Sociaal wonen: Lokaal toewijzingsbeleid voor sociale woningen

Om een woonbeleid op maat te realiseren wordt in de Vlaamse Codex Wonen de gemeente als regisseur van het lokaal woonbeleid aangeduid. De gemeente krijgt op die manier de mogelijkheid om, desgewenst met ondersteuning door het Vlaams Gewest, het overleg tussen de verschillende woonorganisaties te coördineren en te organiseren met als doel een geïntegreerd en gedragen lokaal woonbeleid.

In het Besluit Vlaamse Codex Wonen Boek 6 (dit is het oude Kaderbesluit Sociale Huur) wordt ruimte gelaten om bij het vastleggen van de toewijzingsregels lokale accenten te leggen, uitgedrukt in een eigen toewijzingsreglement. Een eigen toewijzingsbeleid kan worden ontwikkeld als men rekening wil houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders, met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen of als men wil werken aan de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen.

De opmaak van een eigen toewijzingsreglement dient tot stand te komen in nauw overleg met alle relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De gemeente (of het intergemeentelijk samenwerkingsverband) speelt hierin de trekkersrol.

Op 1 januari 2020 zijn enkele wijzigingen aan de Vlaamse Codex Wonen (voorheen de Vlaamse Wooncode) en het Besluit Vlaamse Codex Wonen Boek 6 (voorheen het Kaderbesluit Sociale Huur) in werking getreden. Die wijzigingen hebben gevolgen voor de uitwerking van een lokaal toewijzingsbeleid. De nieuwe ministeriële omzendbrief W/2019/01 licht de wijzigingen toe; ook vindt u er richtlijnen voor de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement. De handleiding voor lokale besturen kreeg eveneens een update.

Op deze pagina wordt relevante informatie aangeboden om een toewijzingsreglement op te maken.

 

Regelgeving

Waar vindt u de regelgeving betreffende de toewijzing van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de standaardtoewijzingsregels voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond om sociale huurwoningen binnen het standaardluik toe te wijzen aan een kandidaat-huurder vindt u terug in:

  • artikel 6.11, §1, tweede tot en met het vierde lid van de Vlaamse Codex Wonen;
  • artikel 6.16 tot en met artikel 6.25 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen;
  • artikel 8, §1 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van de regels van het inschrijvingsregister

Waar vindt u de regelgeving betreffende de gemeentelijke toewijzingsregels voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten om gemeentelijke toewijzingsregels te hanteren bij de toewijzing van sociale huurwoningen vindt u terug in:

  • artikel 6.11 tot en met 6.13 van de Vlaamse Codex Wonen;
  • artikel 6.27 tot en met 6.29 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen;
  • het ministerieel besluit van 10 september 2009 betreffende de verklaring in het kader van mantelzorg.

Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen Kaderbesluit of Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode)

Omzendbrief van 23 januari 2014 betreffende de mogelijkheid van een verkorte procedure bij de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge