Advies Vlaamse Woonraad over Betoelaging gevolgen herstructurering

De Vlaamse Regering wenst een schaalvergroting door te voeren bij de sociale huisvestingsmaatschappijen (shm’s). Deze moeten evolueren naar 1000 sociale huurwoningen per SHM. Dit betekent dat een aantal shm’s in de toekomst moeten fuseren. De Vlaamse Regering wenst tussen te komen in de kosten van deze operatie. Om dit te realiseren heeft de Vlaamse Regering op 19 mei 2017 het ontwerp van besluit tot betoelaging van de nadelige gevolgen van de herstructurering principieel goedgekeurd.

In eerdere adviezen pleitte de Woonraad al voor performante en accurate sociale huisvestingsmaatschappijen (shm’s). Via visitatie, zelfverbetering en interne sturing werkt de sector aan een efficiënte werking en organisatie. Ook schaalvergroting kan daartoe bijdragen: die tendens is in de sector dan ook al enkele jaren aan de gang.

De Woonraad kan zich vinden in het ontwerp van besluit, zij het met enkele kanttekeningen. Zo is de toepassing van de voorgestelde de forfaitaire tegemoetkoming niet altijd even duidelijk, en kunnen ook de financiële gevolgen van de fusie verschillen naargelang het de kleinere of de grote sociale huisvestingsmaatschappij is die optreedt als fusievennootschap.

PDF icon advies_2017-08_van_19_juni_2017_over_betoelaging_gevolgen_herstructurering.pdf

< Nieuwsoverzicht