Sociaal wonen: Sociale woonprojecten plannen en financieren

De gemeente stimuleert de realisatie van sociale woonprojecten op haar grondgebied. Zij draagt er zorg voor dat de woonprojecten op elkaar worden afgestemd. Daartoe organiseert zij overleg van bij de intentie tot na de realisatie van het project. Het lokaal woonoverleg is daar bij uitstek het instrument voor. De gemeente roept de lokale woonactoren en welzijnsorganisaties samen voor overleg. Naast nieuwbouw- en vervangingsbouwprojecten worden ook grondige renovaties besproken.

Gemeenten organiseren minstens tweemaal per jaar een lokaal woonoverleg. De planning en de opvolging  van sociale woonprojecten is een vast agendapunt.

 

Plannen en financieren van sociale woonprojecten

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) worden door de Vlaamse Wooncode naar voor geschoven als de bevoorrechte actoren om sociale woonprojecten te realiseren. Ook gemeenten, OCMW’s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen aanspraak maken op een gelijkaardige financiering vanuit Vlaanderen. Als zij een sociaal woonproject willen realiseren kunnen zij ook terecht bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor financiering, advies en projectopvolging. Woningen van sociale verhuurkantoren (SVK’s) worden via een andere weg gefinancierd. Over het algemeen realiseren SVK’s geen nieuwbouw of vervangingsbouwprojecten. Private actoren kunnen in bepaalde gevallen ook initiatiefnemer van sociale woonprojecten zijn, via formules als Constructieve Benadering van Overheidsopdrachten (CBO) of SVK-pro. Op de website van de VMSW leest u meer over deze formules.

De rol van de gemeenten bij de planning van sociale woonprojecten ligt vast in het Procedurebesluit Wonen, zie procedure voor planning en programmatie van sociale woonprojecten.

 

Nieuw Procedurebesluit Wonen

Op de ministerraad van 14 juli 2017 heeft de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan een nieuw Procedurebesluit Wonen. Dat besluit regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten. Het vervangt het procedurebesluit dat dateert van 25 oktober 2013. 

Op 5 september 2017 keurde de minister van Wonen een ministerieel besluit goed dat uitvoering geeft aan het Procedurebesluit Wonen. Het MB bevat het kader voor de renovatietoets, de lokale woontoets en het financiële kader.

Meer informatie:

-  PDF icon Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017

-  PDF icon Nota aan de Vlaamse regering bij de definitieve goedkeuring

PDF icon Ministerieel besluit van 5 september 2017 tot uitvoering van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017

-  PDF icon Mededeling aan de Vlaamse regering bij het ontwerp van ministerieel besluit

Regelgeving

Financieringsbesluit

Procedurebesluit Wonen van 14/07/2017

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge