Advies Vlaamse Woonraad aan de bijzondere commissie klimaat van het Vlaams Parlement

In het kader van de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen legde de bijzondere commissie Klimaat van het Vlaams Parlement op 2 mei 2016 een aantal vragen voor aan de strategische adviesraden. De bijzondere klimaatcommissie wenst te peilen naar de visie en het standpunt van de raden, meer bepaald hoe kunnen de vooropgestelde klimaatdoelstellingen worden bewerkstelligd binnen de specifieke beleidsvelden. De Vlaamse Woonraad heeft voor dit advies  geput uit diverse adviezen die de Raad heeft geformuleerd en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderwerp.
 
Ondanks de daling van de broeikasgasuitstoot is er nog een ruime marge voor verbetering van de energieprestaties door ingrepen in het woonpatrimonium. In vergelijking met andere Europese landen kampen we immers met een relatief hoog energieverbruik per woning en is een aanzienlijk deel van het woonpatrimonium onvoldoende geïsoleerd (hierbij zijn de huurwoningen er doorgaans slechter aan toe). Het formuleren van reductiedoelstellingen voor de residentiële sector kan een meerwaarde inhouden, maar het energiebeleid moet volgens de Raad hand in hand gaan met een (woon)beleid ter verbetering van het woningbestand. Bovendien moet een dergelijk beleid op een sociaal rechtvaardige wijze tot stand kunnen komen. Het zal dan ook van belang zijn de sociale gevolgen van een terecht doorgedreven klimaatbeleid te kunnen opvangen, in het bijzonder op de private huurmarkt.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de bijzondere commissie klimaat van het Vlaams Parlement

PDF icon Bijlage: input Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB)

PDF icon Bijlage: input Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH)

 

 

< Nieuwsoverzicht