Verwaarloosde woningen opsporen, registreren en aanpakken

Een gemeentelijke bevoegdheid

Sinds 1 januari 2017 zijn uitsluitend nog de gemeenten bevoegd voor het opsporen en aanpakken van verwaarloosde woningen en gebouwen. Tot en met het jaar 2016 omvatte de Vlaamse inventaris verkrotting een lijst met verwaarloosde woningen en gebouwen, waaraan een heffing was gekoppeld. Deze gewestelijke lijst en gewestelijke heffing bestaan sindsdien niet meer. De laatste aanslag (voor het jaar 2016) is begin 2017 naar eigenaars van verwaarloosde woningen en gebouwen verstuurd.

Een gemeente kan zelf beslissen of ze verwaarloosde woningen en gebouwen registreert en aanpakt. Er bestaat slechts een zeer beperkt Vlaams kader, dat vastgelegd is in art. 25 van het Heffingsdecreet (Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996). Het regelt de volgende zaken:

 1. De definitie van verwaarlozing is bij decreet vastgelegd voor heel het gewest, maar geeft slechts een algemene omschrijving: een woning of gebouw geldt pas als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

 2. Gemeenten kunnen de nadere invulling van deze definitie en de procedure voor de vaststelling van verwaarlozing regelen in een gemeentelijk reglement.

 3. Een woning of gebouw moet van het register geschrapt worden als de ernstige gebreken en tekenen van verval verwijderd zijn; in geval van sloop moet ook het puin opgeruimd zijn.

 4. Gemeenten mogen de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het register van verwaarloosde gebouwen en woningen toevertrouwen aan een intergemeentelijke administratieve eenheid met rechtspersoonlijkheid of, met uitzondering van de beroepsprocedure, aan een intergemeentelijke administratieve eenheid zonder rechtspersoonlijkheid.

 5. De gemeentelijke registratie gaat enkel over verwaarloosde gebouwen die niet onder het toepassingsgebied vallen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Dat betekent dat gemeenten bevoegd zijn voor gebouwen zonder economische functie, of voor gebouwen met een economische functie op een perceel van minder dan 500 m².

Verwaarlozing opsporen

Gemeenten kiezen zelf hoe ze verwaarlozing op hun grondgebied opsporen. Van belang is enkel dat het om objectieve en controleerbare vaststellingen gaat en dat aan eigenaars of zakelijk gerechtigden de mogelijkheid geboden wordt om beroep in te stellen of bezwaar te maken. Wonen-Vlaanderen beveelt aan om in het verwaarlozingsreglement indicaties of elementen op te sommen waarmee een gemeente verwaarlozing vaststelt.

Het is raadzaam om minstens een keer per jaar het verwaarlozingsregister bij te werken, zeker als een gemeente een jaarlijkse belasting op verwaarlozing heeft. Anders kan een ongelijke behandeling van eigenaars van verwaarloosde panden ontstaan, afhankelijk van het jaar waarin de (ernstig) verwaarloosde toestand van hun pand begon.

Opgenomen op een verwaarlozingsregister: gevolgen

 • In veel gevallen zal een gemeente die een verwaarlozingsregister bijhoudt, ook een belasting op verwaarlozing hanteren (voor meer informatie kan u terecht bij de gemeente waar uw pand zich bevindt).
 • Er rust een voorkooprecht op elke woning die opgenomen is in het verwaarlozingsregister en die de gemeente heeft ingevoerd in het e-voorkooploket dat beheerd wordt door de Vlaamse Landmaatschappij. Dat betekent dat bepaalde besturen het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs. Het gaat om sociale huisvestingsmaatschappijen voor hun werkingsgebied, de gemeente voor haar grondgebied, het Vlaams Woningfonds en Vlabinvest apb.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie van rechtswege een sociaal beheersrecht krijgen over de woningen die in het verwaarlozingsregister zijn opgenomen.

Verwaarloosde woningen en gebouwen belasten

Een gemeente beslist zelf of ze verwaarloosde woningen en gebouwen belast. Ze kan de verwaarlozingsbelasting op elk moment invoeren of aanpassen met een belastingreglement.

Gemeenten kunnen eigen regels vaststellen over:

 • de persoon van de belastingplichtige
 • het ogenblik van de heffing
 • het tarief van de belasting
 • de vrijstellingen
 • de manier waarop het bezwaar tegen de belasting moet verlopen

Bij een vrijstelling van de verwaarlozingsbelasting blijft het pand op het verwaarlozingsregister staan, maar moet de belasting niet worden betaald gedurende de periode van vrijstelling.

Modelreglement voor gemeentelijke registratie en belasting verwaarlozing

Als uw gemeente al een eigen verwaarlozingsregister en bijhorende gemeentelijke heffing had van voor 2017, kan ze beide gewoon verderzetten voor zover het niet in strijd is met de bij decreet vastgelegde regels. Mocht dat niet het geval zijn, of mochten aanpassingen om andere redenen nodig of wenselijk zijn, kan het Bestand Modelreglement register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen en de Bestand Toelichting bij modelreglement register en belasting verwaarlozing - uitgewerkt door Wonen-Vlaanderen in samenwerking met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) - inspiratie bieden. Als uw gemeente nog geen gemeentelijk beleid tegen verwaarlozing voert, kan het modelreglement u een heel eind op weg helpen.

 

 

 

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge