De begunstigden van het recht van voorkoop

De begunstigden van het recht van voorkoop in rangorde zijn:

  1. de sociale huisvestingsmaatschappij,
  2. de VMSW,
  3. Vlabinvest apb,
  4. de gemeente,
  5. het Vlaams Woningfonds,
  6. de sociale verhuurkantoren.

Willen twee of meer begunstigden hun recht van voorkoop uitoefenen dan wordt het goed in voormelde volgorde toegewezen.
Wanneer het goed gelegen is in het werkgebied van meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen bepaalt de Vlaamse Regering volgens de regels die zij vaststelt, in welke volgorde die sociale huisvestingsmaatschappijen hun recht van voorkoop kunnen uitoefenen. Deze volgorde wordt hen door het e-voorkooploket, bedoeld in artikel 2, 7°, van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten meegedeeld samen met het aanbod of melding van openbare verkoop.
Bij een verkoop door een begunstigde van het recht van voorkoop kan bovendien enkel de hoger in rangorde gelegen begunstigde het recht van voorkoop uitoefenen