Advies Vlaamse Woonraad over de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

Op 15 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren. Bedoeling is de uitbetalingsvoorwaarden bij te stellen en de subsidie uit te breiden met het oog op de versterking van het eigen vermogen.

De Raad ondersteunt de beleidskeuze om de financiële positie van de SVK’s te versterken. Daarnaast pleit de Raad voor de oprichting van een gewestelijk waarborgfonds voor SVK’s. Dit vormt een bijkomende zekerheid voor verhuurders die geconfronteerd worden met huurachterstal of huurschade die niet door het SVK kan worden vergoed. De Raad formuleert enkele bedenkingen bij de modaliteiten die in het ontwerpbesluit worden uitgewerkt.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

< Nieuwsoverzicht