Van 1995 tot eind 2007 werkte hij bijna onafgebroken voor de VHM, nadien Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Daarbij kwam hij met tal van aspecten van het sociale huisvestingsbeleid in contact, zoals het nieuwe sociale huurbesluit, de Vlaamse Infolijn, het voorkooprecht, de sociale hypothecaire leningen, de Eerste Vlaamse Effectiseringsoperatie, etcetera. Tot 2006 was hij vervangend lid van Stuurgroep GIS-Vlaanderen.

Hij werkte mee aan de voorloper van de SHM-prestatiedatabank. Peter is ook vertrouwd met veel spelers in het werkveld, zoals de Woonwinkels, de SHM’s (huur- en koopsector), VVSG, de sociale verhuurkantoren, het beleidsveld Ruimtelijke Ordening.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 mbt de toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel voor de woningen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen worden verhuurd in toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode

Meer regelgeving

Contact

Vragen aan de Visitatieraad of klachten over de werking van de Visitatieraad, kunt u stellen per brief of e-mail.

Adres: 
Visitatieraad sociale huisvestingsmaatschappijen
Tom Raes, Voorzitter
p/a Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woonbeleid, Koning Albert II-Laan 19 bus 21
1210 Brussel