Instrument: een woonbeleidsvisie uitwerken om doelstellingen en acties op elkaar af te stemmen

Van woonbeleidsvisie tot woonbeleidsplan

Elke gemeente moet eerst en vooral een duidelijke visie ontwikkelen over het woonbeleid dat ze wilt voeren.
Om die visie concreet vorm te geven, is het van belang strategische en operationele doelstellingen te formuleren, gekoppeld aan acties, en daarmee gepaard gaande budgetten.
Men integreert best alle doelstellingen en acties in een woonbeleidsplan; de prioritaire komen in het gemeentelijke meerjarenbeleidsplan.

Dit proces verloopt normaal in vier stappen:

Stap 1: analyse van de bestaande toestand

Voor een doelgericht woonbeleid is een grondige kennis van de woonsituatie in de gemeente een noodzakelijke voorwaarde. Het beleid moet immers vertrekken van de specifieke noden, behoeften en opportuniteiten die zich in de gemeente aandienen.

Stap 2: visie en vertaling in doelstellingen

Nadat de woonproblematiek in kaart is gebracht, kan men bepalen op welke problemen het beleid een antwoord moet bieden. Die visie moet leiden tot concrete doelstellingen, eventueel gericht op specifieke doelgroepen, sectoren, locaties of een bepaalde deelproblematiek.

Stap 3: actieplan

Die doelstellingen zijn te vertalen in concrete projecten en acties op korte en lange termijn, zodat ze ook effect hebben op het terrein. Een resultaatgericht actieplan, gekoppeld aan de meerjarenbegroting, vormt dan ook een essentieel onderdeel van het woonbeleidsplan.

Stap 4: evaluatie en bijsturing

Tijdens de legislatuur moet men ook tussentijdse evaluaties voorzien, om waar nodig de doelstellingen te kunnen bijsturen. Dit kan best bij de jaarlijkse begrotingsopmaak en jaarplanning.

Belangrijke aandachtspunten:

  • Het lokale woonoverleg, met alle relevante woonactoren van de gemeente, moet zeker bij dit proces worden betrokken, als advies- en overlegorgaan.
  • Het woonbeleid heeft raakvlakken met verschillende domeinen (milieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit, welzijn,…): het woonbeleidsplan moet hier dan ook rekening mee houden, en ook bij het woonoverleg worden die actoren best betrokken.
  • Voor de ontwikkeling en de realisatie van het woonplan moet de gemeente de nodige middelen voorzien, hetzij via het reguliere budget, hetzij via bijkomende subsidie. Prioritaire projecten en acties worden best gespreid over de meerjarenbegroting, zodat ze budgettair haalbaar blijven, en de jaarlijkse uitgaven binnen de perken blijven.

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge