Modelreglementen verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Wonen-Vlaanderen informeerde op 23 december 2016 al over de hoofdlijnen van het ontwerpdecreet houdende diverse fiscale bepalingen

Deze decreetswijziging geeft de gemeenten volledige beleidsvrijheid voor wat betreft het bestrijden van verwaarlozing van gebouwen en woningen. Op decretaal niveau zijn alleen nog de hoofdlijnen bepaald, maar de gemeente beslist verder zelf welke instrumenten zij wenst in te zetten om de verwaarlozing op haar grondgebied aan te pakken. 

Daarnaast is met dit decreet ook uitvoering gegeven aan de doelstelling uit de Beleidsnota Wonen (2014-2019) om als Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden een stap terug te zetten in de gemeenten die een relevante heffing op ongeschikt- en onbewoonbaarheid hebben. Op die manier kan een dubbele heffing, en een dubbele administratieve belasting voor de zakelijk gerechtigden, vermeden worden.

Om de gemeenten te ondersteunen bij het uitwerken (of aanpassen) van een gemeentelijk reglement over verwaarlozing en/of ongeschikt- en onbewoonbaarheid heeft Wonen-Vlaanderen in samenwerking met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) twee modelreglementen opgesteld: