Advies Vlaamse Woonraad over de performante werking van sociale woonorganisaties

Op 15 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van performante werking van sociale woonorganisaties. In het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 wordt voorzien dat de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) tegen 2019 een minimale schaalgrootte van tenminste 1.000 sociale woningen moeten hebben. In voorliggend ontwerp van decreet wordt hiertoe de Vlaamse Wooncode aangepast. Om de minimale schaalgrootte effectief te kunnen realiseren worden eveneens de sancties op de niet-naleving van de erkenningsvoorwaarden aangepast.

De Raad is niet gekant tegen een schaalvergroting op zich, maar vraagt te willen nagaan of een schaalvergroting vertrekkend van de prestaties en het functioneren van de SHM geen beter alternatief biedt voor de minimale schaal als een op zich staande (erkennings)voorwaarde. De Raad vraagt daarom om het voorstel in overeenstemming te willen brengen met de beleidslogica van de visitaties (meer differentiatie en gericht op zelfverbetering). 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over de performante werking van sociale woonorganisaties

 

< Nieuwsoverzicht