Procedure voor de planning en programmatie van sociale woonprojecten

De procedure voor planning en programmatie van sociale woonprojecten bestaat uit vier fasen en verloopt via het Projectportaal van de VMSW. Dit is het online platform waarmee de VMSW, de initiatiefnemers en de lokale besturen informatie uitwisselen over de sociale woonprojecten. De fasen zijn:

Fase 0: intenties voorleggen aan de gemeente

Dit is geen formele fase in de regelgeving. Toch raden we initiatiefnemers aan om van bij de start van een project al in contact te treden met de gemeente. Dit kan via de dienst ruimtelijke ordening of via het lokaal woonoverleg. Bedoeling is om de opportuniteit op tafel te brengen om te bekijken wat de mogelijke en wenselijke invulling van dit concrete project kan zijn.

Fase 1: toetsing van het woonproject aan de beleidscriteria: renovatietoets en lokale woontoets

 1. De initiatiefnemer houdt voor elk project een projectfiche bij in het projectportaal van de VMSW, met vermelding van:
 • de initiatiefnemer

 • de locatie van het project

 • het aantal huurwoningen, koopwoningen of kavels (voor en na uitvoering van het project)

 • in functie van de renovatietoets: een rapport over de huidige staat van de gebouwen of woningen, en een toelichtingsnota die de staat van gebouwen of woningen beschrijft na uitvoering van de bouw- of renovatiewerken

 • in voorkomend geval, specifieke gegevens over de aanleg van de wooninfrastructuur.
   

 1. Als het project een vervangingsbouw of renovatie bevat, vraagt de initiatiefnemer een renovatietoets aan bij de VMSW. De VMSW voert de renovatietoets uit.
   

 2. De initiatiefnemer vraagt de beleidstoets aan in het projectportaal. De gemeente krijgt hierover automatisch een e-mail. De projectfiche vindt u terug in het projectportaal en kan u als pdf printen. Als het project een vervangingsbouw of een renovatie bevat, heeft de initiatiefnemer eerst een gunstig advies van de VMSW in het kader van de renovatietoets nodig.
   

 3. De gemeente bespreekt het project op het lokaal woonoverleg. Vervolgens neemt het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing. Binnen de 30 dagen voert de gemeente de lokale woontoets uit in het projectportaal. Het uittreksel van de bespreking op het lokaal woonoverleg wordt toegevoegd.
   

 4. Als het project de beleidstoetsen succesvol doorlopen heeft, neemt de VMSW het project op in de Projectenlijst. Dan kan het project naar fase 2, de opname in de meerjarenplanning.

Het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets is opgenomen in Boek 4, Deel 1, Titel 2, Hoofdstuk 2, Afdeling 1 van het Besluit bij de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen het Procedurebesluit Wonen). Artikel 4.18 omvat de lokale woontoets.

Fase 2: opname van een verrichting in de meerjarenplanning

De meerjarenplanning is de planning van verrichtingen die binnen een termijn van drie jaar in uitvoering kunnen gaan. Verrichtingen zijn onderdelen van een project, zoals de verwerving van de gronden, de bouwwerken, de infrastructuurwerken, enz.

 1. De initiatiefnemer dient een voorontwerp voor de verrichting in bij de VMSW.

 2. Na gunstig advies van de projectverantwoordelijke architectuur beslist de beoordelingscommissie (BeCo) - of in sommige gevallen de VMSW - of de verrichting opgenomen wordt in de meerjarenplanning.

Het kader voor de financiële toets door de beoordelingscommissie en de VMSW is opgenomen in Boek 5, Deel 2, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen het Financieringsbesluit).

Fase 3: opname van een verrichting in de kortetermijnplanning

De kortetermijnplanning is de planning van verrichtingen die binnen een termijn van vier maanden in uitvoering kunnen gaan.

 1. Na opname in de meerjarenplanning brengt de initiatiefnemer de VMSW ervan op de hoogte dat:

 • een basisaanbesteding voor de verrichting is opgemaakt

 • alle vereiste vergunningen en een zakelijk recht op de gronden zijn verkregen

 • de voor meldingsplichtige handelingen vereiste meldingen zijn gebeurd.
   

 1. Na melding van de basisaanbesteding door de initiatiefnemer beslist de beoordelingscommissie (BeCo) - of in sommige gevallen de VMSW - of de verrichting opgenomen wordt in de kortetermijnplanning.

Het kader voor de financiële toets door de beoordelingscommissie en de VMSW is opgenomen in Boek 5, Deel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen het Financieringsbesluit).

Fase 4: toewijzing van middelen op het jaarbudget

Na opname in de kortetermijnplanning brengt de initiatiefnemer de VMSW ervan op de hoogte dat het gunningsdossier voor de verrichting is opgemaakt. Daarna wijst de VMSW de financiering toe op het jaarbudget. Vanaf dan is de initiatiefnemer zeker van de financiering en kan men de aannemer het bevel geven om de werken aan te vangen.

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge