Opdracht: verwaarlozing bestrijden

Beslissing Vlaams Parlement

Op 22 december 2016 besliste het Vlaams parlement om het beleid rond het bestrijden van verwaarlozing volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen. Deze beslissing is bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 23 december en in werking getreden op 1 januari 2017.

Met dit decreet vertrouwt de decreetgever het bestrijden van verwaarlozing volledig toe aan de gemeenten. Het Gewest bepaalt alleen nog de hoofdlijnen en geeft de gemeenten verder volledige beleidsvrijheid in het registreren en belasten van verwaarloosde panden.


Vlaams inventaris en heffing stopgezet

Gelet op deze beleidsbeslissing heeft Wonen-Vlaanderen eind vorig jaar aan de gemeenten een laatste keer een overzicht bezorgd van de verwaarloosde woningen en gebouwen opgenomen op de Vlaamse inventaris. Die Vlaamse inventaris is vervolgens op 1 januari 2017 volledig stopgezet. Ook de Vlaamse heffingsplicht is op 1 januari 2017 gestopt. De aanslagbiljetten van de Vlaamse heffingen die verschuldigd waren in het laatste kwartaal van 2016 worden, zoals voorzien in de regelgeving, weliswaar nog verstuurd in 2017.


Modelreglement voor gemeentelijke registratie en belasting verwaarlozing

Als uw gemeente al een eigen verwaarlozingsregister en bijhorende gemeentelijke heffing heeft, kan ze beide gewoon verderzetten voor zover het decretale kader gerespecteerd wordt. Mocht dat niet het geval zijn, of mochten aanpassingen om andere redenen nodig of wenselijk zijn, kan het Bestand Modelreglement register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen en de Bestand Toelichting bij modelreglement register en belasting verwaarlozing - uitgewerkt door Wonen-Vlaanderen in samenwerking met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) - inspiratie bieden. Als uw gemeente nog geen gemeentelijk beleid tegen verwaarlozing voert, kan het modelreglement u een heel eind op weg helpen.


Anciënniteit Vlaamse inventaris overnemen

In dit modelreglement is, zowel voor de registratie als voor de heffing, de mogelijkheid voorzien om rekening te houden met de vroegere Vlaamse inventarislijst van verwaarloosde woningen en gebouwen. Voorwaarde hiervoor is dat de gemeente dezelfde methodiek hanteert om verwaarlozing vast te stellen, nl. aan de hand van het Bestand Technisch verslag met strafpunten voor Vlaamse inventarisatie (23/01/2017). Voor de woningen en gebouwen die op het overzicht stonden dat Wonen-Vlaanderen u eind december bezorgde, kan de gemeente in dat verslag de rubriek "gewestelijke inventaris" aanvinken. Die rubriek leidt (zonder een nieuw onderzoek ter plaatse) rechtstreeks tot de vaststelling van verwaarlozing, aangezien er 18 strafpunten aan gekoppeld zijn.     

De gemeenten die geen rekening wensen te houden met de vroegere Vlaamse inventarisatie kunnen desgewenst het Bestand Technisch verslag zonder strafpunten voor Vlaamse inventarisatie (23/01/2017) gebruiken.

 

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge