Winteropvang in sociale huurwoningen

Als de winter voor de deur staat, hebben de Vlaamse gemeenten heel wat werk om voldoende opvang te bieden aan dak- en thuislozen. Om hen daarbij wat meer ruimte te geven keurde de Vlaamse regering op 27 november 2015 het besluit goed dat winteropvang in sociale huurwoningen regelt. Dat besluit geeft gemeenten de mogelijkheid om, in overleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale huurwoningen in te zetten voor winteropvang. Daartoe nam de regering twee maatregelen:

  • Het toegestane maximumpercentage van 1% voor verhuringen buiten het sociale huurstelsel gold al langer niet voor verhuur ter voorkoming van langdurige leegstand in afwachting van renovatie; vanaf nu wordt die 1%-grens ook losgelaten voor verhuur aan mensen in een noodsituatie, als dit gebeurt in het kader van winteropvang.
  • Tijdelijk is er ook een beperkte afwijking van de woningkwaliteitsnormen mogelijk voor deze verhuur in het kader van winteropvang, zij het enkel tijdens de officiële winterperiode en nooit voor langer dan zes maanden. Voor gebreken die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden is er natuurlijk nooit een afwijking mogelijk. Bovendien is er verplichte woonbegeleiding van de dak- en thuislozen die in de woning worden opgevangen.

Meer details leest u in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, boek 6, deel 11 en in de PDF icon Rondzendbrief RWO/DVC/151127 winteropvang.

De woningcontroleur gebruikt tijdens de conformiteitsonderzoeken van de winteropvangplaatsen het reguliere technsich verslag. De gebreken die hij moet beoordelen in functie van de winteropvang zijn in het technisch verslag in het geel gemarkeerd. De niet-gemarkeerde gebreken zijn voor winteropvang niet van toepassing en worden buiten beschouwing gelaten.

 

Regelgeving

Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen Kaderbesluit of Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode)

Meer regelgeving