Advies Vlaamse Woonraad: Naar een beleid ter ondersteuning van de private huurwoningmarkt

De voorbije weken berichtten de media over een stijgend aantal uithuiszettingen van huurders. Volgens de Vlaamse Woonraad is dit een symptoom van een gebrek aan een globaal beleid voor de private huurwoningmarkt. De raad stelt een geheel aan maatregelen voor.
 
Vlaanderen telt 460.000 private huurwoningen, goed voor één vijfde van de totale woningmarkt. Een groot deel van de private huurwoningen wordt bewoond door kwetsbare groepen zoals mensen met lage inkomens, alleenstaanden, eenoudergezinnen, werklozen en vreemdelingen. Eén op vijf huurders bewoont een woning in slechte staat. Vier op tien huurders besteden meer dan 30% van hun inkomen aan huisvestingskosten. Dit is meer dan bij eigenaars of sociale huurders. Het aantal private huurwoningen neemt de laatste decennia stelselmatig af. Dit zorgt ervoor dat kandidaat-huurders steeds moeilijker een geschikte woning vinden, en dat minderwaardige woningen op de markt blijven. 

Geconfronteerd met deze vaststellingen, pleit de Vlaamse Woonraad voor een doortastend beleid voor de private huurmarkt. In een advies aan minister van Wonen Freya Van den Bossche stelt de Vlaamse Woonraad vier prioriteiten voorop: 

1. De betaalbaarheid verhogen: 180.000 huishoudens op de private huurmarkt beschikken niet over een betaalbare, kwaliteitsvolle woning. Aan deze huishoudens moet een substantiële huursubsidie worden toegekend. 

2. Een verruimd aanbod stimuleren: aan verhuurders die hun woning aan een redelijke huurprijs aan een maatschappelijk kwetsbaar doelpubliek verhuren, dient een subsidie en/of fiscaal voordeel te worden toegekend. Op die manier wordt privaat verhuren opnieuw aantrekkelijk, worden nieuwe investeerders aangetrokken en komt er een verruimd en kwalitatief aanbod op de private huurmarkt. 

3. De woonkwaliteit verbeteren: via fiscale stimuli en door het ruimer toegankelijk maken van de renovatiepremie voor verhuurders, kan de renovatie van huurwoningen worden aangemoedigd. Verhuurders die gebruik maken van deze maatregelen moeten hun huurders een periodiek vaste huurprijs garanderen. De inspanningen om de verhuur van kwalitatief minderwaardige woningen tegen te gaan, moeten worden aangehouden en waar nodig versterkt. 

4. Ondersteuning bieden aan huurders en verhuurders: gerichte vormen van ondersteuning zoals bv. sociale verhuurkantoren, woonbegeleiding of technische adviesverlening bij renovatie moeten (verder) worden gestimuleerd. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar het bieden van financiële waarborgen aan verhuurders bij wanbetaling mét behoud van de woning voor de huurder (mits degelijke afspraken en begeleiding). 

< Nieuwsoverzicht