Overlegtafel centrumsteden rond proactief woningkwaliteitsbeleid

Op vrijdag 19 juni 2020 vond een eerste overleg met de Vlaamse centrumsteden plaats, rond het thema proactief woningkwaliteitsbeleid. Drie steden gaven een korte presentatie van de eigen proactieve werking en beantwoordden vragen van de andere deelnemende centrumsteden.

Wonen-Vlaanderen wil vanuit zijn opdracht de lokale besturen ondersteunen bij hun woonbeleid. Deze ondersteuning spitst zich toe op verschillende thema’s binnen het lokale woonbeleid, waaronder ook de woningkwaliteitsbewaking.

Wonen-Vlaanderen wil samen met de lokale besturen komen tot de uitbouw van een volwaardige woningkwaliteitspiramide. Die piramide bestaat uit vier niveaus:

  1. Aan de basis ligt het stimuleren van het vrijwillig naleven van de minimumnormen en streefdoelen. In deze eerste laag willen we de burger maximaal informeren en hem/haar op die manier overtuigen van het belang van (het respecteren van) de minimale normen.
  2. De tweede laag richt zich op het preventief toezicht. In deze laag staat een proactief beleid centraal.
  3. De derde laag betreft de zogenaamde zachte handhaving. Dit is de administratieve procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring zoals u die vandaag kent.
  4. De top van de piramide is het sluitstuk van de woningkwaliteitsbewaking met de strafrechtelijke procedure die door de Vlaamse Wooninspectie wordt gevoerd. 

In het kader van de tweede laag van deze piramide heeft Wonen-Vlaanderen samen met de VVSG deze overlegtafel opgestart met de 13 Vlaamse centrumsteden. Dit overleg geeft de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën rond het proactief woningkwaliteitsbeleid te ontwikkelen.

U kan de powerpoints van de presentaties en het verslag met de vragen en antwoorden hieronder in het luik 'Documenten' downloaden. Er werd ook een video-opname gemaakt van het overleg. Steden, gemeenten en IGS-projecten kunnen deze opname op vraag verkrijgen via woningkwaliteit.centraal@vlaanderen.be.

Oproep: Wonen-Vlaanderen wil graag een beeld krijgen van stedelijke en gemeentelijke initiatieven rond woonbeleid en meer bepaald woningkwaliteitsbewaking die bijzondere aandacht besteden aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Alle informatie rond dit thema is welkom via woningkwaliteit.centraal@vlaanderen.be.