Sociale woonprojecten stimuleren

De gemeente stimuleert de realisatie van sociale woonprojecten op haar grondgebied. Zij draagt er zorg voor dat de woonprojecten op elkaar worden afgestemd. Daartoe ziet de gemeente erop toe dat de sociale woonorganisaties zo veel mogelijk onderling overleg plegen. Het lokaal woonoverleg is daar bij uitstek het instrument voor. De gemeente roept de lokale woonactoren en welzijnsorganisaties samen voor overleg.

Gemeenten organiseren minstens tweemaal per jaar een lokaal woonoverleg, waar de planning van sociale woonprojecten een van de vaste agendapunten is.

Planning en financiering van sociale woonprojecten

Het Financieringsbesluit regelt de financiering van sociale woonprojecten. Ook gemeenten, OCMW’s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen, als zij een sociaal woonproject willen realiseren, aanspraak maken op de gesubsidieerde financiering vanuit Vlaanderen.

De rol van de gemeenten bij de planning van sociale woonprojecten ligt vast in het Procedurebesluit Wonenz, zie procedure voor planning en programmatie van sociale woonprojecten.

 

Nieuw Procedurebesluit Wonen

Op de ministerraad van 14 juli 2017 heeft de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan een nieuw Procedurebesluit Wonen. Dat besluit regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten. Het vervangt het huidige procedurebesluit, dat dateert van 25 oktober 2013. Het nieuwe Procedurebesluit Wonen treedt gefaseerd in werking. De bepalingen over het Projectportaal en de renovatietoets zijn sinds 1 september 2017 van kracht. De nieuwe normen en de bouwtechnische en conceptuele richtlijnen gaan op 1 januari 2018 in voege. De overige bepalingen van het besluit, waaronder de regeling m.b.t. de lokale woontoets, zijn in werking getreden op 1 november 2017.

Op 5 september keurde de minister van Wonen een ministerieel besluit goed dat uitvoering geeft aan het Procedurebesluit Wonen. Het MB bevat het kader voor de renovatietoets, de lokale woontoets en het financiële kader.

Meer informatie:

-  PDF icon Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017

-  PDF icon Nota aan de Vlaamse regering bij de definitieve goedkeuring

PDF icon Ministerieel besluit van 5 september 2017 tot uitvoering van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017

-  PDF icon Mededeling aan de Vlaamse regering bij het ontwerp van ministerieel besluit

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge