De gemeente organiseert ten minste 2 keer per jaar lokaal woonoverleg

Bij de invulling van de gemeentelijke regisseursrol op het vlak van het lokaal woonbeleid neemt het lokaal woonoverleg een centrale plaats in. Lokaal woonoverleg is het overleg tussen de lokale woonactoren onder verantwoordelijkheid van de gemeente, voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het lokaal woonbeleid. Gemeenten kunnen een beroep doen op Wonen-Vlaanderen dat de gemeenten begeleidt en ondersteunt bij de uitwerking van het lokaal woonbeleid en het lokaal woonoverleg.

De Vlaamse Wooncode bepaalt dat een gemeente de lokale woonactoren, de lokale welzijnsorganisaties en het agentschap dient uit te nodigen voor een lokaal woonoverleg. De sociale woonorganisaties zijn verplicht in te gaan op de vraag tot overleg, de andere actoren niet. De gemeente heeft – samen met het OCMW - eveneens een regierol op het vlak van het lokaal sociaal beleid. Het spreekt voor zich dat er verbanden zijn met het lokaal woonbeleid en dat een optimale samenwerking en afstemming tussen de lokale woon- en welzijnsactoren nodig is. Het lokaal woonoverleg is het aangewezen forum voor kennisdeling en informatie-uitwisseling.

In het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid is een regeling uitgewerkt over de frequentie van het lokaal woonoverleg en de aspecten die op een lokaal woonoverleg moeten worden besproken. Bijkomende duiding over die aspecten vindt u in het richtlijnenkader hieronder in de rubriek documenten.

Artikel 3

Elke gemeente organiseert ten minste tweemaal per jaar een lokaal woonoverleg waarop ze de lokale woonactoren, de lokale welzijnsorganisaties en het agentschap uitnodigt. De gemeente maakt een verslag op van het lokaal woonoverleg en bezorgt het verslag aan de leden en aan Wonen-Vlaanderen.

Artikel 4

Een bespreking op lokaal woonoverleg is verplicht voor:  

  1. een lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen als vermeld in artikel 95, §1, vierde lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode;

  2. een lokaal toewijzingsreglement voor bescheiden huurwoningen als vermeld in artikel 4.2.10, §2, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

  3. een gemeentelijk woningkwaliteitsreglement;

  4. elke nieuwe inplanting of uitbreiding van een bestaand woonwagenterrein, met het oog op de indiening van een subsidieaanvraag conform het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners;

  5. elk project als vermeld in artikel 8, §1, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017, met het oog op hun opname in de Projectenlijst, vermeld in artikel 10 van het voormelde besluit;

  6. de lokale woonbehoeften en de lijsten van de kandidaat-huurders voor een sociale of bescheiden huurwoning in de gemeente, conform artikel 8, §3, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017;

  7. elke behoeftebepaling van een sociaal verhuurkantoor dat actief is in de gemeente als het sociaal verhuurkantoor conform artikel 10, § 1, van het besluit van 8 februari 2019 tot versterking van de SVK-werking voor de gemeente in kwestie een behoefte aan de inhuurneming van bijkomende woningen heeft vastgesteld.

Een mededeling op het lokaal woonoverleg is verplicht voor de aspecten, vermeld in artikel 8, §2, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017.

Artikel 6

In het kader van Vlaamse beleidsprioriteit 1 ‘de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden’

  • bespreekt elke gemeente periodiek kerncijfers over de woningmarkt op het lokaal woonoverleg;

  • betrekt elke gemeente het ruimtelijk beleid bij het lokaal woonoverleg;

  • bespreekt elke gemeente minstens eenmaal per jaar de toewijzingspraktijk van sociale woningen op het lokaal woonoverleg.

Artikel 7

In het kader van Vlaamse beleidsprioriteit 2 ‘de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving’

bespreekt elke gemeente periodiek kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium op het lokaal woonoverleg.

Artikel 8

In het kader van Vlaamse beleidsprioriteit 3 ‘De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen’

bespreekt elke gemeente periodiek kerncijfers over Vlaamse, provinciale en gemeentelijke woonpremies op het lokaal woonoverleg.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge